PHP 7.2.7 Released

eio_set_max_idle

(PECL eio >= 0.0.1dev)

eio_set_max_idleSet maximum number of idle threads

说明

void eio_set_max_idle ( int $nthreads )

参数

nthreads

Number of idle threads.

返回值

没有返回值。

参见

  • eio_set_min_parallel
  • eio_set_max_parallel
add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top