PHP 7.1.18 Released

variant_eqv

(PHP 5)

variant_eqvPerforms a bitwise equivalence on two variants

Opis

mixed variant_eqv ( mixed $left , mixed $right )

Performs a bitwise equivalence on two variants.

Parametry

left

The left operand.

right

The right operand.

Informacja:

Wszystkie arytmetyczne funkcje wariantowe przyjmują jako parametry albo rdzenne typy PHP (integer, string, floating point, boolean lub NULL), albo instancje klas COM, VARINAT lub DOTNET. Rdzenne typy PHP są konwertowane do wariantowych przy użyciu tych samych reguł, które znajdują się w klasie konstruktora VARIANT. Obiekty COM i DOTNET powinny mieć wartości swoich domyślnych właściwości pobierane i używane jako wartości wariantowe.

Arytmetyczne funkcje wariantowe są nakładkami na podobnie nazwane funkcje w bibliotece COM; aby uzyskac więcej informacji o tych funkcjach odwiedź witrynę biblioteki MSDN. Funkcje PHP są nazwane nieco inaczej. Na przykład funkcji variant_add() w PHP odpowiada VarAdd() w dokumentacji MSDN.

Zwracane wartości

If each bit in left is equal to the corresponding bit in right then TRUE is returned, otherwise FALSE is returned.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top