SolrQuery::setQuery

(PECL solr >= 0.9.2)

SolrQuery::setQueryتعیین پرس و جوی جستجو

Description

publicSolrQuery SolrQuery::setQuery ( string $query )

تعیین پرس و جوی جستجو.

Parameters

query

پرس و جوی جستجو

Return Values

بازگرداندن شی فعلی SolrQuery .

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top