Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe definiują typy błędów zwracanych za pomocą json_last_error(). Stałe są dostępne od PHP 5.3.0.

JSON_ERROR_NONE (integer)
Nie wystąpił żaden błąd.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Przekroczono maksymalny poziom zagnieżdżenia danych.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Błąd znaku kontrolnego. Prawdopodobnie został on nieprawidłowo zakodowany.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Błąd składni.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
Spreparowane znaki UTF-8. Możliwe, że nieprawidłowo zakodowane. Ta stała jest dostępna od PHP 5.3.1.

Następujące stałe mogą być użyte jako kombinacja opcji dla json_encode(). Stałe dostępne są od PHP 5.3.0.

JSON_HEX_TAG (integer)
Konwertuje wszystkie < i > na \u003C i \u003E.
JSON_HEX_AMP (integer)
Konwertuje wszystkie & na \u0026.
JSON_HEX_APOS (integer)
Konwertuje wszystkie pojedyńcze cudzyszłowy ' na \u0027.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Konwertuje wszystkie podwójne cudzysłowy " na \u0022.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
Zwraca obiekt zamiast tablicy, kiedy zostanie użyta nieasocjacyjna tablica. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy na wyjściu oczekujemy obiektu, a tablica jest pusta.
add a note add a note

User Contributed Notes 6 notes

up
40
Yzmir Ramirez
3 years ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
up
19
majid4466 at gmail dot com
1 year ago
To get a really clean json string use these three constants like so:

<?php
$array
= ['€', 'http://example.com/some/cool/page', '337'];
$bad   = json_encode($array);
$good  = json_encode($arrayJSON_UNESCAPED_UNICODE | JSON_UNESCAPED_SLASHES | JSON_NUMERIC_CHECK);

// $bad would be  ["\u20ac","http:\/\/example.com\/some\/cool\/page","337"]
// $good would be ["€","http://example.com/some/cool/page",337]
?>
up
3
JuanP
2 years ago
Updated format values list:

    JSON_HEX_TAG => 1
    JSON_HEX_AMP => 2
    JSON_HEX_APOS => 4
    JSON_HEX_QUOT => 8
    JSON_FORCE_OBJECT => 16
    JSON_NUMERIC_CHECK => 32
    JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
    JSON_PRETTY_PRINT => 128
    JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256
    JSON_PARTIAL_OUTPUT_ON_ERROR => 512
    JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION => 1024
up
0
ASchmidt at Anamera dot net
3 days ago
In a multi-level array, JSON_FORCE_OBJECT will encode ALL nested numeric arrays as objects.

If your concern was ONLY the first-level array (e.g., to make it suitable as a MySQL JSON column), you could just cast your first-level array to object, e.g.:

<?php
$json
= json_encode( (object) $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Or, if you have large arrays and are concerned about the overhead of object casting, you could append a "null" value beyond the size of the array, which will force the array to become associative:

<?php
$beyond
= count( $array ) + 1;
if ( !
array_key_exists( $beyond, $array) )
    
$array[ $beyond ] = NULL;
$json = json_encode( $array, JSON_PRESERVE_ZERO_FRACTION+JSON_UNESCAPED_UNICODE );
?>

Of course, your later code has to treat an element with a "NULL" value the same as "!isset()", if it iterates the array.
up
-20
on5wis at mac dot com
3 years ago
since json_encode expects a UTF-8 string there is no need to encode the € symbol.

I suggest you try to echo : json_encode('€');
It gives: "\u20ac"
I'm running PHP 5.6.5 on the CLI, on MacOS X 10.10
up
-33
Anonymous
2 years ago
I am working with "Marathi Language Data" and I found that when I encoded Marathi data to json using json_encode it returned me unicode values of each character like below:

Program :

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar);
?>

Output of program is :

{"word":"\u0927\u093e\u0921\u0938"}

This is not expected output because what I need is output as

{"word":"धाडस"}

So I used following code:

<?php
$ar
= array("word" => "धाडस");
echo
json_encode($ar, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
?>

And I got the required output as :

{"word":"धाडस"}
To Top