PHP 5.6.36 Released

Resource

یک resource یک متغیر ویژه است که مرجع تمام منابع را در خود دارد. منابع ساخته و توابع ویژه استفاده شده‌اند. پی‌نوشت را برای یک فهرست از تمام این توابع و مربوط به انواع resource است.

Note: نوع resource در PHP 4 معرفی شد

تابع get_resource_type() را ببینید.

تبدیل به resource

به عنوان متغیر resource جایگاه ویژه‌ای برای فایل‌های باز شده ٬ اتصالات پایگاه داده٬ توابع تصویر و همانند آنها به یک resource تبدیل شوند معنی ندارد.

آزاد کردن منابع

با تشکر از سیستم شمارش مرجع معرفی شده در PHP 4 و Zend Engine یک resource بدون مرجع بیشتر بصورت خودکار شناسایی می‌گردد و جمع‌آوری آشغال آن را آزاد می‌سازد. به این دلیل آزاد کردن منبع بندرت نیاز به عملکرد دستی است.

Note: پیوند‌های پایگاه داده دائمی استثنائی برای این قانون است. آنها توسط جمع‌آوری آشغال جمع نخواهند شد. بخش اتصالات دائمی را برای اطلاعات بیشتر ببینید.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top