Funkcje definiowane przez użytkownika

Funkcja może być definiowana przy użyciu następującej składni:

Przykład #1 Pseudokod demonstrujący użycie funkcji

<?php
function foo($arg_1$arg_2/* ..., */ $arg_n)
{
    echo 
"Przykładowa funkcja.\n";
    return 
$retval;
}
?>

Każdy poprawny kod może być użyty wewnątrz funkcji, łącznie z definicjami innych funkcji i klas.

Nazwy funkcji obowiązują identyczne zasady, jak w przypadku wszystkich innych etykiet w PHP. Poprawna nazwa funkcji zaczyna się od litery lub podkreślnika, po których następuje dowolna ilość liter, cyfr i podkreślników. Jako wyrażenie regularne, określone zostałoby to następująco: [a-zA-Z_\x7f-\xff][a-zA-Z0-9_\x7f-\xff]*.

Wskazówka

Zobacz także Userland Naming Guide.

Funkcje nie muszą być zdefiniowane przed odniesieniem się do nich, oprócz sytuacji, w których funkcja jest zdefiniowana warunkowo jak w dwóch poniższych przykładach.

Kiedy funkcja jest zdefiniowana warunkowo, jak w dwóch poniższych przykładach, jej definicja musi być przetworzona przed jej wywołaniem.

Przykład #2 Funkcje zdefiniowane warunkowo

<?php

$makefoo 
true;

/* Nie możemy tu wywołać foo() 
   ponieważ jeszcze nie istnieje,
   ale możemy wywołać bar() */

bar();

if (
$makefoo) {
  function 
foo()
  {
    echo 
"Nie istnieję, dopóki nie zostanę wykonana.\n";
  }
}

/* Teraz możemy bezpiecznie wywołać foo()
   ponieważ $makefoo ma wartość logiczną 1 */

if ($makefoofoo();

function 
bar() 
{
  echo 
"Istnieję od początku działania skryptu.\n";
}

?>

Przykład #3 Funkcje wewnątrz funkcji

<?php
function foo() 
{
  function 
bar() 
  {
    echo 
"Nie istnieję, dopóki foo() nie jest wywołana.\n";
  }
}

/* Nie możemy tu wywołać bar() 
   ponieważ jeszcze nie istnieje. */

foo();

/* Teraz możemy wywołać bar(),
   wykonanie foo() spodowało
   że jest to już możliwe. */

bar();

?>

Wszystkie funkcje i klasy w PHP mają globalny zasięg - mogą być wykonane poza funkcją, nawet jeśli były zdefiniowane wewnątrz niej, i odwrotnie.

PHP nie umożliwia przeładowywania funkcji, nie jest też możliwe usunięcie jej definicji lub redefiniowanie poprzednio określonych funkcji.

Informacja: Nazwy funkcji nie rozróżniają wielkości liter, ale dobrym zwyczajem jest wywoływanie ich w formie, w której zostały zdefiniowane.

Zarówno przyjmowanie różnej ilości argumentów jak i wartości domyślne argumentów są obsługiwane w funkcjach. Zobacz także opisy funkcji func_num_args(), func_get_arg(), i func_get_args() aby uzyskać więcej informacji.

W PHP jest możliwe wykonywanie rekurencyjnych funkcji. Unikaj jednak wywoływania rekurencyjnych funkcji/metod które osiągają poziom rekurencji większy niż 100-200, ponieważ może to spowodować przepełnienie stosu i zakończenie wykonywania skryptu.

Przykład #4 Funkcje rekurencyjne

<?php
function recursion($a)
{
    if (
$a 20) {
        echo 
"$a\n";
        
recursion($a 1);
    }
}
?>

add a note add a note

User Contributed Notes 11 notes

up
-5
ohcc at 163 dot com
2 years ago
As of PHP 7.0, you can restrain type of return value of user defined functions.

Syntax is : function FunctionName ($arg1, $arg2, ...)  : TYPE { ... }

TYPE is a string representing the type of return value, TYPE can be a class name or a php variable type, such as array/string/bool/int/float.

