PHP 5.6.22 is available

pg_fetch_row

(PHP 4, PHP 5)

pg_fetch_rowPobiera wiersz jako tablicę z indeksami numerycznymi

Opis

array pg_fetch_row ( resource $wynik , int $wiersz )

pg_fetch_row() pobiera jeden wiersz z wyniku wskazanego przez określony identyfikator wyniku wynik.

Informacja: Ta funkcja ustala wartość pól NULL na NULL.

Parametry

wynik

Identyfikator wyniku zapytania bazy PostgreSQL, zwrócony przez jedną z funkcji pg_query(), pg_query_params() lub pg_execute() (między innymi).

wiersz

Numer wiersza w wyniku do pobrania. Wiersze numerowane są od zera w górę. Jeśli jest pominięty albo wynosi NULL, pobrany zostanie kolejny wiersz.

Zwracane wartości

Tablica (ang. array), indeksowana od zera w górę, z reprezentowaną każdą wartością jako łańcuch (ang. string). Wartości NULL z bazy danych są zwracane jako NULL.

FALSE jest zwracane, jeśli wiersz przekracza liczbę wszystkich wierszy, nie ma więcej wierszy, lub w przypadku każdego innego błędu.

Rejestr zmian

Wersja Opis
4.1.0 Parametr wiersz stał się opcjonalny.

Przykłady

Przykład #1 pg_fetch_row() - przykład

<?php 

$polaczenie 
pg_pconnect("dbname=wydawca");
if (!
$polaczenie) {
  echo 
"Wystąpił błąd.\n";
  exit;
}

$wynik pg_query($polaczenie"SELECT autor, email FROM autorzy");
if (!
$wynik) {
  echo 
"Wystąpił błąd.\n";
  exit;
}

while (
$wiersz pg_fetch_row($wynik)) {
  echo 
"Autor: $wiersz[0]  E-mail: $wiersz[1]";
  echo 
"<br />\n";
}
 
?>

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
1
pletiplot at seznam dot cz
9 years ago
Note, that when you retrieve some PG boolean value, you get 't' or 'f' characters which are not compatible with PHP bool.
up
0
eddie at eddiemonge dot com
6 years ago
pg_fetch_row is faster than pg_fetch_assoc when doing a query with * as the select parameter. Otherwise, with declared columns, the two are similar in speed.
up
0
post at zeller-johannes dot de
11 years ago
I wondered whether array values of PostgreSQL are converted to PHP arrays by this functions. This is not the case, they are stored in the returned array as a string in the form "{value1 delimiter value2 delimiter value3}" (See http://www.postgresql.org/docs/8.0/interactive/arrays.html#AEN5389).
up
0
Matthew Wheeler
13 years ago
Note that the internal row counter is incremented BEFORE the row is retrieved. This causes an off by one error if you try to do:

pg_result_seek($resid,0);
pg_fetch_row($resid);

you will get back the SECOND result not the FIRST.
up
0
darw75 at swbell dot net
14 years ago
a way to do this with 2 loops to insert data into a table...

$num = pg_numrows($result);
$col_num = pg_numfields($result);

for ($i=0; $i<$num; $i++) {
  $line  = pg_fetch_array($result, $i, PGSQL_ASSOC);
  print "\t<tr bgcolor=#dddddd>\n";
    for ($j=0; $j<$col_num; $j++){
    list($col_name, $col_value) =each($line);
    print "\t\t<TD ALIGN=RIGHT><FONT SIZE=1 FACE='Geneva'>$col_value</FONT></TD>\n";
    }
  echo "<br>";
  }
up
-1
maxnamara at yahoo dot com
11 years ago
Get downlines, put them into arrays.

function get_downlines($my_code){
    global $link;

    $sql = "select user_id, name from tb_user where parentcode = $my_code";
    $res = pg_query($link,$sql);
    if(!$res){
        echo "Error: ".$sql;exit();
    }
    $num_fields = pg_num_fields($res);
    $info_rows = 0;

    $num_rows = pg_num_rows($res);
    while($arr = pg_fetch_row($res)){

           $info_offset  = 1;
         $info_columns  = 0;

        while ($info_offset <= $num_fields) {
                 $info_elements[$info_rows][$info_columns] = $arr[$info_columns];
                 $info_offset++; $info_columns++;
        }
        $info_rows++;           
    }
return $info_elements;
}
up
-5
imantr at cbn dot net dot id
13 years ago
I use the following code to assigning query result to an array.

while ($row = pg_fetch_row($result)) $newArray[] = $row[0];

print_r($newArray);
To Top