PHP 7.1.18 Released

SolrQuery::setHighlightRequireFieldMatch

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrQuery::setHighlightRequireFieldMatchالزامی نمودن تطبیق فیلد در طول پر رنگ کردن

Description

publicSolrQuery SolrQuery::setHighlightRequireFieldMatch ( bool $flag )

اگر TRUE باشد فیلد تنها زمانی پر رنگ خواهد شد که پرس و جو بر این فیلد منطبق باشد.

تنها زمانی عمل خواهد کرد که SolrQuery::setHighlightUsePhraseHighlighter() برابر با TRUE باشد

Parameters

flag

TRUE or FALSE

Return Values

بازگرداندن شی فعلی SolrQuery اگر مقدار بازگشتی استفاده شود.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top