date

(PHP 4, PHP 5)

dateFormatuje lokalny czas/datę

Opis

string date ( string $format [, int $znacznik_czasu ] )

Zwraca datę sformatowaną zgodnie z szablonem podanym w argumencie jako znacznik_czasu, lub aktualnego czasu w przypadku wywołania jej bez tego argumentu. Innymi słowy, znacznik_czasu jest parametrem opcjonalnym, domyślnie pobierającym wartość funkcji time().

Parametry

format

Format zwracanej daty string. Zobacz możliwe ustawienia formatowania poniżej.

Poniższych znaków używa się jako tekstu w parametrze format
Zawartość parametruformat Opis Przykład zwróconej wartości
Dzień --- ---
d Dzień miesiąca, 2 cyfry z wiodącymi zerami 01 do 31
D Tekstowy opis angielskiej nazwy dnia, trzy litery Mon kończąc na Sun
j Dzień miesiąca bez zer wiodących 1 do 31
l (mała litera 'L') Pełen angielski opis dnia tygodnia Sunday aż do Saturday
N Liczbowa forma dnia tygodnia, zgodna z normą ISO-8601 (dodana w PHP 5.1.0) 1 (dla Poniedziałku) aż do 7 (dla Niedzieli)
S Angielski przyrostek porządkowy dla dnia miesiąca, 2 litery st, nd, rd lub th. Dobrze wygląda w połączeniu z j
w Liczbowa forma dnia tygodnia 0 (dla Niedzieli) aż do 6 (dla Soboty)
z Dzień roku (Zaczynając od 0) 0 aż do 365
Week --- ---
W Numer tygodnia w roku, zgodny z normą ISO-8601, Tygodnie rozpoczynają Poniedziałki (dostępne od PHP 4.1.0) Przykład: 42 (42. tydzień roku)
Month --- ---
F Pełen angielski opis, dnia miesiąca, taki jak January czy March January aż do December
m Liczbowa forma miesiąca, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
M Krótki, angielski opis miesiąca, trzy litery Jan a do Dec
n Liczbowa forma miesiąca, bez zer wiodących 1 aż do 12
t Ilość dni w danym miesiącu 28 do 31
Rok --- ---
L Informacja o tym, czy rok jest przestępnym 1 jeśli rok jest przestępny, 0 w przeciwnym wypadku.
o Numer roku, zgodny z normą ISO-8601. Zwraca to taką samą wartość jak Y, z takim wyjątkiem, że numer tygodnia ISO (W) należy do poprzedniego lub następnego roku, niż rok użyty w tym miejscu. (dodane w PHP 5.1.0) Przykłady: 1999 lub 2003
Y Pełna liczbowa forma roku, 4 cyfry Przykłady: 1999 lub 2003
y Dwie cyfry reprezentujące rok Przykłady: 99 or 03
Czas --- ---
a Pora dnia - dwie małe litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) am lub pm
A Pora dnia - dwie duże litery (przed/po południu) (ang. Ante/Post meridiem) AM lub PM
B Swatch Internet Time 000 aż do 999
g Godzina, w formacie 12-godzinnym, bez zer wiodących 1 aż do 12
G Godzina, w formacie 24-godzinnym, bez zer wiodących 0 aż do 23
h Godzina, w formacie 12-godzinnym, z zerami wiodącymi 01 aż do 12
H Godzina, w formacie 24-godzinnym, z zerami wiodącymi 00 through 23
i Minuty z zerami wiodącymi 00 do 59
s Sekundy, z zerami wiodącymi 00 aż do 59
u Mikrosekundy (dodano w PHP 5.2.2) Przykład: 54321
Strefa czasowa --- ---
e Identyfikator strefy czasowej (dodano w PHP 5.1.0) Przykłady: UTC, GMT, Europe/Zagreb
I (duże i) Informacja o tym, czy czas jest letni 1 jeśli czas jest letni, 0 w przeciwnym razie.
O Różnica z czasem Greenwich (GMT) w godzinach Przykład: +0200
P Różnica z czasem Greenwich (GMT) z dwukropkiem pomiędzy godzinami i minutami (dodano w PHP 5.1.3) Przykład: +02:00
T Skrót dla strefy czasowej Przykłady: EST, MDT ...
Z Różnica dla strefy czasowej w sekundach. Wyrównanie to jest zawsze ujemne dla stref położonych na zachód od południka 0, oraz dodatnie dla tych leżących na wschódod niego. -43200 aż do 50400
Pełna Data/Czas --- ---
c Data w standardzie ISO 8601 (dodana w PHP 5) 2004-02-12T15:19:21+00:00
r Data sformatowana zgodnie z » RFC 2822 Przykład: Thu, 21 Dec 2000 16:01:07 +0200
U Sekundy liczone od ery UNIX-a (1 stycznia 1970 00:00:00 czasu Greenwich - GMT) Zobacz także time()

Inne znaki umieszczone w łańcuchu formatującym zostaną przez parser przepisane. Z zwróci zawsze 0 podczas używania gmdate().

