PHP 7.1.0 Released

strtotime

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

strtotimeTranslează aproape orice descriere textuală în limba engleză a datei și orei într-un timestamp Unix

Descrierea

int strtotime ( string $time [, int $now = time() ] )

Funcția așteaptă un șir de caractere conținând un format de dată engleză și încearcă să transforme acest format într-un timestamp Unix (numărul de secunde de la 1 Ianuarie 1970 00:00:00 UTC), în raport cu timestamp-ul dat în parametrul now, sau cu ora curentă dacă parametrul now nu este furnizat.

Fiecare parametru al acestei funcții utilizează fusul orar implicit, afară de cazul când fusul orar este specificat în acel parametru. Fiți atenți să nu utilizați diferite fusuri orare în fiecare parametru, afară de cazul când anume așa se intenționează. Vedeți date_default_timezone_get() pentru diferite metode de a defini fusul orar implicit.

Parametri

time

Un șir dată/oră. Formatele valide sunt explicate în Formatele datelor și orelor.

now

Timestamp-ul care este utilizat ca bază pentru calcularea datelor relative.

Valorile întoarse

Întoarce un timestamp în caz de succes, FALSE în caz contrar. Înainte de PHP 5.1.0, această funcție întorcea -1 în caz de eșec.

Erori/Excepții

Fiecare apel al unei funcții de dată/oră va genera o E_NOTICE dacă zona orară nu este validă și/sau un mesaj E_STRICT sau E_WARNING dacă se utilizează setările sistemului sau variabila de mediu TZ. Vedeți de asemenea date_default_timezone_set()

Istoricul schimbărilor

Versiune Descriere
5.3.0 Anterior versiunii PHP 5.3.0, formatele de timp relative transmise prin argumentul time al funcției strtotime(), cum ar fi this week, previous week, last week și next week erau interpretate ca perioadă de 7 zile relativ cu data/ora curentă, și nu ca o perioadă de o săptămână de la Monday până la Sunday.
5.3.0 Anterior versiunii PHP 5.3.0, 24:00 nu era un format valid și strtotime() întorcea FALSE.
5.2.7 În PHP 5 anterior versiunii 5.2.7, cererea de a obține o anumită zi a săptămânii într-o lună, unde această zi este prima zi a lunii, adăuga în mod incorect o săptămână la valoarea întoarsă. Aceasta a fost corectat în versiunea 5.2.7 și cele ulterioare.
5.1.0 Acum întoarce FALSE în caz de eșec, în loc de -1.
5.1.0

Acum generează erori ale zonei orare de tip E_STRICT și E_NOTICE.

5.0.2 În PHP 5 până la versiunea 5.0.2, "now" și alte momente de timp relative erau calculate greșit relativ la miezul nopții de astăzi. Aceasta diferă de alte versiuni, unde el este calculat corect relativ la ora curentă.
5.0.0 Microsecundele au început să fie permise, dar sunt ignorate.

Exemple

Example #1 Exemplu strtotime()

<?php
echo strtotime("now"), "\n";
echo 
strtotime("10 September 2000"), "\n";
echo 
strtotime("+1 day"), "\n";
echo 
strtotime("+1 week"), "\n";
echo 
strtotime("+1 week 2 days 4 hours 2 seconds"), "\n";
echo 
strtotime("next Thursday"), "\n";
echo 
strtotime("last Monday"), "\n";
?>

Example #2 Verificarea eșecului

<?php
$str 
'Nu e bine';

// înainte de PHP 5.1.0 ar fi trebuit de comparat cu -1, în loc de false
if (($timestamp strtotime($str)) === false) {
    echo 
"String-ul ($str) nu este corect";
} else {
    echo 
"$str == " date('l dS \o\f F Y h:i:s A'$timestamp);
}
?>

Note

Notă:

Dacă anul este specificat cu două cifre, valorile între 00-69 sunt interpretate ca 2000-2069, iar valorile între 70-99 ca 1970-1999. Vedeți notele de mai jos pentru posibilele diferențe pe sistemele pe 32 de biți (datele posibile pot să se încheie cu 2038-01-19 03:14:07)

Notă:

Domeniul valid al unui timestamp este de obicei de la Fri, 13 Dec 1901 20:45:54 UTC până la Tue, 19 Jan 2038 03:14:07 UTC. (Acestea sunt datele ce corespund valorilor minimă și maximă pentru un întreg pe 32 biți cu semn.)

