readdir

(PHP 4, PHP 5)

readdirCzyta zawartość katalogu

Opis

string readdir ([ zasób $uchwyt_katalogu ] )

Zwraca nazwę kolejnego pliku z katalogu. Nazwy plików są zwracane w kolejności posortowanej przez system plików.

Parametry

uchwyt_katalogu

Uchwyt katalogu (zasób) otwarty wcześniej za pomocą opendir(). Jeśli uchwyt katalogu nie jest podany, przyjmowany jest ostatni wskaźnik katalogu utworzony przez opendir().

Zwracane wartości

Zwraca nazwę pliku w przypadku powodzenia lub FALSE w przypadku niepowodzenia.

Ostrzeżenie

Ta funkcja może zwrócić Boolean FALSE, ale może też zwrócić wartość innego typu niż Boolean, która oznacza wartość FALSE, takie jak 0 lub "". Aby uzyskać więcej informacji proszę zapoznać się z rozdziałem Typy logiczne. Można używać operatora === do testowania zwracanych wartości przez tę funkcję.

Przykłady

Przykład #1 Lista wszystkich plików w katalogu

Sposób w jaki zwrócona przez readdir() wartość powinna być sprawdzona, obrazuje poniższy przykład. Należy sprawdzić czy zwrócona wartość jest równa (jest tego samego typu -- zobacz również Comparison Operators) FALSE. W przeciwnym razie plik o nazwie FALSE (jak również "0") znajdujący się w czytanym katalogu zatrzymałby pętle.

<?php
//  !== nie istniał w wersji wcześniejszej niż 4.0.0-RC2

if ($handle opendir('/path/to/files')) {
    echo 
"Directory handle: $handle\n";
    echo 
"Files:\n";

    
/* To jest poprawna metoda  */
    
while (false !== ($file readdir($handle))) {
        echo 
"$file\n";
    }

    
/* To jest ZŁA metoda */
    
while ($file readdir($handle)) {
        echo 
"$file\n";
    }

    
closedir($handle);
}
?>

Przykład #2 Lista wszystkich plików w wskazanym katalogu oprócz . i ..

<?php
if ($handle opendir('.')) {
    while (
false !== ($file readdir($handle))) { 
        if (
$file != "." && $file != "..") { 
            echo 
"$file\n"
        } 
    }
    
closedir($handle); 
}
?>

Zobacz też:

  • is_dir() - Mówi czy nazwa_pliku jest katalogiem
  • glob() - Find pathnames matching a pattern
  • opendir() - Otwiera katalog
  • scandir() - Wypisze wszystkie pliki i katalogi z określonej lokalizacji

add a note add a note

User Contributed Notes 29 notes

up
26
sreekumar [at] sreek [dot] in
6 years ago
A function I created to non-recursively get the path of all files and folders including sub-directories of a given folder.
Though I have not tested it completely, it seems to be working.

<?php

/**
* Finds path, relative to the given root folder, of all files and directories in the given directory and its sub-directories non recursively.
* Will return an array of the form
* array(
*   'files' => [],
*   'dirs'  => [],
* )
* @author sreekumar
* @param string $root
* @result array
*/
function read_all_files($root = '.'){
 
$files  = array('files'=>array(), 'dirs'=>array());
 
$directories  = array();
 
$last_letter  = $root[strlen($root)-1];
 
$root  = ($last_letter == '\\' || $last_letter == '/') ? $root : $root.DIRECTORY_SEPARATOR;
 
 
$directories[]  = $root;
 
  while (
sizeof($directories)) {
   
$dir  = array_pop($directories);
    if (
$handle = opendir($dir)) {
      while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if (
$file == '.' || $file == '..') {
          continue;
        }
       
$file  = $dir.$file;
        if (
is_dir($file)) {
         
$directory_path = $file.DIRECTORY_SEPARATOR;
         
array_push($directories, $directory_path);
         
$files['dirs'][]  = $directory_path;
        } elseif (
is_file($file)) {
         
$files['files'][]  = $file;
        }
      }
     
closedir($handle);
    }
  }
 
  return
$files;
}
?>
up
11
frasq at frasq dot org
6 years ago
A variation on listing all the files in a directory recursively. The code illustrates a basic technique : the use of an auxiliary function. It avoids building temporary lists which are merged on the way back. Note that the array which collects the information must be passed by reference.