Informacja:

Odkąd ta funkcja przyjmuje jako znacznik czasu jedynie typ integer znak formatujący u przydaje się jedynie, gdy używamy funkcji date_format() z samodzielnie zdefiniowanymi znacznikami czasu stworzonymi za pomocą funkcji date_create().

timestamp

Opcjonalny parametr uniksowy znacznik czasu timestamp jest typu integer i domyślnie jest ustawiony na bieżący czas lokalny jeśli timestamp nie został podany. Innymi słowy, domyślnie to wartość funkcji time().

Zwracane wartości

Zwraca sformatowaną datę jako łańcuch. Jeśli użyto wartości parametru znacznik_czasu innej niż liczbowa, cała funkcja zwróci FALSE oraz pojawi się ostrzeżenie klasy E_WARNING.

Błędy/Wyjątki

Każde wywołanie do funkcji date/time spowoduje wygenerowanie E_NOTICE jeśli strefa czasowa jest nieprawidłowa, lub/i wiadomość E_STRICT jeśli użyto ustawień systemu lub zmiennej środowiskowej TZ. Patrz także date_default_timezone_set()

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.1.0 Poprawny zakres znacznika czasu to zwykle od piątku, 13 grudnia 1901 20:45:54 GMT (czasu Greenwich) do wtorku, 19 stycznia 2038 03:14:07 GMT. (Wartości te odpowiadają minimalnej i maksymalnej wartości 32-bitowej liczbie całkowitej ze znakiem). Jednakże przed PHP 5.1.0, w niektórych systemach (np. Windows) ten przedział był bardziej ograniczony i zawiera się w przedziale 01-01-1970 do 19-01-2038.
5.1.0

Teraz generuje błędy strefy czasowej o poziomie E_STRICT i E_NOTICE.

5.1.1 Istnieją użyteczne stałe standaryzujące formaty daty/czasu mogące być użyte w celu określenia parametru format.

Przykłady

Przykład #1 Przykłady użycia funkcji date()

<?php
// ustawia domyślnie używaną strefę czasową. Dostępne od PHP 5.1
date_default_timezone_set('UTC');


// wypisuje np.: Monday
echo date("l");

// wypisuje coś jak: Monday 8th August 2005 03:12:46 PM
echo date('l jS F Y h:i:s A');

// wypisuje: 1 lipca, 2000 wypada w Saturday
echo "1 lipca, 2000 wypada w " date("l"mktime(000712000));

/* użycie stałych jako parametru format */
// wypisuje coś jak: Mon, 15 Aug 2005 15:12:46 UTC
echo date(DATE_RFC822);

// wypisuje coś jak: 2000-07-01T00:00:00+00:00
echo date(DATE_ATOMmktime(000712000));
?>

Możesz ochronić rozpoznawalne znaki w łańcuchu formatującym przed zinterpretowaniem przez poprzedzenie ich znakiem ucieczki - backslashem. Jeśli znak razem z backslashem jest specjalną sekwencją, możliwe, iż będzie trzeba poprzedzić kolejnym znakiem ucieczki całą sekwencję.

Przykład #2 Znaki ucieczki w funkcji date()

<?php
// wypisuje coś jak: jest Wednesday, 15th
echo date("\j\e\s\\t l, jS");
?>

Możliwe jest użycie funkcji date() razem z funkcją mktime() w celu znalezienia dat z przeszłości lub przyszłości.

Przykład #3 Przykład użycia date() i mktime()

<?php
$jutro 
mktime(000date("m")  , date("d")+1date("Y"));
$ostatni_miesiac mktime(000date("m")-1date("d"),   date("Y"));
$nastepny_rok  mktime(000date("m"),   date("d"),   date("Y")+1);
?>

Informacja:

Rozwiązanie to jest rozsądniejsze, od prostego dodawania lub odejmowania określonej liczby sekund w dniu lub miesiącu, chociażby z powodu zmian czasu.