Anterior versiunii PHP 5.1.0, nu toate platformele susțin timestamp-uri negative, de aceea domeniul datelor poate fi limitat la valorile de după Epoca Unix. Aceasta înseamnă că de ex. datele de până la 1 Ianuarie 1970 nu vor fi valide în Windows, unele distributive Linux, și alte câteva sisteme de operare.

Pentru versiunile PHP pe 64 de biți domeniul valid a unui timestamp este practic infinit, deoarece pe 64 de biți se pot reprezenta aproximativ 293 milioane de ani în ambele direcții.

Notă:

Datele în formatul m/d/y sau d-m-y sunt disambiguate analizând separatorul dintre deferite componente: dacă separatorul este slash (/), atunci este utilizat formatul American m/d/y; iar dacă separatorul este liniuța (-) sau punctul (.), atunci este utilizat formatul European d-m-y. Însă dacă anul e furnizat în format cu două cifre și separatorul este liniuța (-), atunci șirul cu data va fi interpretat ca y-m-d.

Pentru a evita o potențială ambiguitate, cel mai bine este de a utiliza date în format ISO 8601 (YYYY-MM-DD) sau DateTime::createFromFormat() atunci când este posibil.

Notă:

Utilizarea acestei funcții pentru operații matematice nu este recomandabilă. Este mai bine de a utiliza DateTime::add() și DateTime::sub() în PHP 5.3 și ulterior, sau DateTime::modify() în PHP 5.2.

A se vedea și

add a note add a note

User Contributed Notes 45 notes

up
438
sam at frontiermedia dot net dot au
6 years ago
I've had a little trouble with this function in the past because (as some people have pointed out) you can't really set a locale for strtotime. If you're American, you see 11/12/10 and think "12 November, 2010". If you're Australian (or European), you think it's 11 December, 2010. If you're a sysadmin who reads in ISO, it looks like 10th December 2011.

The best way to compensate for this is by modifying your joining characters. Forward slash (/) signifies American M/D/Y formatting, a dash (-) signifies European D-M-Y and a period (.) signifies ISO Y.M.D.

Observe:

<?php
echo date("jS F, Y", strtotime("11.12.10"));
// outputs 10th December, 2011

echo date("jS F, Y", strtotime("11/12/10"));
// outputs 12th November, 2010

echo date("jS F, Y", strtotime("11-12-10"));
// outputs 11th December, 2010 
?>

Hope this helps someone!
up
54
kumar AT swatantra.info Swatantra Kumar
3 years ago
The "+1 month" issue with strtotime
===================================
As noted in several blogs, strtotime() solves the "+1 month" ("next month") issue on days that do not exist in the subsequent month differently than other implementations like for example MySQL.

<?php
echo date( "Y-m-d", strtotime( "2009-01-31 +1 month" ) ); // PHP:  2009-03-03
echo date( "Y-m-d", strtotime( "2009-01-31 +2 month" ) ); // PHP:  2009-03-31
?>

<?php
SELECT DATE_ADD
( '2009-01-31', INTERVAL 1 MONTH ); // MySQL:  2009-02-28
?>
up
59
Stefan Kunstmann
6 years ago
UK dates (eg. 27/05/1990) won't work with strotime, even with timezone properly set.