<?php
function listdir($dir='.') {
    if (!
is_dir($dir)) {
        return
false;
    }
   
   
$files = array();
   
listdiraux($dir, $files);

    return
$files;
}

function
listdiraux($dir, &$files) {
   
$handle = opendir($dir);
    while ((
$file = readdir($handle)) !== false) {
        if (
$file == '.' || $file == '..') {
            continue;
        }
       
$filepath = $dir == '.' ? $file : $dir . '/' . $file;
        if (
is_link($filepath))
            continue;
        if (
is_file($filepath))
           
$files[] = $filepath;
        else if (
is_dir($filepath))
           
listdiraux($filepath, $files);
    }
   
closedir($handle);
}

$files = listdir('.');
sort($files, SORT_LOCALE_STRING);

foreach (
$files as $f) {
    echo 
$f, "\n";
}
?>
up
9
stuart at horuskol dot net
5 years ago
Looking through the examples, I can't see any that do a simple check on the value of the directory resource that opendir returns and is subsequently used by readdir.

If opendir returns false, and you simply pass this to the readdir call in the while loop, you will get an infinite loop.

A simple test helps prevent this:

<?php

$dir
= opendir($path);
while (
$dir && ($file = readdir($dir)) !== false) {
 
// do stuff
}

?>
up
1
stiles daht nathan ahat geemale
2 years ago
I'm on 5.4.21 this function returns null after . and .. on an empty directory.  ZendServer for IBMi
up
1
hotrungdungit at gmail dot com
8 years ago
Below will return an array of file names and folders in directory

<?php
function ReadFolderDirectory($dir = "root_dir/here")
    {
       
$listDir = array();
        if(
$handler = opendir($dir)) {
            while ((
$sub = readdir($handler)) !== FALSE) {
                if (
$sub != "." && $sub != ".." && $sub != "Thumb.db") {
                    if(
is_file($dir."/".$sub)) {
                       
$listDir[] = $sub;
                    }elseif(
is_dir($dir."/".$sub)){
                       
$listDir[$sub] = $this->ReadFolderDirectory($dir."/".$sub);
                    }
                }
            }   
           
closedir($handler);
        }
        return
$listDir;   
    }
?>
up
1
(Qube#php@Efnet)
9 years ago
<?php

// Sample function to recursively return all files within a directory.
// http://www.pgregg.com/projects/php/code/recursive_readdir.phps

Function listdir($start_dir='.') {

 
$files = array();
  if (
is_dir($start_dir)) {
   
$fh = opendir($start_dir);
    while ((
$file = readdir($fh)) !== false) {
     
# loop through the files, skipping . and .., and recursing if necessary
     
if (strcmp($file, '.')==0 || strcmp($file, '..')==0) continue;
     
$filepath = $start_dir . '/' . $file;
      if (
is_dir($filepath) )
       
$files = array_merge($files, listdir($filepath));
      else
       
array_push($files, $filepath);
    }
   
closedir($fh);
  } else {
   
# false if the function was called with an invalid non-directory argument
   
$files = false;
  }

  return
$files;

}

$files = listdir('.');
print_r($files);
?>
up
1
Blizzz
3 years ago
If dir_handle is not a proper resource, null will be returned instead of false.
up
1
DaveRandom
7 years ago
A very flexible function to recursively list all files in a directory with the option to perform a custom set of actions on those files and/or include extra information about them in the returned data.

----------

SYNTAX:
   $array = process_dir ( $dir , $recursive = FALSE )
        $dir  (STRING)   =  Directory to process
  $recursive  (BOOLEAN)  =  [Optional] Recursive if set to TRUE

RETURN VALUES:
  The function returns an indexed array, one entry for every file. Each entry is an associative array, containing the basic information 'filename' (name of file) and 'dirpath' (directory component of path to file), and any additional keys you configure. Returns FALSE on failure.