Poniżej znajduje się kilka przykładów zastosowania date(). Proszę zwrócić uwagę, że powinno się cytować wszystkie znaki aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów, a poza tym, nawet te znaki, które obecnie nie mają specjalnych znaczeń, mogą mieć przypisane jakieś znaczenie w przyszłych wersjach PHP. O ile to możliwe, należy używać cudzysłowów pojedynczych, żeby uniknąć np. zamiany \n na znak nowej linii.

Przykład #4 zastosowania date()

<?php
// Przypuśćmy, że dziś jest 10 marca, 2001, 5:16:18 pm, oraz, że jesteśmy w
// strefie czasowej MST (Mountain Standard Time)

$dzisiaj date("F j, Y, g:i a");                 // March 10, 2001, 5:16 pm
$dzisiaj date("m.d.y");                         // 03.10.01
$dzisiaj date("j, n, Y");                       // 10, 3, 2001
$dzisiaj date("Ymd");                           // 20010310
$dzisiaj date('h-i-s, j-m-y, it is w Day z ');  // 05-16-18, 10-03-01, 1631 1618 6 Satpm01
$dzisiaj date('\t\o jS \d\z\i\e\ń');         // to 10. dzień
$dzisiaj date("D M j G:i:s T Y");               // Sat Mar 10 17:16:18 MST 2001
$dzisiaj date('H:m:s \m \t\o\ \m\i\e\s\i\ą\c'); // 17:03:18 m is month
$dzisiaj date("H:i:s");                         // 17:16:18
?>

Aby sformatować datę w innych językach, należy użyć funkcji setlocale() i strftime() zamiast date().

Notatki

Informacja:

Aby stworzyć znacznik czasu z tekstowego opisu daty, możesz użyć strtotime(). Dodatkowo, niektóre bazy danych mają funkcje konwertujące ich format daty na znacznik czasu (tak jak funkcja » UNIX_TIMESTAMP w MySQL).

Wskazówka

Znacznik czasu z chwili wysłania zapytania jest dostępny w $_SERVER['REQUEST_TIME'] od PHP 5.1.

Zobacz też:

  • getlastmod() - Gets time of last page modification
  • gmdate() - Formatuje datę/czas dla strefy GMT/UTC
  • mktime() - Oblicza uniksowy znacznik czasu dla podanej daty
  • strftime() - Formatuje lokalną datę/czas zgodnie z lokalizacją
  • time() - Zwraca aktualny uniksowy znacznik czasu

add a note add a note

User Contributed Notes 35 notes

up
4
mirco dot babin at gmail dot com
1 month ago
One important thing you should remember is that the timestamp value returned by time() is time-zone agnostic and gets the number of seconds since 1 January 1970 at 00:00:00 UTC. This means that at a particular point in time, this function will return the same value in the US, Europe, India, Japan, ...

date() will format a time-zone agnostic timestamp according to the default timezone set with date_default_timezone_set(...). Local time. If you want to output as UTC time use:

<?php
function dateUTC($format, $timestamp = null)
{
    if (
$timestamp === null) $timestamp = time();

   
$tz = date_default_timezone_get();
   
date_default_timezone_set('UTC');

   
$result = date($format, $timestamp);

   
date_default_timezone_set($tz);
    return
$result;
}
/>
up
111
Jimmy
7 years ago
Things to be aware of when using week numbers with years.

<?php
echo date("YW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("YW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("YW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201152 too
?>

BUT

<?php
echo date("oW", strtotime("2011-01-07")); // gives 201101
echo date("oW", strtotime("2011-12-31")); // gives 201152
echo date("oW", strtotime("2011-01-01")); // gives 201052 (Year is different than previous example)
?>

Reason:
Y is year from the date
o is ISO-8601 year number
W is ISO-8601 week number of year

Conclusion:
if using 'W' for the week number use 'o' for the year.
up
16
matthew dot hotchen at worldfirst dot com
4 years ago
FYI: there's a list of constants with predefined formats on the DateTime object, for example instead of outputting ISO 8601 dates with:

<?php
echo date('c');
?>

or

<?php
echo date('Y-m-d\TH:i:sO');
?>

You can use

<?php
echo date(DateTime::ISO8601);
?>

instead, which is much easier to read.
up
18
FiraSEO
5 years ago
this how you make an HTML5 <time> tag correctly

<?php

echo '<time datetime="'.date('c').'">'.date('Y - m - d').'</time>';

?>

in the "datetime" attribute you should put a machine-readable value which represent time , the best value is a full time/date with ISO 8601 ( date('c') ) ,,, the attr will be hidden from users

and it doesn't really matter what you put as a shown value to the user,, any date/time format is okay !