/*
However, if you just replace "/" with "-" it will work fine.
<?php
$timestamp
= strtotime(str_replace('/', '-', '27/05/1990'));
?>
*/

[red., derick]: What you instead should do is:

<?php
$date
= date_create_from_format('d/m/y', '27/05/1990');
?>

That does not make it a timestamp, but a DateTime object, which is much more versatile instead.
up
41
cristinawithout
4 years ago
WARNING when using "next month", "last month", "+1 month",  "-1 month" or any combination of +/-X months. It will give non-intuitive results on Jan 30th and 31st.

As described at : http://derickrethans.nl/obtaining-the-next-month-in-php.html

<?php
$d
= new DateTime( '2010-01-31' );
$d->modify( 'next month' );
echo
$d->format( 'F' ), "\n";
?>

In the above, using "next month" on January 31 will output "March" even though you might want it to output "February". ("+1 month" will give the same result. "last month", "-1 month" are similarly affected, but the results would be seen at beginning of March.)

The way to get what people would generally be looking for when they say "next month" even on Jan 30 and Jan 31 is to use "first day of next month":

<?php
$d
= new DateTime( '2010-01-08' );
$d->modify( 'first day of next month' );
echo
$d->format( 'F' ), "\n";
?>

<?php
$d
= new DateTime( '2010-01-08' );
$d->modify( 'first day of +1 month' );
echo
$d->format( 'F' ), "\n";
?>
up
7
Killermonk
7 years ago
You are not restricted to the same date ranges when running PHP on a 64-bit machine. This is because you are using 64-bit integers instead of 32-bit integers (at least if your OS is smart enough to use 64-bit integers in a 64-bit OS)

The following code will produce difference output in 32 and 64 bit environments.

var_dump(strtotime('1000-01-30'));

32-bit PHP: bool(false)
64-bit PHP: int(-30607689600)

This is true for php 5.2.* and 5.3

Also, note that the anything about the year 10000 is not supported. It appears to use only the last digit in the year field. As such, the year 10000 is interpretted as the year 2000; 10086 as 2006, 13867 as 2007, etc
up
12
me at will morgan dot co dot you kay
4 years ago
For negative UNIX timestamps, strtotime seems to return the literal you passed in, or it may try to deduct the number of seconds from today's date.

To work around this behaviour, it appears that the same behaviour as described in the DateTime classes applies:

http://php.net/manual/en/datetime.construct.php

Specifically this line here (in the EN manual):

> The $timezone parameter and the current timezone are ignored when the $time parameter either is a UNIX timestamp (e.g. @946684800) or specifies a timezone (e.g. 2010-01-28T15:00:00+02:00).

Therefore strtotime('@-1000') returns 1000 seconds before the epoch.

Hope this helps.
up
4
joe at strtotime dot co dot uk
1 year ago
A useful testing tool for strtotime() and unix timestamp conversion:
http://strtotime.co.uk/
up
3
Travis Pulley
7 years ago
Be aware that if you are running 5.2.8, there is a memory leak with this function and it could cost someone valuable time finding out what the problem was. Per usual, running the latest (minor) version tends to be a good idea.

See here: http://bugs.php.net/bug.php?id=46889
up
12
michal dot kocarek at brainbox dot cz
7 years ago
strtotime() also returns time by year and weeknumber. (I use PHP 5.2.8, PHP 4 does not support it.) Queries can be in two forms:
- "yyyyWww", where yyyy is 4-digit year, W is literal and ww is 2-digit weeknumber. Returns timestamp for first day of week (for me Monday)
- "yyyy-Www-d", where yyyy is 4-digit year, W is literal, ww is 2-digit weeknumber and dd is day of week (1 for Monday, 7 for Sunday)

<?php
// Get timestamp of 32nd week in 2009.
strtotime('2009W32'); // returns timestamp for Mon, 03 Aug 2009 00:00:00
// Weeknumbers < 10 must be padded with zero:
strtotime('2009W01'); // returns timestamp for Mon, 29 Dec 2008 00:00:00
// strtotime('2009W1'); // error! returns false

// See timestamp for Tuesday in 5th week of 2008
strtotime('2008-W05-2'); // returns timestamp for Tue, 29 Jan 2008 00:00:00
?>

Weeknumbers are (probably) computed according to ISO-8601 specification, so doing date('W') on given timestamps should return passed weeknumber.
up
6
kyle at frozenonline dot com
12 years ago
I was having trouble parsing Apache log files that consisted of a time entry (denoted by %t for Apache configuration). An example Apache-date looks like: [21/Dec/2003:00:52:39 -0500]

Apache claims this to be a 'standard english format' time. strtotime() feels otherwise.