When TYPE is one of the following value, it also stands for a classname

str/boolean/integer/real/double/resource/object/scalar

However,in my opion, boolean/bool, integer/int ... should have the same meaning, but at least in PHP7, they stand for different meanings respectively. This may be fixed in later versions of PHP.

<?php
   
function wxc ($var) : string {
        return
$var;
    }
?>

this function must return a string, if it return something else when called, a "Fatal error: Uncaught TypeError" error will be triggered.

code above is supported only in PHP 7+
up
-12
Muneeb Aslam
2 years ago
following is a function that can be used to convert numeric date to alphabetic date, e-g from 2015-11-16 to 16 Nov, 2015.

1. Function takes 3 parameters, numeric date, locale and length of month
2. Function currently supports EN and ES month names.
3. Function can be calles as <?php convertDate("2015-11-16","en","full"); ?>

<?php

   
function convertDate($date,$locale,$length){
       
       
$monthNames = array(
               
"en" => array(
                   
"full" => array(1=>'January','February','March','April','May',
                   
'June','July','August','September','October','November','December'),
                   
                   
"short" => array(1=>'Jan','Feb','Mar','Apr','May','Jun',
                   
'Jul','Aug','Sep','Oct','Nov','Dec')
                ),
               
"es" => array(
                   
"full" => array(1=>'Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo',
                   
'Junio','Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Deciembre'),
                   
                   
"short" => array(1=>'Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',
                   
'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dec')
                ),
            );
           
           
$exploded = explode("-",$date);
           
$year = $exploded[0];
           
$month = $exploded[1];
           
$day = $exploded[2];
           
           
$month = $monthNames[$locale][$length][$month];
           
$date = $day . " " . $month . ", " . $year;
            return
$date;
    }

?>
up
-10
ayyappan dot ashok at gmail dot com
1 year ago
//Calling function with in a function or inner function

function add($a,$b){
    return $a+$b;
}

function sub($a,$b){
    return $a-$b;
}

function math($first, $second) {
    $res =  add($first, $second)/sub($first, $second);
    return (int)$res;
}
echo math(200,100);  //Results  3
up
-11
ayyappan dot ashok at gmail dot com
1 year ago
For a good note, we can pass function as argument to function.

Take a look at the code. Passing function as argument can be achieved by Closure class ( A class to represent anonymous function).

function math(Closure $type, $first, $second) {
    // Execute the closure with parameters
    return $type($first, $second);
}

// Create an addition closure.
$addition = function ($first, $second) {
    // Add the values.
    return $first + $second;
};

// Create an subtraction closure.
$subtraction = function ($first, $second) {
    // Subtract the values.
    return $first - $second;
};

// Execute math function.
Note :anonymous  function is passed as an argument to function math.
echo math($addition, 2, 2);
echo PHP_EOL; // New line!
echo math($subtraction, 5, 3);

Courtesy : PHP Panda. Inspired from PHP panda.
up
-12
ayyappan dot ashok at gmail dot com
1 year ago
As posted by ohcc at 163 dot com

    function wxc ($var) : string
    {
        return $var;
    }

  this function must return a string, if it return something else when 
  called, a "Fatal error: Uncaught TypeError" error will be triggered.

  But when executed by passing various datatypes, it doesn't throw error  
  other than array and object.

  Please look over the code

  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(true);    // Results 1
 
  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(88.99);  // Results 88.99

  function abc($var) :string { return $var;}
  echo abc(array());
 
  //Results
  Fatal error : Uncaught TypeError: Return value of abc() must be of the  
  type string

  Note :
  Even though function is forced to return only string, it still considers the  
  other datatype arguments as string.
 
  echo gettype(abc(99.88));  // Returns string.
up
-15
ayyappan dot ashok at gmail dot com
1 year ago
Type Checking in PHP 7

case A: //Using return
-------------------------
function welcome($name):string
{
   return $name;
}
echo welcome(100);

Results :  100

case B: //Using echo
-------------------------
function welcome($name):string
{
    echo $name;
}
welcome("100");

Results : Fatal error</b>:  Uncaught TypeError

function welcome(string $name)
{
    echo $name;
}
welcome(100);