This is very good for SEO especially search engines like Google .
up
15
ivijan dot stefan at gmail dot com
3 years ago
If you have a problem with the different time zone, this is the solution for that.
<?php
// first line of PHP
$defaultTimeZone='UTC';
if(
date_default_timezone_get()!=$defaultTimeZone)) date_default_timezone_set($defaultTimeZone);

// somewhere in the code
function _date($format="r", $timestamp=false, $timezone=false)
{
   
$userTimezone = new DateTimeZone(!empty($timezone) ? $timezone : 'GMT');
   
$gmtTimezone = new DateTimeZone('GMT');
   
$myDateTime = new DateTime(($timestamp!=false?date("r",(int)$timestamp):date("r")), $gmtTimezone);
   
$offset = $userTimezone->getOffset($myDateTime);
    return
date($format, ($timestamp!=false?(int)$timestamp:$myDateTime->format('U')) + $offset);
}

/* Example */
echo 'System Date/Time: '.date("Y-m-d | h:i:sa").'<br>';
echo
'New York Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'America/New_York').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", false, 'Europe/Belgrade').'<br>';
echo
'Belgrade Date/Time: '._date("Y-m-d | h:i:sa", 514640700, 'Europe/Belgrade').'<br>';
?>
This is the best and fastest solution for this problem. Working almost identical to date() function only as a supplement has the time zone option.
up
12
adityabhai at gmail dot com
5 years ago
For Microseconds, we can get by following:

echo date('Ymd His'.substr((string)microtime(), 1, 8).' e');

Thought, it might be useful to someone !
up
3
rc at macshot dot de
1 year ago
At least in PHP 5.5.38 date('j.n.Y', 2222222222) gives a result of 2.6.2040.

So date is not longer limited to the minimum and maximum values for a 32-bit signed integer as timestamp.
up
4
david dot thomas at elliott-thomas dot com dot au
2 years ago
Prior to PHP 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week aligned with PHP's (0=Sunday,6=Saturday). Since 5.6.23,  Relative Formats for the start of the week align with ISO-8601 (1=Monday,7=Sunday). (http://php.net/manual/en/datetime.formats.relative.php)

This can produce different, and seemingly incorrect, results depending on your PHP version and your choice of 'w' or 'N' for the Numeric representation of the day of the week:

<?php
echo "Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('w',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week')),"<br />";

echo
"Today is Sun 2 Oct 2016, day ",date('N',strtotime('2016-10-02'))," of this week. "
echo
"Day ",date('w',strtotime('2016-10-02 Monday next week'))," of next week is ",date('d M Y',strtotime('2016-10-02 Monday next week'));
?>

Prior to PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 10 Oct 2016

Since PHP 5.6.23, this results in:

Today is Sun 2 Oct 2016, day 0 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
Today is Sun 2 Oct 2016, day 7 of this week. Day 1 of next week is 03 Oct 2016
up
4
Anonymous
3 years ago
If timestamp is a string, date converts it to an integer in a possibly unexpected way:

<?php
echo (int)'0x10'; //0
echo intval('0x10'); //0
echo date('s', '0x10'); //gives 16
//however, no octal conversion:
echo date('s', '010'); //gives 10
?>

(PHP 5.6.16)
up
6
Anonymous
4 years ago
It's common for us to overthink the complexity of date/time calculations and underthink the power and flexibility of PHP's built-in functions.  Consider http://php.net/manual/en/function.date.php#108613

<?php
function get_time_string($seconds)
{
    return
date('H:i:s', strtotime("2000-01-01 + $seconds SECONDS"));
}
up
3
Charlie
3 years ago
For HTML5 datetime-local HTML input controls (http://www.w3.org/TR/html-markup/input.datetime-local.html) use format example: 1996-12-19T16:39:57

To generate this, escape the 'T', as shown below:

<?php
date
('Y-m-d\TH:i:s');
?>
up
0
tekintian at gmail dot com
10 months ago
<?php

