Mid-Atlantic Developer Conference - Call for Speakers

explode

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

explodeBir dizgeyi bir ayraca göre bölüp bir dizi haline getirir

Açıklama

array explode ( string $ayraç , string $dizge [, int $sınır ] )

Belirtilen dizge dizgesini belirtilen ayraç dizgesine göre alt dizgelere ayırıp bunları bir diziye yerleştirir.

Değiştirgeler

ayraç

Dizgeleri ayırmak için kullanılacak dizge.

dizge

Alt dizgelerine ayrılacak dizge.

sınır

sınır pozitifse dizi en çok sınır sayıda eleman içerir ve dizgenin kalanı son elemana yerleştirilir.

sınır negatifse, son sınır eleman hariç tüm elemanlar döndürülür.

sınır sıfırsa, 1 olarak ele alınır.

implode() işlevinin değiştirgeleri tarihsel sebeplerle yer değiştirebilse de, bu explode() için geçerli değildir. ayraç değiştirgesi dizge değiştirgesinden önce belirtilmelidir.

Dönen Değerler

ayraç boş ("") bir dizge ise explode() FALSE döndürür. Eğer ayraç dizgesi dizge içinde bulunmayan bir karakter içeriyorsa ve negatif bir sınır belirtilmişse boş bir dizi döner. Diğer sınır değerleri için dizge dizgesini içeren bir dizi döner.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
5.1.0 Negatif sınır desteği eklendi.
4.0.1 sınır değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - explode() örneği

<?php
// 1. örnek
$pizza  "dilim1 dilim2 dilim3 dilim4 dilim5 dilim6";
$dilimler explode(" "$pizza);
echo 
$dilimler[0]; // dilim1
echo $dilimler[1]; // dilim2

// 2. örnek
$data "foo:*:1023:1000::/home/foo:/bin/sh";
list(
$user$pass$uid$gid$gecos$home$shell) = explode(":"$data);
echo 
$user// foo
echo $pass// *

?>

Örnek 2 - sınır değiştirgesi örnekleri

<?php
$str 
'one|two|three|four';

// positif sınır
print_r(explode('|'$str2));

// negatif sınır (PHP 5.1 ve sonrası)
print_r(explode('|'$str, -1));
?>

Yukarıdaki örneğin çıktısı:

Array
(
  [0] => one
  [1] => two|three|four
)
Array
(
  [0] => one
  [1] => two
  [2] => three
)

Notlar

Bilginize: Bu işlev ikil dosyalarla çalışırken dosya içeriğini değiştirmez.

Ayrıca Bakınız

 • preg_split() - Dizgeyi düzenli ifadeye göre böler
 • str_split() - Bir dizgeyi bir diziye dönüştürür
 • str_word_count() - Bir dizgedeki sözcükler hakkında bilgi verir
 • strtok() - Dizgeyi bir dizgeciğe göre böler
 • implode() - Dizi elemanlarını birleştirip bir dizge elde eder

add a note add a note

User Contributed Notes 26 notes

up
260
php at metehanarslan dot com
5 years ago
Here is my approach to have exploded output with multiple delimiter.

<?php

//$delimiters has to be array
//$string has to be array

function multiexplode ($delimiters,$string) {
   
   
$ready = str_replace($delimiters, $delimiters[0], $string);
   
$launch = explode($delimiters[0], $ready);
    return 
$launch;
}

$text = "here is a sample: this text, and this will be exploded. this also | this one too :)";
$exploded = multiexplode(array(",",".","|",":"),$text);

print_r($exploded);

//And output will be like this:
// Array
// (
//    [0] => here is a sample
//    [1] =>  this text
//    [2] =>  and this will be exploded
//    [3] =>  this also
//    [4] =>  this one too
//    [5] => )
// )

?>
up
101
tiago dot dias at flow-me dot com
7 years ago
Beaware splitting empty strings.

<?php
$str
= "";
$res = explode(",", $str);
print_r($res);
?>

If you split an empty string, you get back a one-element array with 0 as the key and an empty string for the value.

Array
(
    [0] =>
)

To solve this, just use array_filter() without callback. Quoting manual page "If the callback function is not supplied, array_filter() will remove all the entries of input that are equal to FALSE.".

<?php
$str
= "";
$res = array_filter(explode(",", $str));
print_r($res);
?>

Array
(
)
up
55
Hayley Watson
4 years ago
The comments to use array_filter() without a callback to remove empty strings from explode's results miss the fact that array_filter will remove all elements that, to quote the manual,  "are equal to FALSE".

