easter_date

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

easter_dateVerilen yıl için paskalya gece yarısının unix zaman damgasını döner

Açıklama

int easter_date ([ int $yil ] )

Verilen yıl için paskalya gece yarısının unix zaman damgasını döner.

Uyarı

Bu işlev, yıl unix zaman damgasının geçerli olduğu aralık dışında (1970'den önce 2037'den sonra) verilirse bir uyarı üretir.

Paskalya günü, ilk olarak M.S. 325 yılında İznik Konseyi tarafından, İlk dolunaydan veya Bahar ılımından (ekinoks) sonraki ilk pazar günü olarak tanımlanmıştır. Ilımın daima 21 Mart tarihine rastladığı varsayılır ve hesaplama dolunayın ve sonraki pazar gününün hesaplanmasına indirgenir. Kullanılan algoritma Dionysius Exiguus tarafından 532 yılında tanıtıldı. Jülyen takvimi döneminde (1753'den önceki yıllar) ayın evrelerini takip etmek için basit 19 yıllık çevrim kullanıldı. Gregoryen takvimi döneminde (1753'den sonraki yıllar - Clavius ve Lilius tarafından hazırlandı ve XIII Papa Gregory tarafından Ekim 1582'de tanıtıldı, Eylül 1752'de Britanya ve kolonilerine yayıldı) çevrimin daha doğru olması için 2 düzeltme değişkeni eklendi.

(Simon Kershaw tarafından yazılan C programı temel alınmıştır, <webmaster at ely.anglican dot org>)

Değiştirgeler

yil

1970-2037 aralığındaki değerlerden biri.

Dönen Değerler

Unix zaman damgası olarak paskalya günü.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.3.0 sürümünden beri yil değiştirgesi seçime bağlıdır, ihmal edilirse, öntanımlı olarak yerel zamanda, içinde bulunulan yıla eşittir.

Örnekler

Örnek 1 easter_date() örneği

<?php

echo date("M-d-Y"easter_date(1999));        // Apr-04-1999
echo date("M-d-Y"easter_date(2000));        // Apr-23-2000
echo date("M-d-Y"easter_date(2001));        // Apr-15-2001

?>

Ayrıca Bakınız

  • 1970'den önce veya 2037'den sonraki Paskalya günleri için easter_days() - Verilen yıl için Paskalya zamanına, 21 Marttan sonraki kalan gün sayısını verir.

add a note add a note

User Contributed Notes 12 notes

up
13
maxie
9 years ago
To compute the correct Easter date for Eastern Orthodox Churches I made a function based on the Meeus Julian algorithm:

<?php
function orthodox_eastern($year) {
   
$a = $year % 4;
   
$b = $year % 7;
   
$c = $year % 19;
   
$d = (19 * $c + 15) % 30;
   
$e = (2 * $a + 4 * $b - $d + 34) % 7;
   
$month = floor(($d + $e + 114) / 31);
   
$day = (($d + $e + 114) % 31) + 1;
   
   
$de = mktime(0, 0, 0, $month, $day + 13, $year);
   
    return
$de;
}
?>
up
7
py dot lebecq at gmail dot com
7 years ago
I recently had to write a function that allows me to know if today is a holiday.

And in France, we have some holidays which depends on the easter date. Maybe this will be helpful to someone.

Just modify in the $holidays array the actual holidays dates of your country.

<?php
/**
* This function returns an array of timestamp corresponding to french holidays
*/
protected static function getHolidays($year = null)
{
  if (
$year === null)
  {
   
$year = intval(date('Y'));
  }
   
 
$easterDate  = easter_date($year);
 
$easterDay   = date('j', $easterDate);
 
$easterMonth = date('n', $easterDate);
 
$easterYear   = date('Y', $easterDate);

 
$holidays = array(
   
// These days have a fixed date
   
mktime(0, 0, 0, 11$year),  // 1er janvier
   
mktime(0, 0, 0, 51$year),  // Fête du travail
   
mktime(0, 0, 0, 58$year),  // Victoire des alliés
   
mktime(0, 0, 0, 714, $year),  // Fête nationale
   
mktime(0, 0, 0, 815, $year),  // Assomption
   
mktime(0, 0, 0, 11, 1$year),  // Toussaint
   
mktime(0, 0, 0, 11, 11, $year),  // Armistice
   
mktime(0, 0, 0, 12, 25, $year),  // Noel

    // These days have a date depending on easter
   
mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay + 2$easterYear),
   
mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay + 40, $easterYear),
   
mktime(0, 0, 0, $easterMonth, $easterDay + 50, $easterYear),
  );

 
sort($holidays);
 
  return
$holidays;
}
?>
up
1
Guillaume Dufrene
4 years ago
I found a problem with holidays timestamp computation and daylight saving time.
An article about it at http://goo.gl/76t31 (in french only, sorry).

