PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

DOMNode::hasAttributes

(PHP 5, PHP 7)

DOMNode::hasAttributesDüğümün öznitelikleri var mı diye bakar

Açıklama

bool DOMNode::hasAttributes ( void )

Bakılan düğümün türü XML_ELEMENT_NODE ise ve öznitelikleri varsa TRUE döner.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

Ayrıca Bakınız

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top