php[world] 2018 - Call for Speakers

Składnia

Możesz zdefiniować stałą, używając funkcji define(). Raz zdefiniowana stała nie może byc zmieniona ani usunięta.

Stałe mogą zawierać jedynie dane skalarne (boolean, integer, float oraz string) Stałe nie mogą być typu resource.

Wartość stałej otrzymujemy, używając jej nazwy. W przeciwieństwie do zmiennych, nazw stałych nie poprzedzamy znakiem $. Możesz także użyć funkcji constant() do odczytania wartości stałej, jeśli chcesz wygenerować jej nazwę dynamicznie. Aby uzyskać listę wszystkich zdefiniowanych stałych, użyj get_defined_constants().

Informacja: Stałe i zmienne globalne operują w różnych przestrzeniach nazw. Oznacza to, że na przykład TRUE i $TRUE oznaczają co innego.

Jeśli używasz niezdefiniowanej stałej, PHP traktuje to, jak gdybyś chciał użyć nazwy stałej jako wartości typu string (STAŁA a "STAŁA"). Błąd typu E_NOTICE zostanie wywołany, kiedy to się stanie. Przeczytaj także, dlaczego $foo[bar] jest niepoprawne (jeśli nie zdefiniujesz bar jako stałej). Chcąc sprawdzić, czy dana stała istnieje, użyj funkcji defined().

Oto różnice pomiędzy stałymi i zmiennymi:

  • Nazwy stałych nie są poprzedzone znakiem dolara ($);
  • Stałe mogą zostać zdefiniowane jedynie przy użyciu funkcji define() a nie poprzez zwykłe przypisanie;
  • Stałe mogą być definiowane i używane wszędzie, niezależnie od zasięgu zmiennych;
  • Stałe nie mogą być zmieniane ani usuwane jeśli raz zostały ustawione ; oraz
  • Stałe mogą zawierać jedynie wartości skalarne.

Przykład #1 Definiowanie stałych

<?php
define
("CONSTANT""Hello world.");
echo 
CONSTANT// wypisuje "Hello world."
echo Constant// wypisuje "Constant" i wywoułuje ostrzeżenie.
?>

Zobacz także Stałe Klas.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
4
login at (two)view dot de
9 months ago
Just a quick note:
From PHP7 on you can even define a multidimensional Array as Constant:

define('QUARTLIST',array('1. Quarter'=>array('jan','feb','mar'),'2.Quarter'=>array('may','jun','jul'));

does work as expected.
To Top