----------

  To allow you to configure another key, the entry for each file is stored in an array, "$entry" for each iteration. You can easily return any additional data for a given file using $entry['keyname'] = ... (Note that this data can be any variable type - string, bool, float, resource etc)

  There is a string variable "$path" available, which contains the full path of the current file, relative to the initial "$dir" supplied at function call. This data is also available in it's constituent parts, "$dir" and "$file". Actions for each file can be constructed on the basis of these variables. The variables "$list", "$handle" and "$recursive" should not be used within your code.

----------

Simply insert you code into the sections indicated by the comments below and your away!

The following example returns filename, filepath, and file modified time (in a human-readable string) for all items, filesize for all files but not directories, and a resource stream for all files with 'log' in the filename (but not *.log files).

<?php

 
function process_dir($dir,$recursive = FALSE) {
    if (
is_dir($dir)) {
      for (
$list = array(),$handle = opendir($dir); (FALSE !== ($file = readdir($handle)));) {
        if ((
$file != '.' && $file != '..') && (file_exists($path = $dir.'/'.$file))) {
          if (
is_dir($path) && ($recursive)) {
           
$list = array_merge($list, process_dir($path, TRUE));
          } else {
           
$entry = array('filename' => $file, 'dirpath' => $dir);

//---------------------------------------------------------//
//                     - SECTION 1 -                       //
//          Actions to be performed on ALL ITEMS           //
//-----------------    Begin Editable    ------------------//

 
$entry['modtime'] = filemtime($path);

//-----------------     End Editable     ------------------//
           
do if (!is_dir($path)) {
//---------------------------------------------------------//
//                     - SECTION 2 -                       //
//         Actions to be performed on FILES ONLY           //
//-----------------    Begin Editable    ------------------//

 
$entry['size'] = filesize($path);
  if (
strstr(pathinfo($path,PATHINFO_BASENAME),'log')) {
    if (!
$entry['handle'] = fopen($path,r)) $entry['handle'] = "FAIL";
  }
 
//-----------------     End Editable     ------------------//
             
break;
            } else {
//---------------------------------------------------------//
//                     - SECTION 3 -                       //
//       Actions to be performed on DIRECTORIES ONLY       //
//-----------------    Begin Editable    ------------------//

//-----------------     End Editable     ------------------//
             
break;
            } while (
FALSE);
           
$list[] = $entry;
          }
        }
      }
     
closedir($handle);
      return
$list;
    } else return
FALSE;
  }
   
 
$result = process_dir('C:/webserver/Apache2/httpdocs/processdir',TRUE);

// Output each opened file and then close
 
foreach ($result as $file) {
    if (
is_resource($file['handle'])) {
        echo
"\n\nFILE (" . $file['dirpath'].'/'.$file['filename'] . "):\n\n" . fread($file['handle'], filesize($file['dirpath'].'/'.$file['filename']));
       
fclose($file['handle']);
    }
  }

?>
up
1
avi dot megladon at gmail dot com
4 years ago
loop through folders and sub folders with option to remove specific files.

<?php
function listFolderFiles($dir,$exclude){
   
$ffs = scandir($dir);
    echo
'<ul class="ulli">';
    foreach(
$ffs as $ff){
        if(
is_array($exclude) and !in_array($ff,$exclude)){
            if(
$ff != '.' && $ff != '..'){
            if(!
is_dir($dir.'/'.$ff)){
            echo
'<li><a href="edit_page.php?path='.ltrim($dir.'/'.$ff,'./').'">'.$ff.'</a>';
            } else {
            echo
'<li>'.$ff;   
            }
            if(
is_dir($dir.'/'.$ff)) listFolderFiles($dir.'/'.$ff,$exclude);
            echo
'</li>';
            }
        }
    }
    echo
'</ul>';
}

listFolderFiles('.',array('index.php','edit_page.php'));
?>
up
1
Mauro Alessandro Nonnis
5 years ago
## List and Rename  all files on recursive directories with "recursive directory name" as template + filename
## Advice:  other files in the same directory will result in a warning
## scriptname : Recursive Dir_Renfiles_dirname-filename.php