I came up with this function to assist in parsing this peculiar format.

<?php
function from_apachedate($date)
{
        list(
$d, $M, $y, $h, $m, $s, $z) = sscanf($date, "[%2d/%3s/%4d:%2d:%2d:%2d %5s]");
        return
strtotime("$d $M $y $h:$m:$s $z");
}
?>

Hope it helps anyone else seeking such a conversion.
up
5
php at davidstockton dot com
7 years ago
Adding a note to an already long page:

Try to be as specific as you can with the string you pass in.  For example

<?php
echo date('F', strtotime('February'));
?>

is not specific enough.  Depending on the day of the month, you may get a different response.  For a non-leap year, you'll get March if the _current day of the month_ is the 29th, 30th or 31st.  If it's a leap year, you'll get March on the 30th or 31st of the month.  The same thing will happen on the 31st of any month when you pass in the name of any month with less than 31 days.  This happens because the strtotime() function will fill in missing parts from the current day.

Assuming today is July 31, the timestamp returned by strtotime('February') will ultimately be seen as February 31 (non-existant obviously), which then is interpreted as March 3, thus giving a month name of March.

Interestingly, adding the year or the day will give you back the expected month.
up
4
Anonymous
7 years ago
This function DOES NOT work from left-to-right as one would think. This function parses the string as a whole, then applies the intervals by size (year, month, ...). Take the following example:

<?php
$Date
= strtotime('2011-02-22'); // February 22nd, 2011. 28 days in this month, 29 next year.
echo date('n/j/Y', strtotime('+1 year, +7 days', $Date)); // add 1 year and 7 days. prints 2/29/2012
echo "<br />";
echo
date('n/j/Y', strtotime('+7 days, +1 year', $Date)); // add 7 days and 1 year, but this also prints 2/29/2012
echo "<br />";
echo
date('n/j/Y', strtotime('+1 year', strtotime('+7 days', $Date))); // this prints 3/1/2012, what the 2nd would do if it was left-to-right
?>
up
5
Michael Muryn (MickoZ)
5 years ago
[red.: This is a bug, and should be fixed. I have file an issue]

This comment apply to PHP5+

We can now do thing like this with strtotime:
<?php
$weekMondayTime
= strtotime('Monday this week');
?>
However this works based on a week starting Sunday.  I do not know if we can tweak this PHP behavior, anyone know?

If you want the timestamp of the start of the ISO Week (i.e. on Monday) as defined by ISO 8601, you can use this one liner:
<?php
$isoWeekStartTime
= strtotime(date('o-\\WW')); // {isoYear}-W{isoWeekNumber}
?>

You can also find out the start of week of any time and format it into an ISO date with another one liner like this:
<?php
$isoWeekStartDate
= date('Y-m-d', strtotime(date('o-\\WW', $time)));
?>

For more information about ISO-8601 and ISO week date:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_8601#Week_dates
http://en.wikipedia.org/wiki/ISO_week_date
up
4
Annomoys
5 years ago
Strtotime() can be used to loop through date range.
as follows

<?php
$start
= strtotime('2009-02-01');
$end = strtotime('2009-03-10');
$date = $start;
while(
$date < $end)
{

  
//write your code here
  
$date = strtotime("+1 day", $date);(counter)

}

?>
up
2
x at xero dot nu
5 years ago
strtotime is awesome for converting dates.
in this example i will make an RSS date, an
ATOM date, then convert them to a human
readable m/d/Y dates.

