PHP 7.0.0 RC 2 Released

Dönen değerler

Değerler, kullanımı seçime bağlı olan return deyimi kullanılarak döndürülür. Her türde değer döndürülebilir, buna diziler ve nesneler dahildir. return kullanıldığında işlevin çalışması o noktada hemen durdurulur ve denetim işlevin çağrıldığı satıra aktarılır. Daha ayrıntılı bilgi için return bölümüne bakınız.

Bilginize:

return belirtilmezse NULL değeri döner.

Örnek 1 - return kullanımı

<?php
function square($num)
{
    return 
$num $num;
}
echo 
square(4);   // '16' çıktılar.
?>

Bir işlevden birden fazla değer döndüremezsiniz, ancak böyle bir sonucu bir dizi döndürülerek elde edebilirsiniz.

Örnek 2 - Bir diziyle birden fazla değerin döndürülmesi

<?php
function küçük_sayılar()
{
    return array (
012);
}
list (
$sıfır$bir$iki) = küçük_sayılar();
?>

Bir işlevden gönderimli bir değer döndürmek için, & işlecini hem işlev bildiriminde hem de dönen değeri bir değişkene atarken kullanmalısınız:

Örnek 3 - Bir işlevden gönderimli değer döndürmek

<?php
function &gönderimli_döndür()
{
    return 
$gönderim;
}

$yenigönderim =& gönderimli_döndür();
?>

Gönderimler hakkında daha fazla bilgi edinmek için Gönderimler Hakkında bölümüne bakınız.

add a note add a note

User Contributed Notes 7 notes

up
20
rstaveley at seseit dot com
5 years ago
Developers with a C background may expect pass by reference semantics for arrays. It may be surprising that  pass by value is used for arrays just like scalars. Objects are implicitly passed by reference.

<?php

# (1) Objects are always passed by reference and returned by reference

class Obj {
    public
$x;
}

function
obj_inc_x($obj) {
   
$obj->x++;
    return
$obj;
}

$obj = new Obj();
$obj->x = 1;

$obj2 = obj_inc_x($obj);
obj_inc_x($obj2);

print
$obj->x . ', ' . $obj2->x . "\n";

# (2) Scalars are not passed by reference or returned as such

function scalar_inc_x($x) {
   
$x++;
    return
$x;
}

$x = 1;

$x2 = scalar_inc_x($x);
scalar_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (3) You have to force pass by reference and return by reference on scalars

function &scalar_ref_inc_x(&$x) {
   
$x++;
    return
$x;
}

$x = 1;

$x2 =& scalar_ref_inc_x($x);    # Need reference here as well as the function sig
scalar_ref_inc_x($x2);

print
$x . ', ' . $x2 . "\n";

# (4) Arrays use pass by value sematics just like scalars

function array_inc_x($array) {
   
$array{'x'}++;
    return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 = array_inc_x($array);
array_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";

# (5) You have to force pass by reference and return by reference on arrays

function &array_ref_inc_x(&$array) {
   
$array{'x'}++;
    return
$array;
}

$array = array();
$array['x'] = 1;

$array2 =& array_ref_inc_x($array); # Need reference here as well as the function sig
array_ref_inc_x($array2);

print
$array['x'] . ', ' . $array2['x'] . "\n";
up
14
bgalloway at citycarshare dot org
7 years ago
Be careful about using "do this thing or die()" logic in your return lines.  It doesn't work as you'd expect:

<?php
function myfunc1() {
    return(
'thingy' or die('otherthingy'));
}
function
myfunc2() {
    return
'thingy' or die('otherthingy');
}
function
myfunc3() {
    return(
'thingy') or die('otherthingy');
}
function
myfunc4() {
    return
'thingy' or 'otherthingy';
}
function
myfunc5() {
   
$x = 'thingy' or 'otherthingy'; return $x;
}
echo
myfunc1(). "\n". myfunc2(). "\n". myfunc3(). "\n". myfunc4(). "\n". myfunc5(). "\n";
?>

Only myfunc5() returns 'thingy' - the rest return 1.
up
7
nick at itomic.com
12 years ago
Functions which return references, may return a NULL value. This is inconsistent with the fact that function parameters passed by reference can't be passed as NULL (or in fact anything which isnt a variable).

i.e.

<?php

function &testRet()
{
    return
NULL;
}

if (
testRet() === NULL)
{
    echo
"NULL";
}
?>

parses fine and echoes NULL
up
4
ian at NO_SPAM dot verteron dot net
12 years ago
In reference to the poster above, an additional (better?) way to return multiple values from a function is to use list(). For example:

function fn($a, $b)
{
   # complex stuff

   return array(
      $a * $b,
      $a + $b,
   );
}

list($product, $sum) = fn(3, 4);

echo $product; # prints 12
echo $sum; # prints 7
up
0
ryan dot jentzsch at gmail dot com
5 days ago
PHP 7 return types if specified can not return a null.
For example:
<?php
declare(strict_types=1);

function
add2ints(int $x, int $y):int
{
   
$z = $x + $y;
    if (
$z===0)
    {
        return
null;
    }
    return
$z;
}
$a = add2ints(3, 4);
echo
is_null($a) ? 'Null' : $a;
$b = add2ints(-2, 2);
echo
is_null($b) ? 'Null' : $b;
exit();

Output:
7
Process finished with
exit code 139
up
-9
Anonymous
5 years ago
As of at least PHP 5.3, a function or class method returning an object acts like an object.

<?php

class A {
    function
test() {
        echo
"Yay!";
        }
    }

function
get_obj() {
    return new
A();
    }

get_obj()->test();  // "Yay!"

?>

Sorry, still doesn't work with arrays.  Ie <?php echo get_array()[1]; ?> fails.
up
-28
ahmad at myandmyhost dot comze dot com
1 year ago
we can return array using foreach
<?php
function my_func2()
{
    return array(
"Name"=>"Ahmad Sayeed","Email"=>"ahmad@gmail.com");
   
}
$ar = my_func2();
foreach(
$ar as $key=>$value)
{echo
$key." , ".$value,"<br />";}

?>
To Top