variant_and

(PHP 5)

variant_andPerforms a bitwise AND operation between two variants

Opis

mixed variant_and ( mixed $left , mixed $right )

Performs a bitwise AND operation. Note that this is slightly different from a regular AND operation.

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

Variant AND Rules
If left is If right is then the result is
TRUETRUETRUE
TRUEFALSEFALSE
TRUENULLNULL
FALSETRUEFALSE
FALSEFALSEFALSE
FALSENULLFALSE
NULLTRUENULL
NULLFALSEFALSE
NULLNULLNULL

Zobacz też:

  • variant_or() - Performs a logical disjunction on two variants

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top