PHP 7.2.0 Beta 3 Released

pg_update

(PHP 4 >= 4.3.0, PHP 5)

pg_update Aktualizuje tabelę

Opis

mixed pg_update ( resource $identyfikator_połączenia , string $nazwa_tabeli , array $dane , array $warunek [, int $opcje ] )

pg_update() aktualizuje wiersze spełniające warunki zawarte w parametrze warunek używając danych z parametru dane. Jeśli jest użyty parametr opcje, jest on przekazywany do wywołania pg_convert() z opcjami w parametrze dane.

Ostrzeżenie

Ta funkcja jest w stadium EKSPERYMENTALNYM. Oznacza to, że zachowanie funkcji, jej nazwa, w zasadzie wszystko udokumentowane tutaj może zostać zmienione w przyszłych wersjach PHP bez wcześniejszego uprzedzenia. Używaj tej funkcji na własne ryzyko.

Parametry

identyfikator_połączenia

Identyfikator połączenia do bazy PostgreSQL.

nazwa_tabeli

Nazwa tabeli, w której będą aktualizowane wiersze.

dane

Tablica (ang. array), której klucze są nazwami kolumn w tabeli nazwa_tabeli, oraz której wartości są nową zawartością pasujących do warunków wierszy.

warunek

Tablica (ang. array), której klucze są nazwami kolumn w tabeli nazwa_tabeli, oraz której wartości są warunkami, jakie muszą spełnić uaktualniane wiersze.

opcje

Dowolna kombinacja dowolnej ilości parametrów: PGSQL_CONV_OPTS, PGSQL_DML_NO_CONV, PGSQL_DML_EXEC oraz PGSQL_DML_STRING. Jeśli PGSQL_DML_STRING został podany w parametrze opcje, zostanie zwrócony łańcuch zapytania.

Zwracane wartości

Zwraca TRUE w przypadku powodzenia, FALSE w przypadku błędu. Zwraca łańcuch (ang. string) gdy PGSQL_DML_STRING został podany poprzez opcje.

Przykłady

Przykład #1 pg_update() - przykład

<?php 
  $polaczenie 
pg_connect ('dbname=foo');
  
$dane = array('kolumna1'=>'AA''kolumna2'=>'BB');

  
// To jest bezpieczne, gdyż $_POST jest konwertowane automatycznie
  
$res pg_update($polaczenie'kopia_post'$_POST$dane);
  if (
$res) {
      echo 
"Dane zostały zaktualizowane: $res\n";
  } else {
      echo 
"Użytkownik wprowadził błędne dane\n";
  }
?>

Zobacz też:

  • pg_convert() - Konwertuje tablice asocjacyjne na postać użyteczną w zapytaniu SQL.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
1
dominik dot bonsch at homesono dot de
9 years ago
Using pg_update() and pg_insert() without key validation is not secure!

You need to check which data pairs you get, and if you want to allow to updated this column.

Example:

You have a table with tree colums: username, password, userlevel.

Your users may change only their username, and their password but not their userlevel.

If you don't filter the keys in the request array, every user can now change his userlevel just by sending a POST Request with "userlevel=>100".

So if you don't check if the key are allowed in your request array you'll get serious sql injection vulnarabilities in your code.
up
-1
sdibb at myway dot com
12 years ago
This function is similar to PEAR::DB's autoExecute() function, with the only difference being that the where clause is an array instead of a string.

Also, if you want to use your instance of the DB class with this function, you can reference the existing resource connection with $db->connection.

An example would be:
<?
     pg_update($db->connection, $arr_update, $arr_where);
?>
up
-3
jhooks
11 years ago
> Return Values
>
> Returns TRUE on success or FALSE on failure. Returns string if
> PGSQL_DML_STRING is passed via options.

I have found in my copy of PHP (version 4.4.0) that if you use the 'PGSQL_DML_STRING' option, the function does not execute any query.  It merely returns the query which would have been executed. 

Another thing I noticed, pg_update does not seem to make use of pg_trace (atleast in 4.4.0).

PS this isn't a bug report, just an explanation of some undocumented features I noticed.  As the manual says, the function is still in development so this behaviour may differ from version to version.
To Top