In summary, this year (2013) easter begins before adding an hour for daylight saving time (occured sunday at 3:00). It means that if you do $easter + X, where x is a number of seconds equivalent to one day, 39 days or 50 days, the result is not equals to a midnight timestamp...

Here a function to check if a midnight timestamp is equals to an holiday :

function isHoliday( $ts ) {
// Licence : Creative Commons (BY)
// By Webpulser - http://goo.gl/76t31
  $fixed_holidays = array( ’01-01′, ’01-05′, ’08-05′, ’14-07′, ’15-08′, ’11-11′, ’25-12′ );
  $format = ‘d-m’;

$dm = date($format, $ts);
  if ( in_array($dm, $fixed_holidays) ) return true;

$easter = easter_date( date(‘Y’, $ts) );
  if ( date($format, $easter +   86400) == $dm ) return true;
  if ( date($format, $easter + 3369600) == $dm ) return true;
  if ( date($format, $easter + 4320000) == $dm ) return true;

return false;
}

feel free to use / modify.
up
0
roy dot van dot arem at gmail dot com
18 days ago
<?php
echo "Easter Monday: ".date("M-d-Y", easter_date(2018)+86400);
?>

will output:

Easter Monday: Apr-02-2018
up
0
Alexander Bliznyuk
5 months ago
Thank you, @Maxie, for algorythm for computing Orthodox Easter date.
It can be improved though. You added 13 days in order to map Julian calendar to Gregorian.  But 13 days is not a constant. It's an accumulated error fixed in Gregorian and should be calculated with this formula: (int)($year / 100) - (int)($year / 400) - 2
up
0
adwil at live dot com
3 years ago
Hey, recently I needed a function to get realization dates in online shop, so here it is (ready to go for polish users, please adjust your dates for any other country):

<?php
function getWorkday($date1,$workDays) {
       
$workDays = (int)$workDays;
        if (
$workDays <= 0)
            return
null;

       
$date1=strtotime('-1 day',strtotime($date1));

       
$lastYear = null;
       
$hol=array('01-01','01-06','05-01','05-03','08-15','11-01','11-11','12-25','12-26');  //array of month-date of static holidays (these are from Poland)
       
$i = 0;
        while (
$i<=$workDays) {
           
$year = date('Y', $date1);
            if (
$year !== $lastYear){
               
$lastYear = $year;
               
$easter = date('m-d', easter_date($year));
               
$date = strtotime($year . '-' . $easter); // easter
               
$easterSec = date('m-d', strtotime('+1 day', $date)); // easter monday
               
$greens = date('m-d', strtotime('+49 days', $date)); // zielone swiatki
               
$cc = date('m-d', strtotime('+60 days', $date)); // boze cialo
               
$hol[] = $easter;
               
$hol[] = $easterSec;
               
$hol[] = $greens;
               
$hol[] = $cc;
            }
           
$weekDay=date('w',$date1);
            if (!(
$weekDay==0 || $weekDay==6 || in_array(date('m-d',$date1),$hol)))
               
$i++;

           
$date1=strtotime('+1 day',$date1);
        }
        return
date('Y-m-d',$date1);
    }
?>
up
0
phpuser
13 years ago
The algorithm from Bigtree is correct if you add some (int) cast
<?php
  
function easter_date ($Year) {
  
      
/*
       G is the Golden Number-1
       H is 23-Epact (modulo 30)
       I is the number of days from 21 March to the Paschal full moon
       J is the weekday for the Paschal full moon (0=Sunday,
         1=Monday, etc.)
       L is the number of days from 21 March to the Sunday on or before
         the Paschal full moon (a number between -6 and 28)
       */
      

        
$G = $Year % 19;
        
$C = (int)($Year / 100);
        
$H = (int)($C - (int)($C / 4) - (int)((8*$C+13) / 25) + 19*$G + 15) % 30;
        
$I = (int)$H - (int)($H / 28)*(1 - (int)($H / 28)*(int)(29 / ($H + 1))*((int)(21 - $G) / 11));
        
$J = ($Year + (int)($Year/4) + $I + 2 - $C + (int)($C/4)) % 7;
        
$L = $I - $J;
        
$m = 3 + (int)(($L + 40) / 44);
        
$d = $L + 28 - 31 * ((int)($m / 4));
        
$y = $Year;
        
$E = mktime(0,0,0, $m, $d, $y);

         return
$E;

   }
?>
up
-1
Anonymous
11 years ago
I made the function like this ... works fine !