/**
*  计算两个日期相隔时间:年、月、日、时、分、秒 总计天数
* @author TekinTian <tekintian#gmail.com>
* @param string $start_time 开始时间 必须 [格式如:2011-11-5 10:01:01]
* @param string $end_time 结束时间 选填,不提供默认未当前时间 [格式如:2012-12-01 10:01:01]
* @return array Array ( [y] => 年 [m] => 月 [d] => 日 [h] => 时 [i] => 分 [s] => 秒 [a] => 合计天数 )
*/
function get_date_diff($start_time,$end_time=''){
   
$end_time = ($end_time=='')?date("Y-m-d H:i:s"):$end_time;
   
$datetime1 = new \DateTime($start_time);
   
$datetime2 = new \DateTime($end_time);
   
$interval = $datetime1->diff($datetime2);
   
$time['y'] = $interval->format('%y');
   
$time['m'] = $interval->format('%m');
   
$time['d'] = $interval->format('%d');
   
$time['h'] = $interval->format('%H');
   
$time['i'] = $interval->format('%i');
   
$time['s'] = $interval->format('%s');
   
$time['a'] = $interval->format('%a');    // 两个时间相差总天数
   
return $time;
}

//demo use
// echo '<pre>';
print_r(get_date_diff('2016-10-15 10:01:56'));
// echo '</pre>';
up
4
mel dot boyce at gmail dot com
12 years ago
I've been flicking through the comments looking for some succinct date code and have noticed an alarming number of questions and over-burdened examples related to date mathematics. One of the most useful skills you can utilize when performing date math is taking full advantage of the UNIX timestamp. The UNIX timestamp was built for this kind of work.

An example of this relates to a comment made by james at bandit-dot-co-dot-en-zed. James was looking for a way to calculate the number of days which have passed since a certain date. Rather than using mktime() and a loop, James can subtract the current timestamp from the timestamp of the date in question and divide that by the number of seconds in a day:
<?php
$days
= floor((time() - strtotime("01-Jan-2006"))/86400);
print(
"$days days have passed.\n");
?>

Another usage could find itself in a class submitted by Kyle M Hall which aids in the creation of timestamps from the recent past for use with MySQL. Rather than the looping and fine tuning of a date, Kyle can use the raw UNIX timestamps (this is untested code):
<?php
$ago
= 14; // days
$timestamp = time() - ($ago * 86400);
?>

Hopefully these two examples of "UNIX-style" timestamp usage will help those finding date mathematics more elusive than it should be.
up
1
Bas Vijfwinkel
6 years ago
Note that some formatting options are different from MySQL.
For example using a 24 hour notation without leading zeros is the option '%G' in PHP but '%k' in MySQL.
When using dynamically generated date formatting string, be careful to generate the correct options for either PHP or MySQL.
up
3
SpikeDaCruz
12 years ago
The following function will return the date (on the Gregorian calendar) for Orthodox Easter (Pascha).  Note that incorrect results will be returned for years less than 1601 or greater than 2399. This is because the Julian calendar (from which the Easter date is calculated) deviates from the Gregorian by one day for each century-year that is NOT a leap-year, i.e. the century is divisible by 4 but not by 10.  (In the old Julian reckoning, EVERY 4th year was a leap-year.)

This algorithm was first proposed by the mathematician/physicist Gauss.  Its complexity derives from the fact that the calculation is based on a combination of solar and lunar calendars.

<?php
function getOrthodoxEaster($date){
 
/*
   Takes any Gregorian date and returns the Gregorian
   date of Orthodox Easter for that year.
  */
 
$year = date("Y", $date);
 
$r1 = $year % 19;
 
$r2 = $year % 4;
 
$r3 = $year % 7;
 
$ra = 19 * $r1 + 16;
 
$r4 = $ra % 30;
 
$rb = 2 * $r2 + 4 * $r3 + 6 * $r4;
 
$r5 = $rb % 7;
 
$rc = $r4 + $r5;
 
//Orthodox Easter for this year will fall $rc days after April 3
 
return strtotime("3 April $year + $rc days");
}
?>
up
1
ghotinet
8 years ago
Most spreadsheet programs have a rather nice little built-in function called NETWORKDAYS to calculate the number of business days (i.e. Monday-Friday, excluding holidays) between any two given dates. I couldn't find a simple way to do that in PHP, so I threw this together. It replicates the functionality of OpenOffice's NETWORKDAYS function - you give it a start date, an end date, and an array of any holidays you want skipped, and it'll tell you the number of business days (inclusive of the start and end days!) between them.