<?php
if ($handle = opendir('.')) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
                if (
$file != "." && $file != ".." && $file != "Recursive Dir_Renfiles_dirname-filename.php") {
                    echo
"$file";
        echo
"<br>";
                   
$count = -1;
                    
$handle2 = @opendir($file);
                        while (
false !== ($file2 = @readdir($handle2))) {
                        echo
"$file2";     
                        if (
$count <10 ){ @rename("$file/$file2", "$file/$file"."_$file2");}
                        else { @
rename("$file/$file2", "$file/$file"."_$file2");}
                        echo
"<br>";
                        
$count = $count + 1;
                            }
             echo
"<br>";
        }
    }
   
closedir($handle);
}
?>
up
0
sergio dot barrios at upr dot edu dot cu
8 months ago
Find a file or folder within a directory. Say we want will loop n times by all subdirectories of a root directory and find a particular folder or file and know your address.

In my case I needed to find each existing file in a directory metadata.opf a Calibre library and take all the data for each document this, if we consider that this directory had 20,000 folders author is a task that is humanly impossible . This recursive algorithm achieves do my homework. I hope it will help you.

<?php

$root
= '../Classes';
$search_parameter = "CachedObjectStorageFactory.php";

//if we call the function spider as spider($root);
//will show all the directory content including subdirectories

//if we call the function spider as spider('../Classes', 'Shared');
//and will show the address of the directory

spider($root, $search_parameter);
closedir();
   
function
spider($dir,$fileName=""){
   
   
$handle = opendir($dir);
    
    while(
$file= readdir($handle)){

       if(
$file != "." && $file != ".."){
               
          if(
$fileName=="")
             echo
$dir."/".$file."<br>"
        else
           if(
$file == $fileName)       
            echo
$dir."/".$file."<br>";          
          
                
        if(!
is_file($dir."/".$file))            
           
spider($dir."/".$file,$fileName);
        
      }   
   }
  
}    

?>
up
0
jpittman2 at gmail dot com
3 years ago
Warning when using readdir() on certain versions of CentOS on NFS-mounted directories:

This is not a bug with PHP's readdir, but a bug with certain versions of CentOS's readdir implementation.  According to Post #6213 in the CentOS Bugs forum, when using CentOS kernel versions 2.6.18-348 through 2.6.18-348.3.1, invoking readdir on an NFS-mounted directory may not return all the entries.  Since PHP's readdir() uses this library, the issue is manifest in PHP as well.

According to the post, upgrading to version 2.6.18-348.4.1.el5 should solve the issue, though I haven't tried it.

glob() does NOT seem to suffer from this same vulnerability.
up
0
mrlemonade
5 years ago
Get all files on recursive directories in single array.

<?php
/*
* mrlemonade ~
*/

function getFilesFromDir($dir) {

 
$files = array();
  if (
$handle = opendir($dir)) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if (
$file != "." && $file != "..") {
            if(
is_dir($dir.'/'.$file)) {
               
$dir2 = $dir.'/'.$file;
               
$files[] = getFilesFromDir($dir2);
            }
            else {
             
$files[] = $dir.'/'.$file;
            }
        }
    }
   
closedir($handle);
  }

  return
array_flat($files);
}

function
array_flat($array) {

  foreach(
$array as $a) {
    if(
is_array($a)) {
     
$tmp = array_merge($tmp, array_flat($a));
    }
    else {
     
$tmp[] = $a;
    }
  }

  return
$tmp;
}

// Usage
$dir = '/data';
$foo = getFilesFromDir($dir);

print_r($foo);
?>
up
0
Qwerp
6 years ago
Here's a handy function you can use to list the files in the directory you specify, their type (dir or file) and whether they are hidden.
You could modify it to do other things too.

