Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe definiują typy błędów zwracanych za pomocą json_last_error(). Stałe są dostępne od PHP 5.3.0.

JSON_ERROR_NONE (integer)
Nie wystąpił żaden błąd.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Przekroczono maksymalny poziom zagnieżdżenia danych.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Błąd znaku kontrolnego. Prawdopodobnie został on nieprawidłowo zakodowany.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Błąd składni.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
Spreparowane znaki UTF-8. Możliwe, że nieprawidłowo zakodowane. Ta stała jest dostępna od PHP 5.3.1.

Następujące stałe mogą być użyte jako kombinacja opcji dla json_encode(). Stałe dostępne są od PHP 5.3.0.

JSON_HEX_TAG (integer)
Konwertuje wszystkie < i > na \u003C i \u003E.
JSON_HEX_AMP (integer)
Konwertuje wszystkie & na \u0026.
JSON_HEX_APOS (integer)
Konwertuje wszystkie pojedyńcze cudzyszłowy ' na \u0027.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Konwertuje wszystkie podwójne cudzysłowy " na \u0022.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
Zwraca obiekt zamiast tablicy, kiedy zostanie użyta nieasocjacyjna tablica. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy na wyjściu oczekujemy obiektu, a tablica jest pusta.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
16
Yzmir Ramirez
6 months ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
To Top