مقدمه

در PHP 5 یک مدل شی جدید وجود دارد. PHP پردازش اشیا را کاملا بازنویسی نموده است تا ویژگی‌های بهتر و عملکرد بیشتری بوجود آورد.

در میان ویژگی‌های PHP 5 موارد زیر هستند: visibility, abstract و final کلاس‌ها و متدها، additional magic methods، interfaces، cloning و typehinting.

PHP اشیا را همانند ارجاع و هندل مورد استفاده قرار می‌دهد یعنی هر متغیر یک ارجاع به شی به جای یک کپی از شی را دارد. شی‌ها و ارجاع را ببینید

Tip

See also the Userland Naming Guide.

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
-143
Rahul G
10 months ago
Object and  classes in php5 is the most powerful and efficient way to organize your code logically, easier to update and understand. it's based on the real world examples.
up
-171
richard at racecom dot co dot uk
9 months ago
But sometimes its better to think like an electronic digital device rather than a real world equivalent and program using the best logic for performance as well as simplicity. Objects and Classes are usually best, but not always.
To Top