<?php
$rss
= date("r");
$atom = date("c");
$human1 = date('m/d/Y', strtotime($rss));
$human2 = date('m/d/Y', strtotime($atom));

echo
$rss."<br />".$atom."<br />".$human1."<br />".$human2;
?>
up
1
a dot fruchi at bit-runners dot com
5 years ago
If you want to confront a date stored into mysql as a date field (not a datetime) and a date specified by a literal string, be sure to add "midnight" to the literal string, otherwise they won't match:

<?php
//I.E.: today is 17/02/2011

echo strtotime('2011-01-01'); //1293836400
echo strtotime('first day of last month'); //1293888128 Note: it's different from the previous one, since it computes also the seconds passed from midnight!!! So this one is always greater than simple '2011-01-01'
echo strtotime('midnight first day of last monty');//1293836400 Note: it's the same as '2011-01-01'

?>
up
1
chris at teamsiems dot com
7 years ago
It took me a while to notice that strtotime starts searching from just after midnight of the first day of the month. So, if the month starts on the day you search for, the first day of the search is actually the next occurrence of the day.

In my case, when I look for first Tuesday of the current month, I need to include a check to see if the month starts on a Tuesday.

<?php
if (date("l", strtotime("$thisMonth $thisYear"))=='Tuesday') {
  echo
"<p>This month starts on a Tuesday. Use \"$thisMonth $thisYear\" to check for first Tuesday.</p>\n";
} else {
  echo
"<p>This month does not start on a Tuesday. Use \"first tuesday $thisMonth $thisYear\" to check for first Tuesday.</p>\n";
}
?>
up
1
marcodemaio at vanylla dot it
6 years ago
NOTE: strtotime returns different values when the Week day does not match the date.

Simple example:

<?php
$d1
= strtotime("26 Oct 0010 12:00:00 +0100");
$d2 = strtotime("Tue, 26 Oct 0010 12:00:00 +0100");
$d3 = strtotime("Sun, 26 Oct 0010 12:00:00 +0100"); //But Oct 26 is a Tuesday, NOT a Sunday.

echo $d1; //ok 1288090800 that is "26 Ott 2010 - 11:00";
echo $d2; //ok 1288090800 that is "26 Ott 2010 - 11:00";
echo $d3; //WRONG! 1288522800 that is "31 Ott 2010 - 11:00";
?>

Sometime I found RSS feeds that contains week days that do not match the date.

A possible solution is to remove useless week day before passing the date string into strtotime, example:

<?php
   $date_string
= "Sun, 26 Oct 0010 12:00:00 +0100";
   if( (
$comma_pos = strpos($date_string, ',')) !== FALSE )
     
$date_string = substr($date_string, $comma_pos + 1);
  
$d3 = strtotime($date_string);
?>
up
1
nyctimus at yahoo dot com
5 years ago
strtotime() produces different output on 32 and 64 bit systems running PHP 5.3.3 (as mentioned previously).  This affects the "zero date" ("0000-00-00 00:00:00") as well as dates outside the traditional 32 date range.

strtotime("0000-00-00 00:00:00") returns FALSE on a 32 bit system.
strtotime("0000-00-00 00:00:00") returns -62169955200 on a 64 bit system.
up
1
trurl at mcbyte dot net
8 months ago
Be carefull with weekdays names
<?php echo date('r',strtotime("Thursday 01:15")), "\n"; ?>
returns something like "Thu, 17 Mar 2016 01:15:00 +0200"
but
<?php echo date('r',strtotime("Thursdays 01:15")), "\n"; ?>
returns "Thu, 17 Mar 2016 09:15:00 +0200".

So "s" at end mean "+8 hours".
up
-1
Sooraj dot abbasi at gmail dot com
5 months ago
Here is some code may be helpful for developers. I am setting a date interval of one month in my current date for next three years. and here is my code for that.

