clearstatcache

(PHP 4, PHP 5)

clearstatcacheCzyści bufor statusu pliku

Opis

void clearstatcache ([ bool $clear_realpath_cache = false [, string $nazwa_pliku ]] )

Kiedy używasz stat(), lstat() lub dowolnej z funkcji wymienionej niżej, PHP buforuje informacje, zwrócone przez te funkcje w celu zapewnienia większej wydajności. Jednakże, w kilku przypadkach, możesz chcieć wyczyścić zbuforowane informacje. W przypadku, gdy ten sam plik jest sprawdzany wiele razy w tym samym skrypcie i istnieje obawa, że plik ten zostanie zmieniony lub usunięty podczas pracy skryptu, możesz wywołać czyszczenie bufora stanu. W takim przypadku, możesz użyć funkcji clearstatcache() do wyczyszczenia informacji o pliku zbuforowanej przez PHP.

Weź pod uwagę, że PHP nie buforuje informacji o nie istniejących plikach. Jeśli wywołasz file_exists() na pliku, który nie istnieje zostanie zwrócone FALSE dopóki nie stworzysz tego pliku. Jeśli go utworzysz funkcja zwróci TRUE nawet jeśli go później skasujesz. Jednakże unlink() czyści automatycznie bufor.

Informacja:

Ta funkcja buforuje informacje o podanych nazwach plików, więc potrzebujesz wywoływać clearstatcache() jeśli wykonujesz wiele operacji na tym samym pliku i potrzebujesz, aby informacje o tym pliku nie były buforowane.

Dotyczy funkcji stat(), lstat(), file_exists(), is_writable(), is_readable(), is_executable(), is_file(), is_dir(), is_link(), filectime(), fileatime(), filemtime(), fileinode(), filegroup(), fileowner(), filesize(), filetype() i fileperms().

Parametry

clear_realpath_cache

Czy czyścić bufor o prawdziej ścieżce, czy nie.

nazwa_pliku

Czyści bufor o prawdziwej ścieżce dla podanego pliku; tylko jeśli clear_realpath_cache jest TRUE.

Zwracane wartości

Nie jest zwracana żadna wartość.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.3.0 Dodano opcjonalne parametry clear_realpath_cache i filename.

Przykłady

Przykład #1 Przykład clearstatcache()

<?php
$file 
'output_log.txt';

function 
get_owner($file)
{
    
$stat stat($file);
    
$user posix_getpwuid($stat['uid']);
    return 
$user['name'];
}

$format "UID @ %s: %s\n";

printf($formatdate('r'), get_owner($file));

chown($file'ross');
printf($formatdate('r'), get_owner($file));

clearstatcache();
printf($formatdate('r'), get_owner($file));
?>

Powyższy przykład wyświetli coś podobnego do:

UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: root
UID @ Sun, 12 Oct 2008 20:48:28 +0100: ross

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
23
matt_m at me dot com
6 years ago
unlink() does not clear the cache if you are performing file_exists() on a remote file like:

<?php
if (file_exists("ftp://ftp.example.com/somefile"))
?>

In this case, even after you unlink() successfully, you must call clearstatcache().

<?php
unlink
("ftp://ftp.example.com/somefile");
clearstatcache();
?>

file_exists() then properly returns false.
up
3
bj at wjblack dot com
3 years ago
Just to make this more obvious (and so search engines find this easier):

If you do fileops of any kind outside of PHP (say via a system() call), you probably want to clear the stat cache before doing any further tests on the file/dir/whatever.  For example:

<?php
// is_dir() forces a stat call, so the cache is populated
if( is_dir($foo) ) {
   
system("rm -rf " . escapeshellarg($foo));
    if(
is_dir($foo) ) {
       
// ...will still be true, even if the rm succeeded, because it's just
        // reading from cache, not re-running the stat()
   
}
}
?>

Pop a clearstatcache() after the system call and all is good (modulo a bit of a performance hit from having a cleared stat cache :-( ).
up
-27
markandrewslade at gmail dot com
8 years ago
On Linux, a forked process inherits a copy of the parent's cache, but after forking the two caches do not impact each other.  The snippet below demonstrates this by creating a child and confirming outdated (cached) information, then clearing the cache, and getting new information.

<?php

function report($directory, $prefix = '') { printf('%sDoes %s exist?  PHP says "%s"'. PHP_EOL, $prefix, $directory, is_dir($directory) ? 'yes' : 'no'); }
$target = './delete-me-before-running-statcache';

if (
is_dir($target)) {
    die(
"Delete $target before running.\n");
}

echo
"Creating $target.\n";
mkdir($target) || die("Unable to create $target.\n");
report($target); // is_dir($target) is now cached as true

echo "Unlinking $target.\n";
rmdir($target) || die("Unable to unlink $target.\n");

// This will say "yes", which is old (inaccurate) information.
report($target);

if ((
$pid = pcntl_fork()) === -1) { die("Failed to pcntl_fork.\n"); }
elseif (
$pid === 0) {
   
// child
   
report($target, '<<child>> ');
    echo
"<<child>> Clearing stat cache.\n";
   
clearstatcache();
   
report($target, '<<child>> ');
} else {
   
// parent
   
sleep(2); // move this to the child block to reverse the test.
   
report($target, '<<<parent>> ');
   
clearstatcache();
   
report($target, '<<<parent>> ');
}

?>
To Top