win32_stop_service

(PECL win32service SVN)

win32_stop_serviceStops a service

Opis

int win32_stop_service ( string $servicename [, string $machine ] )

Stops a named service. Requires administrative privileges.

Parametry

servicename

The short name of the service.

machine

Optional machine name. If omitted, the local machine is used.

Zwracane wartości

Zwraca WIN32_NO_ERROR w przypadku powodzenia , FALSE jeśli występuje problem z parametrami lub Kod Błędu Win32 w przypadku niepowodzenia.

Zobacz też:

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top