<?php

$date
='4-4-2016';// your start date.

for($i=0;$i<=36;$i++)
{
   
$d = new DateTime($date);
   
$d->modify('+1 months');
    echo
$date=$d->format('d-m-Y');
    echo
"<br>";
}

?>
up
1
katylava at gmail dot com
6 years ago
You should play around with strtotime() before you decide what it can't do.  for example:

<?php

# on 2/8/2010
date('m/d/y', strtotime('first day')); # 02/01/10
date('m/d/y', strtotime('last day')); # 02/28/10
date('m/d/y', strtotime('last day next month')); # 03/31/10
date('m/d/y', strtotime('last day last month')); # 01/31/10
date('m/d/y', strtotime('2009-12 last day')); # 12/31/09 - this doesn't work if you reverse the order of the year and month
date('m/d/y', strtotime('2009-03 last day')); # 03/31/09
date('m/d/y', strtotime('2009-03')); # 03/01/09
date('m/d/y', strtotime('last day of march 2009')); # 03/31/09
date('m/d/y', strtotime('last day of march')); # 03/31/10
?>
up
0
gabriel dot rempel at gmail dot com
1 year ago
// small function auto detect to convert date

function formatDate($date)
{
    if (strpos($date,'/') !== false) :
        $date = str_replace('/', '-', $date);
        $date = date('Y-m-d h:i:s', strtotime($date));
    else :
        $date = date('d-m-Y h:i:s', strtotime($date));
        $date = str_replace('-', '/', $date);
    endif;
    return $date;
}
up
0
peixoto at live dot com
2 years ago
<?php strtotime('-5 weeks monday') ?> returns the monday of 5 weeks ago.
up
0
kooshal at live dot com
7 years ago
when using PHP 5.3, you must use date_default_timezone_set() to set the time zone otherwise you will get warning similar to this (if you have display_errors=On)—

Warning: date() [function.date]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Asia/Dubai' for '4.0/no DST' instead in path/to/php/script.php
on line ##

Example:
date_default_timezone_set('Indian/Mauritius');

For a list of supported timezones in PHP, see http://www.php.net/manual/en/timezones.php
up
0
viper7 at viper-7 dot com
7 years ago
Observed date formats that strtotime expects, it can be quite confusing, so hopefully this makes things a little clearer for some.

mm/dd/yyyy - 02/01/2003  - strtotime() returns : 1st February 2003
mm/dd/yy   - 02/01/03    - strtotime() returns : 1st February 2003
yyyy/mm/dd  - 2003/02/01 - strtotime() returns : 1st February 2003
dd-mm-yyyy - 01-02-2003  - strtotime() returns : 1st February 2003
yy-mm-dd   - 03-02-01    - strtotime() returns : 1st February 2003
yyyy-mm-dd - 2003-02-01  - strtotime() returns : 1st February 2003
up
0
fuhrysteve at gmail dot com
7 years ago
Here's a hack to make this work for MS SQL's datetime junk, since strtotime() has issues with fractional seconds.

<?php

$MSSQLdatetime
= "Feb  7 2009 09:48:06:697PM";
$newDatetime = preg_replace('/:[0-9][0-9][0-9]/','',$MSSQLdatetime);
$time = strtotime($newDatetime);
echo
$time."\n";

?>
up
0
andrew dot myers at civicwifi dot com
9 years ago
Here is a list of differences between PHP 4 and PHP 5 that I have found
(specifically PHP 4.4.2 and PHP 5.2.3).

<?php

$ts_from_nothing
= strtotime();
var_dump($ts_from_nothing);
// PHP 5
//    bool(false)
//    WARNING: Wrong parameter count...
// PHP 4
//    NULL
//    WARNING: Wrong parameter count...

// remember that unassigned variables evaluate to NULL
$ts_from_null = strtotime($null);
var_dump($ts_from_null)...
// PHP 5
//    bool(false)
//    throws a NOTICE: Undefined variable
// PHP 4
//    current time
//    NOTICE: Undefined variable $null...
//    NOTICE: Called with empty time parameter...