<?php
function listDirs($where){
echo
"<table border=\"1\"><tr><td><b>Name</b></td><td><b>Type</b></td>";
echo
"<td><b>Invisible (Hidden)?</b></td></tr>";
   
$itemHandler=opendir($where);
   
$i=0;
    while((
$item=readdir($itemHandler)) !== false){
        if(
substr($item, 0, 1)!="."){
            if(
is_dir($item)){
                echo
"<tr><td>$item</td><td>Directory</td><td>No</td></tr>";
            }else{
                echo
"<tr><td>$item</td><td>File</td><td>No</td></tr>";
            }
           
$i++;
        }else{
            if(
is_dir($item)){
                echo
"<tr><td>$item</td><td>Directory</td><td>Yes</td></tr>";
            }else{
                echo
"<tr><td>$item</td><td>File</td><td>Yes</td></tr>";
            }
           
$i++;
        }
       }
echo
"</table>";
}
?>
Then call it like this.
<?php
listDirs
(DIR);
?>
Example:
<?php
listDirs
("/tests/directorylisting");
?>

You get a table like this.

Name    Type    Invisible (Hidden)?
.    Directory    Yes
..    Directory    Yes
.DS_Store    File    Yes
.localized    File    Yes
index.php    File    No
OOOLS    Directory    No
QwerpWiki.php    File    No
up
0
HeadRoom
7 years ago
Thought I would include what I wrote to get a random image from a directory.

<?php
$image_dir
= 'images';
$count = 0;
if (
$handle = opendir($image_dir)) {
   
$retval = array();
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if ((
$file <> ".") && ($file <> "..")) {
       
$retval[$count] = $file;
       
$count = $count + 1;
            }
    }

   
closedir($handle);
}
shuffle($retval);
$current_image = $retval[0];
?>

[NOTE BY danbrown AT php DOT net: Contains a bugfix/typofix inspired by 'ffd8' on 19-JUN-09.]
up
0
info at agentur-obermaier dot de
9 years ago
This is a nice quick full dir read - sorry for my bad english ;)

<?php
function ReadDirs($dir,$em){
    if (
$handle = opendir($dir)) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if (
$file != "." && $file != ".." && $file != "Thumb.db") {
            if(
is_dir($dir.$file)){
                echo
$em."&raquo; ".$file.'<br>';
               
ReadDirs($dir.$file."/",$em."&nbsp;&nbsp;");
            }
        }
    }
   
closedir($handle);
    }
}
?>
up
0
skysama at googles_email dot com
9 years ago
Yet another view files by extension

/* NOTE:
*  /a-d = do not include directories
*  /b   = show files in bare mode ( no dates or filesize )
*/

<?php
$dir
= '.\\img\\';    // reminder: escape your slashes
$filetype = "*.png";
$filelist = shell_exec( "dir {$dir}{$filetype} /a-d /b" );
$file_arr = explode( "\n", $filelist );
array_pop( $file_arr ); // last line is always blank
print_r( $file_arr );
?>
up
0
schursin at gmail[deleteme] dot com
9 years ago
code:

<?php

       
function permission($filename)
        {
           
$perms = fileperms($filename);

            if     ((
$perms & 0xC000) == 0xC000) { $info = 's'; }
            elseif ((
$perms & 0xA000) == 0xA000) { $info = 'l'; }
            elseif ((
$perms & 0x8000) == 0x8000) { $info = '-'; }
            elseif ((
$perms & 0x6000) == 0x6000) { $info = 'b'; }
            elseif ((
$perms & 0x4000) == 0x4000) { $info = 'd'; }
            elseif ((
$perms & 0x2000) == 0x2000) { $info = 'c'; }
            elseif ((
$perms & 0x1000) == 0x1000) { $info = 'p'; }
            else                                 {
$info = 'u'; }

           
// владелец
           
$info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-'));

           
// группа
           
$info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-'));

           
// все
           
$info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-');
           
$info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-'));

            return
$info;
        }

        function
dir_list($dir)
        {
            if (
$dir[strlen($dir)-1] != '/') $dir .= '/';

            if (!
is_dir($dir)) return array();

           
$dir_handle  = opendir($dir);
           
$dir_objects = array();
            while (
$object = readdir($dir_handle))
                if (!
in_array($object, array('.','..')))
                {
                   
$filename    = $dir . $object;
                   
$file_object = array(
                                           
'name' => $object,
                                           
'size' => filesize($filename),
                                           
'perm' => permission($filename),
                                           
'type' => filetype($filename),
                                           
'time' => date("d F Y H:i:s", filemtime($filename))
                                        );
                   
