SunshinePHP Developer Conference 2015

Stałe predefiniowane

Poniższe stałe są zdefiniowane w tym rozszerzeniu i stają się dostępne, gdy rozszerzenie jest dokompilowane z PHP, lub załadowane dynamicznie przy starcie.

Poniższe stałe definiują typy błędów zwracanych za pomocą json_last_error(). Stałe są dostępne od PHP 5.3.0.

JSON_ERROR_NONE (integer)
Nie wystąpił żaden błąd.
JSON_ERROR_DEPTH (integer)
Przekroczono maksymalny poziom zagnieżdżenia danych.
JSON_ERROR_CTRL_CHAR (integer)
Błąd znaku kontrolnego. Prawdopodobnie został on nieprawidłowo zakodowany.
JSON_ERROR_SYNTAX (integer)
Błąd składni.
JSON_ERROR_UTF8 (integer)
Spreparowane znaki UTF-8. Możliwe, że nieprawidłowo zakodowane. Ta stała jest dostępna od PHP 5.3.1.

Następujące stałe mogą być użyte jako kombinacja opcji dla json_encode(). Stałe dostępne są od PHP 5.3.0.

JSON_HEX_TAG (integer)
Konwertuje wszystkie < i > na \u003C i \u003E.
JSON_HEX_AMP (integer)
Konwertuje wszystkie & na \u0026.
JSON_HEX_APOS (integer)
Konwertuje wszystkie pojedyńcze cudzyszłowy ' na \u0027.
JSON_HEX_QUOT (integer)
Konwertuje wszystkie podwójne cudzysłowy " na \u0022.
JSON_FORCE_OBJECT (integer)
Zwraca obiekt zamiast tablicy, kiedy zostanie użyta nieasocjacyjna tablica. Jest to szczególnie użyteczne, kiedy na wyjściu oczekujemy obiektu, a tablica jest pusta.
add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
0
Yzmir Ramirez
28 days ago
If you curious of the numeric values of the constants, as of JSON 1.2.1, the constants have the following values (not that you should use the numbers directly):

JSON_HEX_TAG => 1
JSON_HEX_AMP => 2
JSON_HEX_APOS => 4
JSON_HEX_QUOT => 8
JSON_FORCE_OBJECT => 16
JSON_NUMERIC_CHECK => 32
JSON_UNESCAPED_SLASHES => 64
JSON_PRETTY_PRINT => 128
JSON_UNESCAPED_UNICODE => 256

JSON_ERROR_DEPTH => 1
JSON_ERROR_STATE_MISMATCH => 2
JSON_ERROR_CTRL_CHAR => 3

JSON_ERROR_SYNTAX => 4

JSON_ERROR_UTF8 => 5
JSON_OBJECT_AS_ARRAY => 1

JSON_BIGINT_AS_STRING => 2
To Top