$ts_from_empty = strtotime("");
var_dump($ts_from_empty);
// PHP 5
//    bool(false)
// PHP 4
//    current time
//    NOTICE: Called with empty time parameter

$ts_from_bogus = strtotime("not a date");
var_dump($ts_from_bogus);
// PHP 5
//    bool(false)
// PHP 4
//    -1

?>
up
-1
Anonymous
2 years ago
Be aware that you cannot rely on this function alone to validate a date, as it will accept insane dates like the 31st of February.

Also, the '... week' functionality by itself may not do what you expect. If used on a Sunday, 'next week' will not return a timestamp of the next Monday, but of the Monday after that. Similarly, a timestamp for the Monday of the current week is returned when 'previous/last week' is used and 'this week' returns a stamp of the Monday of the next week (i.e. the following day). This is not the 'week starts on Sunday' effect, as that would mean all the timestamps returned would have to be on a Sunday and none of them are.
up
-1
Andrey Kabakchiev
1 year ago
Actually the top-voted comment from 'sam at frontiermedia dot net dot au' is not quite right, as is the documentation Note. The correct assumptions made by strtotime() are:

Forward slashes (/) assume US formatted dates, e.g mm/dd/yy

Periods (.) assume Non-US dates, e.g dd.mm.yy

Hypens (-) assume ISO 8601 (ATOM) formatted dates, e.g yy-mm-dd
up
-3
Tim
6 years ago
Unlike "yesterday 14:00", "14:00 yesterday" will return 00:00 of yesterday.
up
-5
info at jesperveldhuizen dot com
4 years ago
There is a change in the strtotime function...

<?php

echo date('Y', strtotime('0000-00-00 00:00:00'));

/*
PHP 5.3.3
returns: -0001

PHP 5.2.10
returns: 1970
*/

?>
up
-3
jaymin at gmx dot net
8 years ago
strtotime() seems to treat dates delimited by slashes as m/d/y and dates delimited by dashes are treated as d-m-y.

<?php
print date('Y-m-d', strtotime("06/08/2008"));
?>

returns 2008-06-08

while

<?php
print date('Y-m-d', strtotime("06-08-2008"));
?>

returns 2008-08-06

Using PHP 5.2.6
up
-7
silveraxe at gmail dot com
5 years ago
This date is interpreted as American date (MM/DD/YYYY):
$date = "06/10/2011 14:28"; // Oct 10, 2011

This date is interpreted as European date (DD/MM/YYYY):
$otherDate = "06-10-2011 14:28"; // Jun 10, 2011

That's why you see those differences.
up
-4
Peter
7 years ago
If you look for function to convert date from RSS pubDate, always make sure to check correct input format, found that for date("r") or "D, d M o G:i:s T" strtotime may return wrong result.
up
-3
Christian L.
3 years ago
To get the start of the current week this code works fine when the week starts on Sundays.

<?php strtotime('this Monday'); ?>

To get the timestamp of the start of a week starting on Mondays (as defined by ISO 8601) this shoud do the trick.

<?php strtotime('next Monday -1 week'); ?>
up
-8
sgutauckis
10 years ago
The following might produce something different than you might expect:
<?php
   
echo date('l, F jS Y', strtotime("third wednesday", strtotime("2006-11-01"))) . "<br>";
    echo
date('l, F jS Y', strtotime("third sunday", strtotime("2006-01-01")));
?>
Produces:
Wednesday, November 22nd 2006
Sunday, January 22nd 2006

The problem stems from strtotime when the requested day falls on the date passed to strtotime. If you look at your calendar you will see that they should return:

Wednesday, November 15th 2006
Sunday, January 15th 2006

Because the date falls on the day requested it skips that day.
up
-9
Leon F.
7 years ago
I needed to generate timestamps for specific days of the week in a month (e.g. the 2nd wednesday or the 3rd friday).  After messing about with different syntax, I found this works pretty consistently:

<?php
strtotime
('+0 week sun nov 2009'); // first sunday in nov 2009
strtotime('+1 week sun nov 2009'); // second sunday
strtotime('-1 week sun nov 2009'); // last sunday in oct 2009
?>

This is helping me considerably in parsing ical spec's RRULE sets for example.
up
-6
darylblake at gmail dot com
4 years ago
I was doing work with cisco phone systems, and thy record their times as NTP Format.

strtotime() doesnt process the whole NTP timestamp, off the bat, so if you want a quick function to work I bashed this together pretty quickly, there are probably more efficent ways of processing this, but it gets the job done. Enjoy.

[code]
<?php

//Note: I ran this in PHP 5.3.x
function NTPtoUnixtime($ntptime)
{
   
$explodedNTPtime = explode(" ", $ntptime,2);
   
$startOfDay = strtotime("Today");
   
$timeThroughDay = strtotime($explodedNTPtime[0]) - $startOfDay ;
    return
strtotime($explodedNTPtime[1])+$timeThroughDay;
}

$ntpTime = "09:49:22.897 NZDT Mon Feb 20 2012"; //NTP time to convert.

echo NTPtoUnixtime($ntpTime);

//produces: 1329684562
// Which equates to: Mon 20 Feb 2012 09:49:22 NZDT GMT+13
?>

[/code]
up
-7
Mauro
1 year ago
you can also use:

<?php
strtotime
("+1 minute")
?>
this is useful if used with the function  time_sleep_until()
up
-14
Alex Austin
6 years ago
Seems in PHP5 there are new values that can be passed to the function:

<?php
echo time();
echo
'<br>';
echo
strtotime('noon');
echo
'<br>';
echo
strtotime('midnight');
echo
'<br>';
echo
strtotime('10am');
echo
'<br>';
echo
strtotime('2pm');
?>
up
-8
CEO at CarPool2Camp dot org
7 years ago
Another way to get the last day of a given month is to use date('t');
up
-9
Anonymous
2 years ago
<?php
# strtotime() function with param "now" work only with UTC
# time zone (GMT) Grinvich, but param "midnight" work with
# local time zone

date_default_timezone_set("Europe/Kiev");
echo
"Kiev:".strtotime("now");
echo
"<br><br>";

date_default_timezone_set("America/New_York");
echo
"New-York:".strtotime("now");
echo
"<br><br>";
date_default_timezone_set("UTC");
echo
"UTC:".strtotime("now");
echo
"<br>==========================<br>";

date_default_timezone_set("Europe/Kiev");
echo
"Kiev:".strtotime("midnight");
echo
"<br><br>";

date_default_timezone_set("America/New_York");
echo
"New-York:".strtotime("midnight");
echo
"<br><br>";
date_default_timezone_set("UTC");
echo
"UTC:".strtotime("midnight");
echo
"<br><br>";
?>

result:
Kiev:1394781415

New-York:1394781415

UTC:1394781415
==========================
Kiev:1394748000

New-York:1394769600

UTC:1394755200
up
-4
me at ramynasr dot com
1 year ago
There were a lot of comments about the right date format to parse the standard apache log time properly.

<?php
$string
= '[26/Oct/2015:15:42:26 -0500]';

$format = '[d/M/Y:H:i:s T]';

$date  = DateTime::createFromFormat($format, $string);
?>
up
-10
glilimith
1 year ago
0s or 00s for day or month will wrap around to the previous month or year (respectively)

for example,
<?php
echo date('Y-m-d',strtotime('2000-04-00')); // '2000-03-31'
echo date('Y-m-d',strtotime('2000-00-04')); // '1999-12-04'
echo date('Y-m-d',strtotime('2000-00-00')); // '1999-11-30'
echo date('Y-m-d',strtotime('0000-00-00')); // '-0001-11-30'
To Top