This includes, in particular, the string "0", which is NOT an empty string.

If you really want to filter out empty strings, use the defining feature of the empty string that it is the only string that has a length of 0. So:
<?php
array_filter
(explode(':', "1:2::3:0:4"), 'strlen');
?>
up
4
kenorb at niepodam dot pl
2 years ago
If you need to split by multiple characters, use preg_split() instead:

    $new_string = preg_split("/[&=:]/", $string);
up
42
eye_syah88 at yahoo dot com
6 years ago
a simple one line method to explode & trim whitespaces from the exploded elements

array_map('trim',explode(",",$str));

example:

$str="one  ,two  ,       three  ,  four    ";
print_r(array_map('trim',explode(",",$str)));

Output:

Array ( [0] => one [1] => two [2] => three [3] => four )
up
25
m0gr14 at gmail dot com
7 years ago
Here's a function for "multi" exploding a string.

<?php
//the function
//Param 1 has to be an Array
//Param 2 has to be a String
function multiexplode ($delimiters,$string) {
   
$ary = explode($delimiters[0],$string);
   
array_shift($delimiters);
    if(
$delimiters != NULL) {
        foreach(
$ary as $key => $val) {
            
$ary[$key] = multiexplode($delimiters, $val);
        }
    }
    return 
$ary;
}

// Example of use
$string = "1-2-3|4-5|6:7-8-9-0|1,2:3-4|5";
$delimiters = Array(",",":","|","-");

$res = multiexplode($delimiters,$string);
echo
'<pre>';
print_r($res);
echo
'</pre>';

//returns
/*
Array
(
    [0] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [0] => 1
                            [1] => 2
                            [2] => 3
                        )

                    [1] => Array
                        (
                            [0] => 4
                            [1] => 5
                        )

                    [2] => Array
                        (
                            [0] => 6
                        )

                )

            [1] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [0] => 7
                            [1] => 8
                            [2] => 9
                            [3] => 0
                        )

                    [1] => Array
                        (
                            [0] => 1
                        )

                )

        )

    [1] => Array
        (
            [0] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [0] => 2
                        )

                )

            [1] => Array
                (
                    [0] => Array
                        (
                            [0] => 3
                            [1] => 4
                        )

                    [1] => Array
                        (
                            [0] => 5
                        )

                )

        )

)
*/
?>
up
13
Anonymous
8 years ago
<?php
// converts pure string into a trimmed keyed array
function string2KeyedArray($string, $delimiter = ',', $kv = '=>') {
  if (
$a = explode($delimiter, $string)) { // create parts
   
foreach ($a as $s) { // each part
     
if ($s) {
        if (
$pos = strpos($s, $kv)) { // key/value delimiter
         
$ka[trim(substr($s, 0, $pos))] = trim(substr($s, $pos + strlen($kv)));
        } else {
// key delimiter not found
         
$ka[] = trim($s);
        }
      }
    }
    return
$ka;
  }
}
// string2KeyedArray

$string = 'a=>1, b=>23   , $a, c=> 45% , true,d => ab c ';
print_r(string2KeyedArray($string));
?>

Array
(
  [a] => 1
  [b] => 23
  [0] => $a
  [c] => 45%
  [1] => true
  [d] => ab c
)
up
14
kkobashi at kobashicomputing dot com
5 years ago
Explode does not parse a string by delimiters, in the sense that we expect to find tokens between a starting and ending delimiter, but instead splits a string into parts by using a string as the boundary of each part. Once that boundary is discovered the string is split. Whether or not that boundary is proceeded or superseded by any data is irrelevant since the parts are determined at the point a boundary is discovered.

For example:

<?php

var_dump
(explode("/","/"));

/*
   Outputs

   array(2) {
     [0]=>
     string(0) ""
     [1]=>
     string(0) ""
   }
*/

?>

The reason we have two empty strings here is that a boundary is discovered before any data has been collected from the string. The boundary splits the string into two parts even though those parts are empty.

One way to avoid getting back empty parts (if you don't care for those empty parts) is to use array_filter on the result.

<?php

var_dump
(array_filter(explode("/","/")));

/*
   Outputs

   array(0) {
   }
*/
?>

*[This note was edited by googleguy at php dot net for clarity]*
up
7
wado
3 years ago
It should be said that when an empty delimiter is passed to explode, the function not only will return false but will also emit a warning.

<?php
var_dump
( explode('','asdasd') );

/**
  * Output:
  * Warning: explode(): Empty delimiter in ...
  * bool(false)
  */
?>
up
1
auramgold
8 months ago
Simple function to explode a string with keys specified in the string.

