PHP 7.2.0 Beta 3 Released

filegroup

(PHP 4, PHP 5)

filegroupPobiera grupę pliku

Opis

int filegroup ( string $nazwa_pliku )

Zwraca identyfikator grupy pliku lub FALSE w przypadku błędu. Identyfikator grupy zwracany jest w postaci numerycznej, użyj posix_getgrgid() aby rozwinąć go w nazwę grupy. W przypadku niepowodzenia zwracany jest FALSE przy ustawionym poziomie błędów na E_WARNING.

Informacja: Wyniki działania tej funkcji są buforowane. Zobacz opis funkcji clearstatcache() aby uzyskać więcej informacji.

Wskazówka

Od PHP 5.0.0 ta funkcja może być użyta także z niektórymi nakładkami URL. Zobacz Supported Protocols and Wrappers aby uzyskać listę nakładek, które obsługują funkcjonalność z rodziny stat().

Informacja: Patrz także fileowner() i safe_mode_gid.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top