pi

(PHP 4, PHP 5)

piWartość liczby Pi

Opis

float pi ( void )

Zwraca przybliżoną wartość liczby pi. Zwracana wartość typu float ma precyzję określoną w dyrektywie precision w pliku php.ini, domyślnie równą 14. Można także użyć stałej M_PI, która daje taki sam wynik jak funkcja pi().

Przykład #1 pi() przykład

<?php
echo pi(); // 3.1415926535898
echo M_PI// 3.1415926535898
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
12
davidduke at hotmail dot com
13 years ago
Pi is often usefull in con/sin/tan functions..
There are also other Pi related constants.
These are most of them:

M_PI  = 3.14159265358979323846 // pi

// The following were added in PHP 4.0.0
M_PI_2 = 1.57079632679489661923 // pi/2
M_PI_4 = 0.78539816339744830962 // pi/4
M_1_PI = 0.31830988618379067154 // 1/pi
M_2_PI = 0.63661977236758134308 // 2/pi
M_SQRTPI = 1.77245385090551602729 // sqrt(pi) (Only in PHP 4.0.2+)
M_2_SQRTPI = 1.12837916709551257390 // 2/sqrt(pi)
To Top