$dir_objects[] = $file_object;
                }

            return
$dir_objects;
        }

?>

call:

<?php

        print_r
(dir_list('/path/to/you/dir/'));

?>

output sample:

Array
(
    [0] => Array
        (
            [name] => api
            [size] => 0
            [perm] => drwxrwxrwx
            [type] => dir
            [time] => 28 May 2007 01:55:02
        )

    [1] => Array
        (
            [name] => classes
            [size] => 0
            [perm] => drwxrwxrwx
            [type] => dir
            [time] => 26 May 2007 00:56:44
        )

    [2] => Array
        (
            [name] => config.inc.php
            [size] => 143
            [perm] => -rw-rw-rw-
            [type] => file
            [time] => 26 May 2007 13:13:19
        )

    [3] => Array
        (
            [name] => index.php
            [size] => 131
            [perm] => -rw-rw-rw-
            [type] => file
            [time] => 26 May 2007 22:15:18
        )

    [4] => Array
        (
            [name] => modules
            [size] => 0
            [perm] => drwxrwxrwx
            [type] => dir
            [time] => 28 May 2007 00:47:40
        )

    [5] => Array
        (
            [name] => temp
            [size] => 0
            [perm] => drwxrwxrwx
            [type] => dir
            [time] => 28 May 2007 04:49:33
        )

)
up
0
(Qube#php@Efnet)
9 years ago
Here is an updated version of preg_find() [which has been linked from the glob() man page for years] - this function should provide most of what you want back from reading files, directories, different sorting methods, recursion, and perhaps most powerful of all the ability to pattern match with a PCRE regex.

You can get preg_find here: http://www.pgregg.com/projects/php/preg_find/preg_find.php.txt
or if you prefer colourful .phps format: http://www.pgregg.com/projects/php/preg_find/preg_find.phps
or scoll down to the end of this note.

I wrote several examples on how to use it on my blog at: http://www.pgregg.com/forums/viewtopic.php?tid=73

simple glob() type replacement:
$files = preg_find('/./', $dir);

recursive?
$files = preg_find('/./', $dir, PREG_FIND_RECURSIVE);

pattern match? find all .php files:
$files = preg_find('/\.php$/D', $dir, PREG_FIND_RECURSIVE);

sorted alphabetically?
$files = preg_find('/\.php$/D', $dir, PREG_FIND_RECURSIVE|PREG_FIND_SORTKEYS);

sorted in by filesize, in descending order?
$files = preg_find('/./', $dir,
  PREG_FIND_RECURSIVE|PREG_FIND_RETURNASSOC |PREG_FIND_SORTFILESIZE|PREG_FIND_SORTDESC);
$files=array_keys($files);

sorted by date modified?
$files = preg_find('/./', $dir,
  PREG_FIND_RECURSIVE|PREG_FIND_RETURNASSOC |PREG_FIND_SORTMODIFIED);
$files=array_keys($files);

Ok, the PHP note says my note is too long, so please click on one of the above links to get it.
up
0
phpwizard-at-pech-dot-cz
14 years ago
It should work, but it'll be better to read section 13.1.3 Cache-control Mechanisms of RFC 2616 available at http://rfc.net/rfc2616.html before you start with confusing proxies on the way from you and the client.

Reading it is the best way to learn how proxies work, what should you do to modify cache-related headers of your documents and what you should never do again. :-)

And of course not reading RFCs is the best way to never learn how internet works and the best way to behave like Microsoft corp.

Have a nice day!
Jirka Pech
up
-1
hanan dot ali dot shaikh at gmail dot com
8 years ago
This function is used to display random image i.e. at header position of a site. It reads the whole directory and then randomly print the image. I think it may be useful for someone.