<?php
function explode_with_keys($delim1,$delim2,$inputstring)
{
   
$firstarr = explode($delim1,$inputstring);
   
$finalarr = array();
    foreach(
$firstarr as $set)
    {
       
$setarr = explode($delim2,$set);
       
$finalarr[$setarr[0]] = $setarr[1];
    }
    return
$finalarr;
}

print_r(explode_with_keys(";",":","a:b;c:d;e:f"));
?>

Will output:
Array ( [a] => b [c] => d [e] => f )
up
1
Manngo
1 year ago
Sometimes I want to create a MINIMUM length array. For example, if the delimiter is not present at all, you might still want an empty additional item.

This can be done by adding the delimiter to the string as follows:

<?php
    $data
='a';
   
$array=explode(':',"$data:");
   
print_r($array);
?>

If you want an EXACT number of elements, you can combine this with array_slice:

<?php
    $data
='a:::';
   
$array=explode(':',"$data:");
   
$array=array_slice($array,0,2);    //    exactly 2 elements
   
print_r($array);
?>
up
5
artaxerxes2 at iname dot com
4 years ago
Note that using explode() on an empty string returns a non-empty array.

So the code:
<?php
  print_r
(explode("|","");
?>
returns:
Array
(
    [0] =>
)

If you need to return an empty array in the case of an empty string, you must call array_diff() after the explode:
<?php
  print_r
(array_diff(explode("|",""),array("")));
?>
returns:
Array
(
)

This is useful in case your use of MySQL's group_concat() returns an empty string for just some records but you want to convert them all to arrays that actually reflect what group_concat() gave you
up
7
Cody G.
7 years ago
I'm sure you guys get just a bit frustrated at times when you need a fraction of a very simple string and you use "explode()", but then you have to define a whole extra variable. (That is because you need to store a function-returned array in a variable before you can extract a value).

If you're extracting the last half, or third, of a string, there's an easy inline workaround. Check this:

<?php
$mystr
= "separated-text";
print(
str_replace("-","",strstr("-",$mystr)));
//Returns "text"
?>

If the separator (dash) can be left in, you don't even need the "str_replace()" function.

Lets try this with 3 fractions:

<?php
$mystr
= "separated-text-again";
//Comment submission wouldn't let me
// combine this into one statement.
// That's okay, it's more readable.
$split1 = str_replace("-","",strstr("-",$mystr));
print(
str_replace("-","",strstr("-",$split1)));
//Returns "again"
?>

Anything more than 3 fractions gets really confusing, in that case you should use "explode()".

Hope this helps!
~Cody G.
up
8
coroa at cosmo-genics dot com
14 years ago
To split a string containing multiple seperators between elements rather use preg_split than explode:

preg_split ("/\s+/", "Here  are    to    many  spaces in   between");

which gives you
array ("Here", "are", "to", "many", "spaces", "in", "between");
up
7
nick dot brown at free dot fr
8 years ago
My application was running out of memory (my hosting company limits PHP to 32MB).  I have a string containing between 100 and 20000 triplets, separated by a space, with each triplet consisting of three double-precision numbers, separated by commas.  Total size of the biggest string, with 20000 triplets, is about 1MB.

The application needs to split the string into triplets, then split the triplet into numbers.  In C, this would take up about 480K (20000 times 3 x 8 bytes) for the final array.  The intermediate array of strings shouldn't be much bigger than the long string itself (1MB).  And I expect some overhead from PHP, say 300% to allow for indexes etc.

Well, PHP5 manages to run out of memory *at the first stage* (exploding the string on the space character).  I'm expecting to get an array of 20000 strings, but it needs more than 32MB to store it.  Amazing.

The workaround was easy and had the bonus of producing faster code (I compared it on a 10000 triplet string).  Since in any case I had to split up the numeric triplets afterwards, I decided to use preg_match_all() on the original string.  Despite the fact that the resulting "matches" array contains more data per element than the result of explode() - because it stores the matched triplet, plus its component numbers - it takes up far less memory.

