mysql_db_query

(PHP 4, PHP 5)

mysql_db_queryWybiera bazę danych MySQL i wykonuje na niej zapytanie

Opis

resource mysql_db_query ( string $baza , string $zapytanie [, resource $identyfikator_połączenia ] )

mysql_db_query() wybiera bazę i wykonuje na niej zapytanie.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest PRZESTARZAŁA od PHP 5.3.0. Używanie tej funkcji nie jest zalecane.

Parametry

baza

Nazwa bazy danych, która zostanie wybrana.

zapytanie

Zapytanie do bazy MySQL.

Dane w zapytaniu powinny być poprzedzone poprawnymi znakami ucieczki.

identyfikator_połączenia

Połączenie MySQL. Jeśli identyfikator połączenia nie zostanie podany, użyte zostanie ostatnie połączenie otwarte przez mysql_connect(). Jeśli połączenie takie nie zostanie znalezione, funkcja spróbuje nawiązać połączenie tak, jakby wywołana została funkcja mysql_connect() bez argumentów. Jeśli żadne połączenie nie zostanie znalezione lub nawiązane, wygenerowany zostanie błąd poziomu E_WARNING.

Zwracane wartości

Zwraca dodatni identyfikator wyniku MySQL wskazujący na wynik zapytania, lub FALSE w przypadku błędu. Wartość TRUE/FALSE jest także zwracana dla zapytań INSERT/UPDATE/DELETE informując o sukcesie lub błędzie.

Rejestr zmian

Wersja Opis
5.3.0 Ta funkcja zwraca wyjątek E_DEPRECATED.
4.0.6 Nie zaleca się używania tej funkcji. W zamian korzystaj z mysql_select_db() lub mysql_query().

Przykłady

Przykład #1 Przykład mysql_db_query()

<?php

if (!$link mysql_connect('host''uzytkownik''haslo')) {
    echo 
'Nie można nawiązać połączenia z bazą danych';
    exit;
}

if (!
mysql_select_db('nazwa_bazy'$link)) {
    echo 
'Nie można wybrać bazy danych';
    exit;
}

$sql    'SELECT foo FROM bar WHERE id = 42';
$result mysql_query($sql$link);

if (!
$result) {
    echo 
"Błąd bazy danych, nie można wykonać zapytania do bazy\n";
    echo 
'Błąd MySQL: ' mysql_error();
    exit;
}

while (
$row mysql_fetch_assoc($result)) {
    echo 
$row['foo'];
}

mysql_free_result($result);

?>

Notatki

Informacja:

Zwróć uwagę, że ta funkcja NIE wybierze ponownie bazy danych, z którą byłeś połączony wcześniej. Innymi słowy, funkcji tej nie można użyć do wysłania zapytania w tle do innej bazy, w takim przypadku należy ręcznie przełączyć się z powrotem do pierwotnie wybranej bazy. Zamiast tego zaleca się stosowanie składni database.table lub mysql_select_db() w zapytaniach SQL.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top