<?php
if ($handle = opendir('images/')) {
  
$dir_array = array();
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if(
$file!="." && $file!=".."){
           
$dir_array[] = $file;
        }
    }
    echo
$dir_array[rand(0,count($dir_array)-1)];
   
closedir($handle);
}
?>
up
-1
nullbyte at hotmail dot com
9 years ago
I haven't tested this yet, but it seems like it'll do just fine if you need files of a certain extension:

<?php
$dh
= opendir($options['inputDir']);
$files = array();
while ((
$filename = readdir($dh)) !== false)
{
    if (
substr($filename, strrpos($filename, '.')) == $options['inputExt'])
    {
       
$files[] = $filename;
    }
}
closedir($dh);
?>
up
-2
canyildiz at gmail dot com
3 years ago
Please note that readdir() doesn't mean in alphabetical order everytime while it sorts in directory order which means "ls -U" in linux
up
-1
garvitdelhi at gmail dot com
2 years ago
this function recurrsively goes to a particular depth and stops after the depth is reached.

function read_path($root = '.', $depth = 1) {
        if($depth == 0) {
            return;
        }
        $last_letter  = $root[strlen($root)-1];
          $root  = ($last_letter == '\\' || $last_letter == '/') ? $root : $root.DIRECTORY_SEPARATOR;
          $files  = array('files'=>array(), 'dirs'=>array());
          if ($handle = opendir($root)) {
              while (false !== ($file = readdir($handle))) {
                if ($file == '.' || $file == '..') {
                      continue;
                }
                $file  = $root.$file;
                if (is_dir($file)) {
                      $directory_path = $file.DIRECTORY_SEPARATOR;
                    $files['dirs'][$directory_path]  = NULL;
                } elseif (is_file($file)) {
                    $files['files'][]  = $file;
                }
              }
              closedir($handle);
        }
          $done = [$root=>$files];
          foreach ($done[$root]['dirs'] as $key=>$value) {
              $done[$root]['dirs'][$key] = $this->read_path($key, $depth-1);
          }
          return $done[$root];
    }
up
-1
gherson at snet dot net
7 years ago
readdir_recursive() is a recursive readdir() that returns filespecs not filenames.

<?php

define
('SEEK', 'the grail');
define('ORIGIN', "C:\\Documents and Settings\\myname\\My Documents");
$hits = array();
$handles = array(ORIGIN=>opendir(ORIGIN)); // Associate handle with its (absolute) path.
////\\\\ "$handles" is special to
//                 \\\\\\\\\////////
while ($filespec = readdir_recursive($handles)) {
   
$out = array();
   
$cmd = "c:\\cygwin\\bin\\strings '$filespec' | c:\\cygwin\\bin\\grep -li ".SEEK;
   
$lastLine = exec($cmd, $out, $status);
   
// echo "out is ". implode(' ', $out) .", lastLine is $lastLine, status is $status\n";

   
if (strstr(' '. implode(' ', $out), '(standard input)')) { // Hit.
      
$hits[] = $filespec;
    }
}

echo
"'".SEEK."' found in files: <br/>\n". implode("<br/>\n", $hits);

/**
* Return unique filespecs under given directory tree until all found.
*
* To use: while ($filespec = readdir_recursive(array($dir="\\path\\to\\folder" => opendir($dir)))) { ...
*
* @param mixed $seed Array(<path>=><resource>) on 1st call | false during recursion.
* @return mixed $filespec String | false
*/
function readdir_recursive($seed = false)
{
    global
$handles; // ("global" instead of "static" because with latter,
    // assignments go out of scope when function executions end (via return $filespec;).)
   
    // $seed is only true (ie, includes a directory path specified by the user)
    // when readdir_recursive() is executing for the 1st time.
   
if ($seed) {
       
$handles = $seed;
    }
   
assert('is_array($handles)');

    if (empty(
$handles)) {
        return
false; // All done.
   
}

   
// Advance the current($handles) handle to a new file or folder.
   
$file = readdir(current($handles));
   
$filespec = key($handles) ."\\". $file;
    if (
false===$file) { // End of current($handles) directory reached.

        // The current element, an exhausted handle, is the last element.
       
array_pop($handles); // Discard exhausted handle. (This also sets array pointer to array beginning.)
       
end($handles);
       
// echo "\nUp to element ". key($handles) .'=>'. current($handles) ."\n";

       
return readdir_recursive(); // Resume finding files in a higher level directory.