Moral: be careful when using explode() on big strings, as it can also explode your memory usage.
up
4
david dot drakulovski at gmail dot com
3 years ago
I made this code for some useful filtering texts with lot of gibberish. Example provided:

<?php
$text
= "There are;many|variations of:passages of Lorem Ipsum available,but the/majority have\"suffered|alteration in some form,by injected humour,or randomised words which don't look even.slightly:believable./";

$delimiter = array(" ",",",".","'","\"","|","\\","/",";",":");
$replace = str_replace($delimiter, $delimiter[0], $text);
$explode = explode($delimiter[0], $replace);

echo
'<pre>';
print_r($explode);
echo
'</pre>';
// replaces many symbols in text, then explodes it
?>

This will output the following:
Array
(
    [0] => There
    [1] => are
    [2] => many
    [3] => variations
    [4] => of
    [5] => passages
    [6] => of
    [7] => Lorem
    [8] => Ipsum
    [9] => available
    [10] => but
    [11] => the
    [12] => majority
    [13] => have
    [14] => suffered
    [15] => alteration
    [16] => in
    [17] => some
    [18] => form
    [19] => by
    [20] => injected
    [21] => humour
    [22] => or
    [23] => randomised
    [24] => words
    [25] => which
    [26] => don
    [27] => t
    [28] => look
    [29] => even
    [30] => slightly
    [31] => believable
    [32] =>
    [33] =>
)
up
4
dhz
7 years ago
A one-liner to extract a portion of a string, starting from the END of the string....
<?php
$extracted_string
= implode('.', array_slice(explode('.', $original_string), -2));
?>
up
3
m.reesinck
4 years ago
I needed a multiexplode which didn't replace my delimiters for 1 other delimiter. Because I couldn't find one in the examples I made one.

delimiter array:
array('/RTRN/','/BUSP/','/BENM/','/ORDP/','/CSID/', '/MARF/','/EREF/', '/PREF/','/REMI/','/ID/','/PURP/', '/ULTB/','/ULTD/');

input string: /RTRN/MS03//BENM/NL50INGB00012345/BUSP/Europese Incasso/eenmalig/67/INGBNL2A/ING Bank N.V. inzake WeB///CSID/NL32ZZZ999999991234//MARF/EV45451//EREF/EV45451 REP170112T1106//REMI///EV45451REP170112T1106/

output:
array(
[/RTRN/] => MS03/
[/BENM/] => NL50INGB00012345
[/BUSP/] => Europese Incasso/eenmalig/67/INGBNL2A/ING Bank N.V. inzake WeB//
[/CSID/] => NL32ZZZ999999991234/
[/MARF/] => EV45451/
[/EREF/] => EV45451REP170112T1106/
[/REMI/] => //EV45451REP170112T1106/
[/ORDP/] =>
[/PREF/] =>
[/ID/] =>
[/PURP/] =>
[/ULTB/] =>
[/ULTD/] =>
)

<?php
function multiexplode($delimiters,$string) {
           
       
$arrOccurence = array();
       
$arrEnd = array();
        foreach(
$delimiters as $key => $value){
           
$position = strpos($string, $value);
            if(
$position > -1){
               
$arrOccurence[$value] = $position;
            }
        }
       
        if(
count($arrOccurence) > 0){
               
           
asort($arrOccurence);
           
$arrEnd = array_values($arrOccurence);
           
array_shift($arrEnd);
   
           
$i = 0;
            foreach(
$arrOccurence as $key => $start){
               
$pointer = $start+strlen($key);
                if(
$i == count($arrEnd)){
                   
$arrOccurence[$key] = substr($string, $pointer);
                } else {
                   
$arrOccurence[$key] = substr($string, $pointer, $arrEnd[$i]-$pointer);
                }
               
$i++;
            }
           
        }

        
//next part can be left apart if not necessary. In that case key that don't appear in the inputstringwill not be returned
       
foreach($delimiters as $key => $value){
            if(!isset(
$arrOccurence[$value])){
               
$arrOccurence[$value] = '';
            }
        }

        return
$arrOccurence;
}
?>
up
1
dark dot side01 at yahoo dot com
1 year ago
(excuse my english)
When I try to use explode to know if a string contains many words, I noticed this :

<?php
      $sentence
= "  word ";
     
$array = explode($sentence);
      
var_dump($array);
?>
return this :

array(4) {
  [0]=>  string(0) ""
  [1]=>  string(0) ""
  [2]=>  string(4) "word"
  [3]=>  string(0) ""
}

So, "explode" didn't keep the delimiter but counts it. You have to use trim($sentence) to count words in a sentence.  ^v^
up
4
seventoes at gmail dot com
11 years ago
Note that explode, split, and functions like it, can accept more than a single character for the delimiter.