I've tested it pretty strenuously but date arithmetic is complicated and there's always the possibility I missed something, so please feel free to check my math.

The function could certainly be made much more powerful, to allow you to set different days to be ignored (e.g. "skip all Fridays and Saturdays but include Sundays") or to set up dates that should always be skipped (e.g. "skip July 4th in any year, skip the first Monday in September in any year"). But that's a project for another time.

<?php

function networkdays($s, $e, $holidays = array()) {
   
// If the start and end dates are given in the wrong order, flip them.   
   
if ($s > $e)
        return
networkdays($e, $s, $holidays);

   
// Find the ISO-8601 day of the week for the two dates.
   
$sd = date("N", $s);
   
$ed = date("N", $e);

   
// Find the number of weeks between the dates.
   
$w = floor(($e - $s)/(86400*7));    # Divide the difference in the two times by seven days to get the number of weeks.
   
if ($ed >= $sd) { $w--; }        # If the end date falls on the same day of the week or a later day of the week than the start date, subtract a week.

    // Calculate net working days.
   
$nwd = max(6 - $sd, 0);    # If the start day is Saturday or Sunday, add zero, otherewise add six minus the weekday number.
   
$nwd += min($ed, 5);    # If the end day is Saturday or Sunday, add five, otherwise add the weekday number.
   
$nwd += $w * 5;        # Add five days for each week in between.

    // Iterate through the array of holidays. For each holiday between the start and end dates that isn't a Saturday or a Sunday, remove one day.
   
foreach ($holidays as $h) {
       
$h = strtotime($h);
        if (
$h > $s && $h < $e && date("N", $h) < 6)
           
$nwd--;
    }

    return
$nwd;
}

$start = strtotime("1 January 2010");
$end = strtotime("13 December 2010");

// Add as many holidays as desired.
$holidays = array();
$holidays[] = "4 July 2010";            // Falls on a Sunday; doesn't affect count
$holidays[] = "6 September 2010";        // Falls on a Monday; reduces count by one

echo networkdays($start, $end, $holidays);    // Returns 246

?>

Or, if you just want to know how many work days there are in any given year, here's a quick function for that one:

<?php

function workdaysinyear($y) {
   
$j1 = mktime(0,0,0,1,1,$y);
    if (
date("L", $j1)) {
        if (
date("N", $j1) == 6)
            return
260;
        elseif (
date("N", $j1) == 5 or date("N", $j1) == 7)
            return
261;
        else
            return
262;
    }
    else {
        if (
date("N", $j1) == 6 or date("N", $j1) == 7)
            return
260;
        else
            return
261;
    }
}

?>
up
0
Tim Connolly
6 years ago
Here's my solution for looking up the month number by name (used when parsing an 'ls'):

<?php
 
for($m=1;$m<=12;$m++){
   
$month=date("M",mktime(0,0,0,$m,1,2000));
   
$mon["$month"]=$m;
  }
?>
up
0
bakerj417 at gmail dot com
6 years ago
If you are having an issue getting u to work so is everyone else. The solution that I am using which I found on another site(so not taking credit) is to use this:

     date("Y/m/d H:i:s"). substr((string)microtime(), 1, 6);

that will give you:

     yyyy/mm/dd hh:ii:ss.uuuuuu

hope this helps someone in need!

thanks all
up
-1
ccb_bc at hotmail dot com
11 months ago
<?php
   
/**
    * Convert Date formats:
    */

    // $date '1989/11/25'
    // $date '1989-11-25'
    // $date '1989.11.25'
   
if(preg_match("/^[0-9]{4}(\/|-|.)(0[1-9]|1[0-2])(\/|-|.)(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])$/", $date)){
        return
substr($date, 8, 2).substr($date, 7,1).substr($date, 5,2).substr($date, 4,1).substr($date, 0,4);
       
// Result: '25/11/1989' - OR - '25-11-1989' - OR - '25.11.1989'
   
}

   
// $date = '25/11/1989'
    // $date = '25-11-1989'
    // $date = '25.11.1989'
   
if(preg_match("/^(0[1-9]|[1-2][0-9]|3[0-1])(\/|-|.)(0[1-9]|1[0-2])(\/|-|.)[0-9]{4}$/", $date)){
        return
substr($date, 6, 4).substr($date, 5,1).substr($date, 3,2).substr($date, 2,1).substr($date, 0,2);
       
// Result: '1989/11/25' - OR - '1989-11-25' - OR - '1989.11.25'
   