Results :  100

case C: // Using strict_types
--------------------------------
declare(strict_types=1);

function welcome($name):string
{
    return $name;
}
echo welcome(90.99);

Results : Fatal error</b>:  Uncaught TypeError

case D: // Using strict_types
--------------------------------
//declare(strict_types=1);   On comment to strict_types

function welcome($name):string
{
    return $name;
}
echo welcome(90.99);

Results :  90.99

Note:
Behaviour of echo and return on welcome function show in different reflection. Representation of function type checking can be in either type as follows

function welcome(string $name){ }
or
function welcome($name):string{ }

Executed on PHP Version : 7.0.3
up
-15
N Atanackovic
3 years ago
You can also call function from itself.  For example, I want to reach the deepest value in multidimensional array and I call function from inside the very same function. In this example function behave as some meta-loop.
   
<?php

$arr1
=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>'h', 'n' )),'b','c'));
$arr2=array('a'=>array('e'=>array('f'=>array('g'=>array('l'=>array('m'=>'w','q')), 'n' )),'b','c'));

function
Deep($array){
    foreach(
$array as $key){
        if(
is_array($key)){
             return
Deep($key);//calling the function inside the function
}else {
echo
$key;
        }
    }
}

echo
Deep($arr1); //outputs: hn
echo Deep($arr2); //outputs: wq

?>
up
-5
munteanutraian at gmail dot com
20 days ago
Function written inside another function will be declared when parent function is called.

Following code will raise no error. Call to bar() function is commented.

<?php

function foo() {
   
    function
baz() {
        echo
'baz foo' . PHP_EOL;
    }
   
    echo
'foo ' . PHP_EOL;
   
}

function
bar() {
   
    function
baz() {
        echo
'baz bar' . PHP_EOL;
    }
   
    echo
'bar' . PHP_EOL;
   
}

foo();

//bar();

baz();
up
-17
aydinantmen [at] hotmail [dot] com
3 years ago
I want to use multidimentional arrays in a callback function what accepts second parameter.

Solution:

<?php

$arr1
= array("a" => "b", "c", "d's", "e" => array("f's", "g" => array("h's", "i" => "j's")));
$arr2 = mdarr_parameter($arr1);
$arr3 = mdarr_parameter($arr2, true);

function
mdarr_parameter($needle, $job=false) {
    if (
is_array($needle)) {
        foreach(
$needle as $name => $value) {
           
$needle[$name] = mdarr_parameter($value, $job);
        }
    } else {
       
// Now you do anything you want...
       
if ($job === true) {
           
$needle = stripslashes($needle);
        } else {
           
$needle = addslashes($needle);
        }
    }
    return
$needle;
}

print_r($arr2);
print_r($arr3);

/**
Outputs:

Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d\'s
    [e] => Array
        (
            [0] => f\'s
            [g] => Array
                (
                    [0] => h\'s
                    [i] => j\'s
                )

        )

)
Array
(
    [a] => b
    [0] => c
    [1] => d's
    [e] => Array
        (
            [0] => f's
            [g] => Array
                (
                    [0] => h's
                    [i] => j's
                )

        )

)
**/

?>
up
-17
php at xenhideout dot nl
3 years ago
Please be advised that the code block defining the function, within the function_exists() call, has to be executed for the function to get defined, whereas this is not the case for regular, unenclosed functions.

Meaning, if you write code like this:

<?php

do_function
();

if (!
function_exists('my_undefined')) {
    function
my_undefined() {
    }
}

function
do_function() {
   
my_undefined();
}
?>

..Then my_undefined will not be defined before the code in do_function calls it. Some people put their function sections below the regular executing code of the script. Making any of it 'pluggable' can then cause problems.
up
-22
info at namasteui dot com
2 years ago
Functions that are written by the user are User defined functions.

function function name [(argument1, argument 2, ...argument n)]
{any PHP code }

For example,

<?php
function hello()
{
print(
"Hello!");
}
hello();
?>

Using the function hello() anywhere in the PHP code will display the word "Hello".
To Top