PHP 5.4.31 Released

Giriş

PHP sekiz ilkel veri türü destekler.

Dört sayıl tür:

İki bileşik tür:

Ve son olarak üç özel tür:

Bu kılavuzda ayrıca, okunabilirliği arttırmak için bazı sözde türlere de yer verilmiştir:

Ve sözde değişken: $....

Kılavuzun bazı yerlerinde tür ismi olarak "double" hala kalmış olabilir. Bunları "float" olarak ele alın; iki isminde varlık sebebi tamamen tarihseldir.

Normal olarak, değişken türünü programcı belirlemez; çalışma anında değişkenin bulunduğu bağlama göre buna PHP karar verir.

Bilginize: Bir ifadenin değerinin ve türünün ne olduğuna bakmak için var_dump() işlevini kullanabilirsiniz.

Hata ayıklama amacıyla bir değişkenin türünü öğrenmek için gettype() işlevini kullanın. Belli bir türü sınamak için gettype() değil is_tür işlevlerini kullanın. Bazı örnekler:

<?php
$a_bool 
TRUE;   // boolean türünde
$a_str  "foo";  // string türünde
$a_str2 'foo';  // string türünde
$an_int 12;     // integer  türünde

echo gettype($a_bool); // boolean basar
echo gettype($a_str);  // string basar

// Değişken bir tamsayı ise değeri dört arttır
if (is_int($an_int)) {
    
$an_int += 4;
}

// $a_bool bir dizge ise değeri çıktıla
// (hiçbir şey çıktılanmayacaktır)
if (is_string($a_bool)) {
    echo 
"Dizge: $a_bool";
}
?>

Bir değişkenin türünün mutlaka belli bir türe dönüşmesini isterseniz ya tür çarpıtma yapın ya da settype() işlevini kullanın.

Yerine göre bazı durumlarda bir değişkenin değeri farklı değerlendirilir. Daha ayrıntılı bilgi için Tür Dönüşümü bölümüne bakınız. Ayrıca, türlerle ilgili çeşitli karşılaştırmaların listelendiği Tür karşılaştırma tabloları da yararlı olabilir.

add a note add a note

User Contributed Notes 3 notes

up
0
shojibur at gmail dot com
3 months ago
<?php
      $a
=23;
     
$b='php';

      if(
is_int($a))
     {
           echo ++
$b;     //Out put phq 
    
}
?>

So, String also incrementing , cooll
up
-1
office dot stojmenovic at gmail dot com
5 months ago
One small observation about setting type :

<?php
        $string
= "Hello World!";

       
// wrong way

      
$stringToInt = settype($string, "integer");  

     
// correct way

    
echo  settype($string, "integer");  // integer
    
echo gettype($stringToFloat) ; // boolean
?>
up
-7
Zeeshan Karamat Abbas
7 months ago
In languages like JAVA, we usually have to define the variable data types as well while declaring them but in PHP, we don't have to define the type of the variable while declaring it. Just give a variable any value. For example, we have variable $myFolks. You can set its value as under, say to a string:

$myFolks = "Hossayn opposed Tyranny of Yazid."

And then you can call it or print it and while doing so, you don't have to mention its data type. Afterwards, you can change data type as well:

$myFolks = 5+12+14
Or just $myFolks = TRUE
To Top