استثناهای از پیش تعریف شده

Table of Contents

همچنین استثناهای SPL را ببینید.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-39
Tomas
6 years ago
Many other exception included in PHP are here:
http://www.php.net/~helly/php/ext/spl/classException.html
To Top