   
} elseif (is_file($filespec)) {
        return
$filespec;

    } else {
// $file is a directory: Recurse.
       
if ($file!=='.' && $file!=='..') { // Non-pointer directory reached.
            // Add this subdirectory to the list that must be traversed.
           
$handles[$filespec] = opendir($filespec);
           
next($handles); // Prepare to proceed to the appended subdirectory.
       
}
        return
readdir_recursive();
    }
}
up
-1
yasirlayth at live dot com
7 years ago
this simple function will index the directories and sub-directories of a given dir

<?php
function get_dirs($dir){
    global
$dirs;
    if (!isset(
$dirs)){$dirs = '';}
    if(
substr($dir,-1) !== '\\'){$dir .= '\\';}
    if (
$handle = opendir($dir)){
        while (
false !== ($file = readdir($handle))){
            if (
filetype($dir.$file) === 'dir' && $file != "." && $file != ".."){
               
clearstatcache();
               
$dirs .= $file . "\n";
               
get_dirs($dir . $file);
            }
        }
       
closedir($handle);
    }
    return
$dirs;
}
?>
up
-1
Kim Christensen
8 years ago
Handy little function that returns the number of files (not directories) that exists under a directory.
Choose if you want the function to recurse through sub-directories with the second parameter -
the default mode (false) is just to count the files directly under the supplied path.

<?php

 
/**
   * Return the number of files that resides under a directory.
   *
   * @return integer
   * @param    string (required)   The directory you want to start in
   * @param    boolean (optional)  Recursive counting. Default to FALSE.
   * @param    integer (optional)  Initial value of file count
   */ 

 
function num_files($dir, $recursive=false, $counter=0) {
    static
$counter;
    if(
is_dir($dir)) {
      if(
$dh = opendir($dir)) {
        while((
$file = readdir($dh)) !== false) {
          if(
$file != "." && $file != "..") {
             
$counter = (is_dir($dir."/".$file)) ? num_files($dir."/".$file, $recursive, $counter) : $counter+1;
          }
        }
       
closedir($dh);
      }
    }
    return
$counter;
  }

 
// Usage:
 
$nfiles = num_files("/home/kchr", true); // count all files that resides under /home/kchr, including subdirs
 
$nfiles = num_files("/tmp"); // count the files directly under /tmp

?>
up
-1
dbzfanatic_1 at hotmail dot com
9 years ago
Here's an easy way to output the contents as a list of download links.

<?php
$count
= 0;
if (
$handle = opendir('.')) {
    while (
false !== ($file = readdir($handle))) {
        if (
$file != "." && $file != "..") {$count++;
            print(
"<a href=\"".$file."\">".$file."</a><br />\n");
        }
    }
echo
'<br /><br /><a href="..">Return</a>';
   
closedir($handle);
}
?>

and simply use $count to list the overall number of files.
up
-7
MetaNull
8 years ago
A simple directory browser... that handles the windows charset in filenames (it should work for every iso-8859-1 characters).
<?php
$basepath
= realpath("./pub/");  // Root directory
$path = realpath($basepath.$_GET["path"]);  // Requested  path
$relativepath = "./".substr_replace( $path, "", 0, strlen( $basepath ) );
if(
"/" == substr( $relativepath, -1 )) {  // Remove the trailing slash
 
$relativepath = substr( $relativepath, 0, -1 );
}

$dh = opendir( $path );
  while(
false !== ($file = readdir( $dh ))) {
   if(
"." == $file) {continue;}
  
// converts the filename to utf8
  
$file_utf8 = iconv( "iso-8859-1", "utf-8", $file );
  
// encode the path ('path' part: already utf8; 'filename' part: still iso-8859-1)
  
$link = str_replace( "%2F", "/", rawurlencode( "{$relativepath}/" )) . rawurlencode( utf8_decode( "{$file_utf8}" ));
   if(
is_dir( "{$path}/{$file}" )) {
    echo
"<a href=\"?path={$link}&amp;\">{$file_utf8}</a><br/>"
  
} else {
    echo
"<a href=\"{$link}&amp;\">{$file_utf8}</a><br/>"
  
}
  }
}
?>
To Top