}
?>
up
-1
Just.Kevin
9 years ago
In order to determine if a year is a leap year an earlier poster suggested simply checking to see if the year is a multiple of four:

<?php
function is_leapyear_broken($year = 2004) {
return (
$year%4)==0;
}
?>

While this will work for the majority of years it will not work on years that are multiples of 100 but not multiples of 400 i.e.(2100).
A function not using php's date() function that will also account for this small anomaly in leap years:

<?php
function is_leapyear_working($year = 2004) {
    if(((
$year%4==0) && ($year%100!=0)) || $year%400==0) {
        return
true;
    }
    return
false;
}
?>

While is_leapyear_working will not return true for the few non-leap years divisible by four I couldn't tell you if this is more or less efficient than using php's date() as an even earlier poster suggested:

<?php
function is_leapyear($year = 2004) {
$is_leap = date('L', strtotime("$year-1-1"));
return
$is_leap;
}
?>
up
-5
Anonymous
5 years ago
To quickly convert date("N") to a 0 based index with Sunday being represented as 0, you can run it against modulus 7:

<?php
$first_of_month_index
= date('N', strtotime('4/1/1990')) % 7;
?>
up
-3
Hayley Watson
1 year ago
If you see the number 86400 in a date calculation, think very hard before deciding that it is correct. Not all days have 86,400 seconds in them. In many places, some days have only 82,800 seconds and some have 90,000. Occasionally, there are even fewer or even more.

Assuming that now plus 86,400 seconds is equivalent to some time tomorrow can sometimes be wrong. It might actually be the day after tomorrow or still today.

It's called Daylight Saving.
up
-1
olivertappin at gmail dot com
9 months ago
If looking for a simple way to return the week number, using Sunday as the first day of the week, please bear in mind you will need to cater for the addition when you reach the end of the year.

<?php

function getSundayWeekNumber(\DateTimeInterface $date): int
{
   
$weekNumber = (int)$date->format('W');

    if (
$date->format('w') === '0') { // Sunday
       
$weekNumber += 1;
        if (
53 === $weekNumber) { // If the week is now 53, subtract 52
           
$weekNumber -= 52;
        }
    }

    return
$weekNumber;
}
up
-9
eduardo at digmotor dot com dot br
9 years ago
Thanks to tcasparr at gmail dot com for the great idea (at least for me) ;)
I changed the code a little to replicate the functionality of date_parse_from_format, once I don't have PHP 5.3.0 yet. This might be useful for someone. Hope you don't mind changing your code tcasparr at gmail dot com.

<?php
/*******************************************************
* Simple function to take in a date format and return array of associated
* formats for each date element
*
* @return array
* @param string $strFormat
*
* Example: Y/m/d g:i:s becomes
* Array
* (
*     [year] => Y
*     [month] => m
*     [day] => d
*     [hour] => g
*     [minute] => i
*     [second] => s
* )
*
*  This function is needed for  PHP < 5.3.0
********************************************************/
function dateParseFromFormat($stFormat, $stData)
{
   
$aDataRet = array();
   
$aPieces = split('[:/.\ \-]', $stFormat);
   
$aDatePart = split('[:/.\ \-]', $stData);
    foreach(
$aPieces as $key=>$chPiece)   
    {
        switch (
$chPiece)
        {
            case
'd':
            case
'j':
               
$aDataRet['day'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
'F':
            case
'M':
            case
'm':
            case
'n':
               
$aDataRet['month'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
'o':
            case
'Y':
            case
'y':
               
$aDataRet['year'] = $aDatePart[$key];
                break;
           
            case
'g':
            case
'G':
            case
'h':
            case
'H':
               
$aDataRet['hour'] = $aDatePart[$key];
                break;   
               
            case
'i':
               
$aDataRet['minute'] = $aDatePart[$key];
                break;
               
            case
's':
               
$aDataRet['second'] = $aDatePart[$key];
                break;           
        }
       
    }
    return
$aDataRet;
}
?>

Also, if you need to change the format of dates:

<?php
function changeDateFormat($stDate,$stFormatFrom,$stFormatTo)
{
 
// When PHP 5.3.0 becomes available to me
  //$date = date_parse_from_format($stFormatFrom,$stDate);
  //For now I use the function above
 
$date = dateParseFromFormat($stFormatFrom,$stDate);
  return
date($stFormatTo,mktime($date['hour'],
                                   
$date['minute'],
                                   
$date['second'],
                                   
$date['month'],
                                   
$date['day'],
                                   
$date['year']));
}

?>
up
-1
arth dot inbox at gmail dot com
1 month ago
Looks like date('u') is not microseconds, but is positive difference from rest part.

php > echo (DateTime::createFromFormat('U.u', '-128649659.999998'))->format('Y-m-d H:i:s.u U.u');
1965-12-03 23:59:01.999998 -128649659.999998

`U.u` parsed and formatted same, but means not 1965-12-03 23:59:00.000002.
Other words correct timestamp for example above is (-128649659 + 0.999998). 

