PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

Nokta

Bir nokta imi, bir karakter sınıfının dışında, eşleşmeye konu dizge içindeki herhangi bir tek karakterle eşleşecektir; bu karakterlere basılamayan karakterler de dahildir, ancak (öntanımlı olarak) satırsonu karakteri ile eşleşmeyecektir. Eğer PCRE_DOTALL seçeneği etkin kılınmışsa nokta imleri satırsonu karakterleri ile de eşleşecektir. Nokta imi değerlendirilirken şapka ve dolar imlerinden bağımsız olarak ele alınır; tek ilişki her ikisinin de satırsonu karakteriyle olan ilişkileridir. Nokta iminin bir karakter sınıfı içinde özel bir anlamı yoktur.

\C işleci tek bir bayt ile eşleşme için kullanılabilir. Nokta imi UTF-8 kipinde çok baytlı bir karakterin bütün baytları ile eşleşeceğinden tek bir baytla eşleşme isteniyorsa \C işleci önem kazanacaktır.

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-10
Anonymous
7 years ago
Consider,

        preg_match_all("/<img.*>/", $htmlfile, $match);

Since PCRE_DOTALL is not used, this pattern is expected to NOT make matches across multiple lines.  However, in somecases it can, depending on the PCRE default settings and your data ($htmlfile).  The problem is that some are set to recognize NEWLINES differently.
To fix this use,

        preg_match_all("/(*ANY)<img.*>/", $htmlfile, $match);

Now, any character that could possibly be seen as a newline will be interpreted as a newline by the PCRE.
NOTE: This pattern has been available since PCRE version 7.3
To Top