cal_info

(PHP 4 >= 4.1.0, PHP 5)

cal_infoGibt Informationen zu einem bestimmten Kalender zurück

Beschreibung

array cal_info ([ int $calendar = -1 ] )

cal_info() liefert Informationen zum angegebenen Kalender calendar.

Kalenderinformationen werden als ein Array mit den Elementen calname, calsymbol, month, abbrevmonth und maxdaysinmonth zurückgegeben. Als Parameter calendar können folgende Konstanten benutzt werden:

 • 0 oder CAL_GREGORIAN - Gregorianischer Kalender
 • 1 oder CAL_JULIAN - Julianischer Kalender
 • 2 oder CAL_JEWISH - Jüdischer Kalender
 • 3 oder CAL_FRENCH - Kalender der französischen Revolution

Wird kein calendar spezifiziert so werden Informationen über alle unterstützten Kalender als Array zurückgegeben. Diese Funktionalität existiert seit PHP 5.

Parameter-Liste

calendar

Der Kalender für den Informationen zurückgegeben werden sollen. Wird kein Kalender angegeben so werden Informationen für alle Kalender zurckgegeben.

Rückgabewerte

Changelog

Version Beschreibung
5.0.0 Der Parameter calendar ist nun optionl und es werden Informationen zu allen Kalendern zurückgegeben wenn kein Wert übergeben wird.

Beispiele

Beispiel #1 cal_info() Beispiel

<?php
$info 
cal_info(0);
print_r($info);
?>

Das oben gezeigte Beispiel erzeugt folgende Ausgabe:

Array
(
  [months] => Array
    (
      [1] => January
      [2] => February
      [3] => March
      [4] => April
      [5] => May
      [6] => June
      [7] => July
      [8] => August
      [9] => September
      [10] => October
      [11] => November
      [12] => December
    )

  [abbrevmonths] => Array
    (
      [1] => Jan
      [2] => Feb
      [3] => Mar
      [4] => Apr
      [5] => May
      [6] => Jun
      [7] => Jul
      [8] => Aug
      [9] => Sep
      [10] => Oct
      [11] => Nov
      [12] => Dec
    )

  [maxdaysinmonth] => 31
  [calname] => Gregorian
  [calsymbol] => CAL_GREGORIAN
)

add a note add a note

User Contributed Notes 2 notes

up
2
oliver DOT pliquett @mediagear DOT de
12 years ago
A little example code to show the array structure:

<?php
$aCalendars
= array( CAL_GREGORIAN, CAL_JULIAN, CALL_JEWISH, CAL_FRENCH );

foreach (
$aCalendars as $cal ) {

    
$aCalInfo = cal_info( $cal );

     echo
"cal_info( " . $aCalInfo['calsymbol'] . " ) = ";
    
print_r( $aCalInfo );
     echo
"\n\n";
}
?>

will return this:

cal_info( CAL_GREGORIAN ) = Array
(
    [months] => Array
        (
            [1] => January
            [2] => February
            [3] => March
            [4] => April
            [5] => May
            [6] => June
            [7] => July
            [8] => August
            [9] => September
            [10] => October
            [11] => November
            [12] => December
        )

    [abbrevmonths] => Array
        (
            [1] => Jan
            [2] => Feb
            [3] => Mar
            [4] => Apr
            [5] => May
            [6] => Jun
            [7] => Jul
            [8] => Aug
            [9] => Sep
            [10] => Oct
            [11] => Nov
            [12] => Dec
        )

    [maxdaysinmonth] => 31
    [calname] => Gregorian
    [calsymbol] => CAL_GREGORIAN
)

cal_info( CAL_JULIAN ) = Array
(
    [months] => Array
        (
            [1] => January
            [2] => February
            [3] => March
            [4] => April
            [5] => May
            [6] => June
            [7] => July
            [8] => August
            [9] => September
            [10] => October
            [11] => November
            [12] => December
        )

    [abbrevmonths] => Array
        (
            [1] => Jan
            [2] => Feb
            [3] => Mar
            [4] => Apr
            [5] => May
            [6] => Jun
            [7] => Jul
            [8] => Aug
            [9] => Sep
            [10] => Oct
            [11] => Nov
            [12] => Dec
        )

    [maxdaysinmonth] => 31
    [calname] => Julian
    [calsymbol] => CAL_JULIAN
)

cal_info( CAL_JEWISH ) = Array
(
    [months] => Array
        (
            [1] => Tishri
            [2] => Heshvan
            [3] => Kislev
            [4] => Tevet
            [5] => Shevat
            [6] => AdarI
            [7] => AdarII
            [8] => Nisan
            [9] => Iyyar
            [10] => Sivan
            [11] => Tammuz
            [12] => Av
            [13] => Elul
        )

    [abbrevmonths] => Array
        (
            [1] => Tishri
            [2] => Heshvan
            [3] => Kislev
            [4] => Tevet
            [5] => Shevat
            [6] => AdarI
            [7] => AdarII
            [8] => Nisan
            [9] => Iyyar
            [10] => Sivan
            [11] => Tammuz
            [12] => Av
            [13] => Elul
        )

    [maxdaysinmonth] => 30
    [calname] => Jewish
    [calsymbol] => CAL_JEWISH
)

cal_info( CAL_FRENCH ) = Array
(
    [months] => Array
        (
            [1] => Vendemiaire
            [2] => Brumaire
            [3] => Frimaire
            [4] => Nivose
            [5] => Pluviose
            [6] => Ventose
            [7] => Germinal
            [8] => Floreal
            [9] => Prairial
            [10] => Messidor
            [11] => Thermidor
            [12] => Fructidor
            [13] => Extra
        )

    [abbrevmonths] => Array
        (
            [1] => Vendemiaire
            [2] => Brumaire
            [3] => Frimaire
            [4] => Nivose
            [5] => Pluviose
            [6] => Ventose
            [7] => Germinal
            [8] => Floreal
            [9] => Prairial
            [10] => Messidor
            [11] => Thermidor
            [12] => Fructidor
            [13] => Extra
        )

    [maxdaysinmonth] => 30
    [calname] => French
    [calsymbol] => CAL_FRENCH
)
up
-1
ricvento at gmail dot com
4 months ago
A simple way for print_r to show the calendar information well fine suit...

<?php
       
print("<pre>".print_r(cal_info(2),true)."</pre>");
?>

This will outputs...

Array
(
    [months] => Array
        (
            [1] => Tishri
            [2] => Heshvan
            [3] => Kislev
            [4] => Tevet
            [5] => Shevat
            [6] => AdarI
            [7] => AdarII
            [8] => Nisan
            [9] => Iyyar
            [10] => Sivan
            [11] => Tammuz
            [12] => Av
            [13] => Elul
        )

    [abbrevmonths] => Array
        (
            [1] => Tishri
            [2] => Heshvan
            [3] => Kislev
            [4] => Tevet
            [5] => Shevat
            [6] => AdarI
            [7] => AdarII
            [8] => Nisan
            [9] => Iyyar
            [10] => Sivan
            [11] => Tammuz
            [12] => Av
            [13] => Elul
        )

    [maxdaysinmonth] => 30
    [calname] => Jewish
    [calsymbol] => CAL_JEWISH
)
To Top