<?php
function ostern
{
   
$maerz21=date('z',mktime(0,0,0,3,21,$jb));

   
$d=((15 + $jb/100 - $jb/400 - (8 * $jb/100 + 13) / 25)%30 + 19 * ($jb%19))%30;

    if (
$d==29)
    {
       
$D=28;
    }
    elseif(
$d==28 && ($jb%17)>=11)
    {
       
$D=27;
    }
    else
$D=$d;   

   
$e=(2 * ($jb%4) + 4 *($jb%7) + 6 * $D + (6 + $jb/100 - $jb/400 - 2)%7)%7;

   
$ostersonntag=$e+$D+1+$maerz21;
    return
$ostersonntag;
}
?>
up
-2
peter dot burden at gmail dot com
8 years ago
In 5.3.1 easter_date() returns GMT of start of Easter Day in UK allowing
for UK Summer Time. If you are in another time zone you need to
calculate offsets.
<?php
        $e1
= easter_date(2008);
       
$e2 = easter_date(2009);
        echo
"Timestamps " . $e1 . " " . $e2 . "\n";

       
//      Timestamps 1206230400 1239490800

       
echo "Days between Easter 2008 Easter 2009 = " . ($e2-$e1)/86400 . "\n";

       
//      Days between Easter 2008 Easter 2009 = 384.958333333 - i.e. 384 days 23 hours

       
date_default_timezone_set("Europe/London");
        echo
date( " l, jS F Y H:i TO",$e1) . "\n";
        echo
date( " l, jS F Y H:i TO",$e2) . "\n";

       
//      Sunday, 23rd March 2008 00:00 GMT+0000
        //      Sunday, 12th April 2009 00:00 BST+0100

       
date_default_timezone_set("America/New_York");
        echo
date( " l, jS F Y H:i TO",$e1) . "\n";
        echo
date( " l, jS F Y H:i TO",$e2) . "\n";

       
//      Saturday, 22nd March 2008 20:00 EDT-0400
        //      Saturday, 11th April 2009 19:00 EDT-0400
        //      Daylight saving time in effect - New York 4 hours behind GMT
?>
up
-1
luca at musician dot org
5 years ago
Due to range limitations of core functions such as easter_date(), mktime(), strtotime(), I wrote this function to get the Easter Day in string format yyyy-mm-dd.

function myEaster($year)
{
    /*Warning: easter_date(): This function is only valid for years between 1970 and 2037
     * The easter_days() function can be used instead of easter_date() to calculate Easter for years which fall outside the range.
      */
     //The next line would do the work if there were no limitations:
    //return date("Y-m-d",easter_date($year));

    /*Outside range (1970,2037) they advise to use easter_days().
     * Unfortunately, when you have to create a date object as 21-03-yyyy to which add easter_days(), then obtain Easter,
     * functions like strtotime(), DateTime::createFromFormat() will fail. (return value is 01-01-1970)
     */
    $march21=date("$year-03-21");
    $days=easter_days($year);
    if($year<=2037)
    //The next line would do the work if strtotime() wasn't affected by same limitations. But, the if..else is required to handle all years.
        $date = date("Y-m-d",strtotime(date("Y-m-d", strtotime($march21)) . " +$days day"));
    else
    {
        if($days<=10){
            $day=str_pad(21+$days, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            $date=date("$year-03-$day");
        }
        else
        {
            $day=str_pad($days-10, 2, '0', STR_PAD_LEFT);
            $date=date("$year-04-$day");
        }
    }

    return $date;
}
up
-1
nigelf at esp dot co dot uk
10 years ago
v5.2.1 - There is a known bug with easter_date() that can return incorrect dates for some years:

<?php
// 2008 OK
echo date("D d M Y", easter_date(2008));  // Sun 23 Mar 2008

// 2009 returns Saturday
echo date("D d M Y", easter_date(2009));  // Sat 11 Apr 2009
?>


However easter_days() works correctly:

<?php
echo date("D d M Y", strtotime("2009-03-21 +".easter_days(2009)." days"));  // Sun 12 Apr 2009
?>

It is apparently related to timezone settings.
To Top