Less confusing format for it is: 

php > echo DateTime::createFromFormat('U\+0.u', '-128649660+0.000002')->format('Y-m-d H:i:s.u');
1965-12-03 23:59:00.000002

Is that bug or feature?
up
-14
Anonymous
10 years ago
Correct format for a MySQL DATETIME column is
<?php $mysqltime = date ("Y-m-d H:i:s", $phptime); ?>
up
-13
@PeteWilliams
8 years ago
If you want to use HTML5's <date> tag, the following code will generate the machine-readable value for the 'datetime' attribute:

<?php

/**
* formats the date passed into format required by 'datetime' attribute of <date> tag
* if no intDate supplied, uses current date.
* @param intDate integer optional
* @return string
**/
function getDateTimeValue( $intDate = null ) {

   
$strFormat = 'Y-m-d\TH:i:s.uP';
   
$strDate = $intDate ? date( $strFormat, $intDate ) : date( $strFormat ) ;
   
    return
$strDate;
}

echo
getDateTimeValue();

?>
up
-6
rico at redant dot nl
1 year ago
Since PHP 5.6.23 en 7.0.8 the support for requesting the weeknumber for a given date, where the first day of the week is Sunday, has been removed.
For those of us still needing it, here is simple hack to get the job done.

    private function getWeeknumberSundayFirstDayOfWeek(\DateTimeInterface $date)
    {
        if ($date->format('w') === 0) // Sunday
            return (int)$date->format('W') - 1;

        return (int)$date->format('W');
    }
up
-4
bruslbn at gmail dot com
11 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-3
bruslbn at gmail dot com
11 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-3
bruslbn at gmail dot com
11 months ago
In order to define leap year you must considre not only that year can be divide by 4!

The correct alghoritm is:

if (year is not divisible by 4) then (it is a common year)
else if (year is not divisible by 100) then (it is a leap year)
else if (year is not divisible by 400) then (it is a common year)
else (it is a leap year)

So the code should look like this:

if($year%4 == 0 && $year%100 != 0) {
    $leapYear = 1;
} elseif($year%400 == 0) {
    $leapYear = 1;                          
} else {
    $leapYear = 0;
}
up
-11
erick900623 at gmail dot com
1 year ago
Ayuda...

Tengo una fecha asignada con la function date("w"), y exactamente a las 5 pm la fecha cambia al siguiente dia. Ej

date("w") - Lunes
y a las 5pm del Lunes cambia a Martes.

Que puede estar pasando
up
-26
Al Roker
2 years ago
When using 'U' to return a UNIX time stamp, you may not get what you expect. In the following example, we try to get the current Unix time stamp for a user in a different timezone.

<?php
// Doesn't work
$timezone = new \DateTimeZone($userTimeZone);
$date = new \DateTime('@' . time(), $timezone);
$date->setTimezone($timezone);
$now = $date->format('U');
?>

$now will return the same (the server's current) Unix time stamp regardless which timezone your user is in.

To get the actual Unix time stamp based on a time zone, replace format('U') as in the following example;

<?php
// This works
$timezone = new \DateTimeZone($userTimeZone);
$date = new \DateTime('@' . time(), $timezone);
$date->setTimezone($timezone);
$now = $date->getTimestamp() + $date->getOffset();
?>
up
-68
crackbeforesoft at gmail dot com
1 year ago
I am glad and wonder about the topic creation. I am visiting this page from a long time ago. This is totally perspective clear ideas. This is sure that the information you shared is clearly identive and fabulous for keeping it in minds. http://crackswar.com/audacity-pro-crack/
up
-67
crackbeforesoft at gmail dot com
1 year ago
I am glad and wonder about the topic creation. I am visiting this page from a long time ago. This is totally perspective clear ideas. This is sure that the information you shared is clearly identive and fabulous for keeping it in minds. http://crackswar.com/audacity-pro-crack/
To Top