استفاده اصلی

این مثال فایل RPM را باز می‌:ند و نام، نسخه فایل RPM را بخوانید نتایج را بخروجی بفرستید و فایل RPM را ببندید.

Example #1 استفاده اصلی RPMReader

<?php

$filename 
"/path/to/file.rpm";

// open file
$rpmr rpm_open($filename);

// get "Name" tag
$name rpm_get_tag($rpmrRPMREADER_NAME);

// get "Version" tag
$ver rpm_get_tag($rpmrRPMREADER_VERSION);

// get "Release" tag
$rel rpm_get_tag($rpmrRPMREADER_RELEASE);

echo 
"$name-$ver-$rel<br>\n";

// close file
rpm_close($rpmr);

?>
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top