openssl_csr_export_to_file

(PHP 4 >= 4.2.0, PHP 5)

openssl_csr_export_to_fileExports a CSR to a file

Opis

bool openssl_csr_export_to_file ( resource $csr , string $outfilename [, bool $notext = true ] )

openssl_csr_export_to_file() takes the Certificate Signing Request represented by csr and saves it as ascii-armoured text into the file named by outfilename.

Parametry

csr

outfilename

Path to the output file.

notext

Opcjonalny parametr notext wpływa na szczegółowość komunikatów wyjścia. Jeśli wynosi FALSE, wówczas do wyjścia dołączane są dodatkowe informacje zrozumiałe dla ludzi. Wartość domyślna parametru notext wynosi: TRUE.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top