mysqli_get_cache_stats

(PHP 5 >= 5.3.0)

mysqli_get_cache_statsبازگرداندن آمار کاشه کلاینت Zval

Description

array mysqli_get_cache_stats ( void )
Warning

This function is currently not documented; only its argument list is available.

بازگرداندن آمار کاشه Zval. Available only with mysqlnd.

Parameters

Return Values

بازگرداندن آرایه آمار کاشه کلاینت Zval اگر موفق باشد FALSE در غیر این صورت.

Examples

Example #1 A mysqli_get_cache_stats() example

<?php
$link 
mysqli_connect();
print_r(mysqli_get_cache_stats());
?>

The above example will output something similar to:

Array
(
  [bytes_sent] => 43
  [bytes_received] => 80
  [packets_sent] => 1
  [packets_received] => 2
  [protocol_overhead_in] => 8
  [protocol_overhead_out] => 4
  [bytes_received_ok_packet] => 11
  [bytes_received_eof_packet] => 0
  [bytes_received_rset_header_packet] => 0
  [bytes_received_rset_field_meta_packet] => 0
  [bytes_received_rset_row_packet] => 0
  [bytes_received_prepare_response_packet] => 0
  [bytes_received_change_user_packet] => 0
  [packets_sent_command] => 0
  [packets_received_ok] => 1
  [packets_received_eof] => 0
  [packets_received_rset_header] => 0
  [packets_received_rset_field_meta] => 0
  [packets_received_rset_row] => 0
  [packets_received_prepare_response] => 0
  [packets_received_change_user] => 0
  [result_set_queries] => 0
  [non_result_set_queries] => 0
  [no_index_used] => 0
  [bad_index_used] => 0
  [slow_queries] => 0
  [buffered_sets] => 0
  [unbuffered_sets] => 0
  [ps_buffered_sets] => 0
  [ps_unbuffered_sets] => 0
  [flushed_normal_sets] => 0
  [flushed_ps_sets] => 0
  [ps_prepared_never_executed] => 0
  [ps_prepared_once_executed] => 0
  [rows_fetched_from_server_normal] => 0
  [rows_fetched_from_server_ps] => 0
  [rows_buffered_from_client_normal] => 0
  [rows_buffered_from_client_ps] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_normal_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_buffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_unbuffered] => 0
  [rows_fetched_from_client_ps_cursor] => 0
  [rows_skipped_normal] => 0
  [rows_skipped_ps] => 0
  [copy_on_write_saved] => 0
  [copy_on_write_performed] => 0
  [command_buffer_too_small] => 0
  [connect_success] => 1
  [connect_failure] => 0
  [connection_reused] => 0
  [reconnect] => 0
  [pconnect_success] => 0
  [active_connections] => 1
  [active_persistent_connections] => 0
  [explicit_close] => 0
  [implicit_close] => 0
  [disconnect_close] => 0
  [in_middle_of_command_close] => 0
  [explicit_free_result] => 0
  [implicit_free_result] => 0
  [explicit_stmt_close] => 0
  [implicit_stmt_close] => 0
  [mem_emalloc_count] => 0
  [mem_emalloc_ammount] => 0
  [mem_ecalloc_count] => 0
  [mem_ecalloc_ammount] => 0
  [mem_erealloc_count] => 0
  [mem_erealloc_ammount] => 0
  [mem_efree_count] => 0
  [mem_malloc_count] => 0
  [mem_malloc_ammount] => 0
  [mem_calloc_count] => 0
  [mem_calloc_ammount] => 0
  [mem_realloc_count] => 0
  [mem_realloc_ammount] => 0
  [mem_free_count] => 0
  [proto_text_fetched_null] => 0
  [proto_text_fetched_bit] => 0
  [proto_text_fetched_tinyint] => 0
  [proto_text_fetched_short] => 0
  [proto_text_fetched_int24] => 0
  [proto_text_fetched_int] => 0
  [proto_text_fetched_bigint] => 0
  [proto_text_fetched_decimal] => 0
  [proto_text_fetched_float] => 0
  [proto_text_fetched_double] => 0
  [proto_text_fetched_date] => 0
  [proto_text_fetched_year] => 0
  [proto_text_fetched_time] => 0
  [proto_text_fetched_datetime] => 0
  [proto_text_fetched_timestamp] => 0
  [proto_text_fetched_string] => 0
  [proto_text_fetched_blob] => 0
  [proto_text_fetched_enum] => 0
  [proto_text_fetched_set] => 0
  [proto_text_fetched_geometry] => 0
  [proto_text_fetched_other] => 0
  [proto_binary_fetched_null] => 0
  [proto_binary_fetched_bit] => 0
  [proto_binary_fetched_tinyint] => 0
  [proto_binary_fetched_short] => 0
  [proto_binary_fetched_int24] => 0
  [proto_binary_fetched_int] => 0
  [proto_binary_fetched_bigint] => 0
  [proto_binary_fetched_decimal] => 0
  [proto_binary_fetched_float] => 0
  [proto_binary_fetched_double] => 0
  [proto_binary_fetched_date] => 0
  [proto_binary_fetched_year] => 0
  [proto_binary_fetched_time] => 0
  [proto_binary_fetched_datetime] => 0
  [proto_binary_fetched_timestamp] => 0
  [proto_binary_fetched_string] => 0
  [proto_binary_fetched_blob] => 0
  [proto_binary_fetched_enum] => 0
  [proto_binary_fetched_set] => 0
  [proto_binary_fetched_geometry] => 0
  [proto_binary_fetched_other] => 0
)

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top