<?php
$string
= "Something--next--something else--next--one more";

print_r(explode('--next--',$string));
?>
up
3
SR
8 years ago
Keep in mind that explode() can return empty elements if the delimiter is immediately repeated twice (or more), as shown by the following example:

<?php
$foo
= 'uno dos  tres'; // two spaces between "dos" and "tres"
print_r(explode(' ', $foo));
?>

Array
(
    [0] => uno
    [1] => dos
    [2] =>
    [3] => tres
)

Needless to say this is definitely not intuitive and must be handled carefully.
up
1
crog at gustavus dot edu
4 years ago
Note that while the documentation states the "If limit is set and positive," passing a null-value will still result in triggering the "limit is zero" case (as of PHP 5.4.17).

When passing through values (such as using explode to implement an interface method), you'll need to explicitly check that the limit has been set:

<?php
 
public function split($string, $delimiter, $limit = null)
  {
    return isset(
$limit) ? explode($delimiter, $string, $limit) : explode($delimiter, $string);
  }
?>

Failing to check $limit and simply passing through a null-value will return the same value as if $limit were 0 or 1. To clarify, all of the following will return the same value:

<?php
explode
($string, $delimiter, null);
explode($string, $delimiter, 0);
explode($string, $delimiter, 1);
?>
up
1
KEINOS
29 days ago
If you want to have delimiter option as an array WITH limit option.
( an extended approach from php-at-metehanarslan-dot-com's )

<?php
/**
* explode_multi function.
*
* Split a string by an array of string and limitable
*
* @access public
* @param  array    $delimiters
* @param  string   $string_raw
* @param  integer  $limit (default: PHP_INT_MAX)
* @return array
*/
function explode_multi($delimiters, $string_raw, $limit = PHP_INT_MAX)
{
   
$string_tmp = (string) $string_raw;
   
$string_rep = str_replace($delimiters, $delimiters[0], $string_raw);
   
$exploded   = explode($delimiters[0], $string_rep, $limit);
   
$result     = array();
    for (
$key = 0; $key < ($limit-1); $key++) {
       
$pattern    = $exploded[$key];
       
$string_tmp = preg_replace("/${pattern}/", '', $string_tmp, 1);
       
$result[]   = $pattern;
    }
   
$result[] = trim($string_tmp);

    return
$result;
}

?>
up
0
MarkAgius at markagius dot co dot uk
9 months ago
As you can not send an enclosure value to explode, use str_getcsv,
if you want to explode a string when the delimiter is in some cells. (Comma in quotes)

<?php
  $a
= "aaa1,bbb1,'ccc,ccc1',ddd1";
 
$b = 'aaa2,bbb2,"ccc,ccc2",ddd2';

 
// This dosn't work as it splits 'ccc,ccc1' and "ccc,ccc2".

 
print "<PRE>a output using explode():\n";
 
print_r( explode(",",$a) );
  print
"</PRE>\n";

  print
"<PRE>b output using explode():\n";
 
print_r( explode(",",$b) );
  print
"</PRE>\n";

 
// This works.

 
print "<PRE>a output using str_getcsv():\n";
 
print_r( str_getcsv($a,",","'") );
  print
"</PRE>\n";

  print
"<PRE>b output using str_getcsv():\n";
 
print_r( str_getcsv($b,",","\"") );
  print
"</PRE>\n";

?>
explode() returns;
    [0] => aaa1
    [1] => bbb1
    [2] => 'ccc
    [3] => ccc1'
    [4] => ddd1

str_getcsv() returns;
    [0] => aaa1
    [1] => bbb1
    [2] => ccc,ccc1
    [3] => ddd1
up
1
Anonymous
8 years ago
Note to the previous example: we can do the whole string->array conversion using explode() exclusively.

<?php
   
// converts pure string into a trimmed keyed array
   
function string_2_array( $string, $delimiter = ',', $kv = '=>')
    {
        if (
$element = explode( $delimiter, $string ))
        {
           
// create parts
           
foreach ( $element as $key_value )
            {
               
// key -> value pair or single value
               
$atom = explode( $kv, $key_value );

                if(
trim($atom[1]) )
                {
                 
$key_arr[trim($atom[0])] = trim($atom[1]);
                }
                else
                {
                   
$key_arr[] = trim($atom[0]);
                }
            }
        }
        else
        {
           
$key_arr = false;
        }

        return
$key_arr;
    }
?>
up
-1
locoluis at gmail dot com
7 years ago
That with all stateful encodings that use bytes between 0x00 and 0x7f for something other than, say, encoding ASCII characters. Including GBK, BIG5, Shift-JIS etc.

explode and other such PHP functions work on bytes, not characters.

What you do is to convert the string to UTF-8 using iconv(), then explode, then go back to GBK.
To Top