مثال اصلی استفاده از ضمیمه memtrack:

Example #1 ساخت آرایه بزرگ تابع

<?php

/* /tmp/example1.php */

function foo() {
    
$a = array();
    for (
$i 0$i 10000$i++) $a[] = "test";
    return 
$a;
}
$arr foo();

?>

اجرای مثال با دستور زیر:

php -d memtrack.enabled=1 -d memtrack.soft_limit=1M -d memtrack.vm_limit=3M /tmp/example1.php

The above example will output something similar to:

Warning: [memtrack] [pid 26177] user function foo() executed in /tmp/example1.php on line 10 allocated 4194304 bytes in /tmp/example1.php on line 0
Warning: [memtrack] [pid 26177] virtual memory usage on shutdown: 32911360 bytes in Unknown on line 0
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top