PHPKonf Istanbul PHP Conference 2019 - Call for Papers

count

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

countBir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür

Açıklama

int count ( mixed $girdi [, int $kip = COUNT_NORMAL ] )

Bir dizideki eleman sayısını veya bir nesnedeki özellik sayısını döndürür.

Nesneler için, eğer SPL kuruluysa Countable tarafından gerçeklenen count() yöntemini sonucu almak için kullanabilirsiniz. Nesne arayüzü sadece bir yönteme, count() işlevinden dönen değeri döndüren count() yöntemine sahiptir.

PHP'de kullanılan dizilerin nasıl gerçeklendiği ile ilgili daha ayrıntılı bilgi edinmek için array sayfasına bakınız.

Değiştirgeler

girdi

Dizi veya nesne.

kip

İsteğe bağlı kip değiştirgesine COUNT_RECURSIVE (veya 1) atanırsa, count() işlevi diziyi ardışık olarak sayar. Böylece çok boyutlu bir dizinin bütün elemanları sayılabilir. count() sonsuz iç içeliği algılayacak yetenekte değildir.

Dönen Değerler

Bir dizi dışında her şey tek elemanlı bir dizi kabul edilebileceğinden işlev daima girdi'deki eleman sayısını döndürür.

Eğer girdi array veya object türünde değilse Countable arayüzü, 1 döndürür. Tek istisnası girdi'nin NULL olması durumu olup böyle bir durumda 0 döner.

Dikkat

count() işlevi atanmamış bir değişken için 0 döndürebilir, fakat değişken boş bir dizi ile ilklendirilmişse de 0 döndürecektir. Değişkenin tanımlı olup olmadığını isset() ile sınayabilirsiniz.

Sürüm Bilgisi

Sürüm: Açıklama
4.2.0 İsteğe bağlı kip değiştirgesi eklendi.

Örnekler

Örnek 1 - count() örneği

<?php
$a
[0] = 1;
$a[1] = 3;
$a[2] = 5;
$sonuç count($a);
// $sonuç == 3

$b[0]  = 7;
$b[5]  = 9;
$b[10] = 11;
$sonuç count($b);
// $sonuç == 3

$sonuç count(null);
// $sonuç == 0

$sonuç count(false);
// $sonuç == 1
?>

Örnek 2 - Ardışık count() örneği

<?php
$food 
= array('fruits' => array('orange''banana''apple'),
              
'veggie' => array('carrot''collard''pea'));

// ardışık sayım
echo count($foodCOUNT_RECURSIVE); // 8

// normal sayım
echo count($food); // 2

?>

Ayrıca Bakınız

  • is_array() - Değişkenin bir dizi içerip içermediğine bakar
  • isset() - Değişken tanımlı mı diye bakar
  • strlen() - Dizge uzunluğunu döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 10 notes

up
87
onlyranga at gmail dot com
4 years ago
[Editor's note: array at from dot pl had pointed out that count() is a cheap operation; however, there's still the function call overhead.]

If you want to run through large arrays don't use count() function in the loops , its a over head in performance,  copy the count() value into a variable and use that value in loops for a better performance.

Eg:

// Bad approach

for($i=0;$i<count($some_arr);$i++)
{
    // calculations
}

// Good approach

$arr_length = count($some_arr);
for($i=0;$i<$arr_length;$i++)
{
    // calculations
}
up
17
Gerd Christian Kunze
5 years ago
Get maxWidth and maxHeight of a two dimensional array..?

Note:
1st dimension = Y (height)
2nd dimension = X (width)
e.g. rows and cols in database result arrays

<?php
$TwoDimensionalArray
= array( 0 => array( 'key' => 'value', ...), ... );
?>

So for Y (maxHeight)
<?php
$maxHeight
= count( $TwoDimensionalArray )
?>

And for X (maxWidth)
<?php
$maxWidth
= max( array_map( 'count'$TwoDimensionalArray ) );
?>

Simple? ;-)
up
25
danny at dannymendel dot com
11 years ago
I actually find the following function more useful when it comes to multidimension arrays when you do not want all levels of the array tree.

// $limit is set to the number of recursions
<?php
function count_recursive ($array, $limit) {
   
$count = 0;
    foreach (
$array as $id => $_array) {
        if (
is_array ($_array) && $limit > 0) {
           
$count += count_recursive ($_array, $limit - 1);
        } else {
           
$count += 1;
        }
    }
    return
$count;
}
?>
up
23
alexandr at vladykin dot pp dot ru
12 years ago
My function returns the number of elements in array for multidimensional arrays subject to depth of array. (Almost COUNT_RECURSIVE, but you can point on which depth you want to plunge).

<?php
 
function getArrCount ($arr, $depth=1) {
      if (!
is_array($arr) || !$depth) return 0;
        
    
$res=count($arr);
        
      foreach (
$arr as $in_ar)
        
$res+=getArrCount($in_ar, $depth-1);
     
      return
$res;
  }
?>
up
7
pied-pierre
3 years ago
A function of one line to find the number of elements that are not arrays, recursively :

function count_elt($array, &$count=0){
  foreach($array as $v) if(is_array($v)) count_elt($v,$count); else ++$count;
  return $count;
}
up
7
JumpIfBelow
3 years ago
As I see in many codes, don't use count to iterate through array.
Onlyranga says you could declare a variable to store it before the for loop.
I agree with his/her approach, using count in the test should be used ONLY if you have to count the size of the array for each loop.

You can do it in the for loop too, so you don't have to "search" where the variable is set.
e.g.
<?php
    $array
= [1, 5, 'element'];
    for(
$i = 0, $c = count($array); $i < $c; $i++)
       
var_dump($array[$i]);
?>
up
3
buyatv at gmail dot com
1 year ago
You can not get collect sub array count when there is only one sub array in an array:

$a = array ( array ('a','b','c','d'));
$b = array ( array ('a','b','c','d'), array ('e','f','g','h'));

echo count($a);  // 4 NOT 1, expect 1
echo count($b);  // 2,   expected
up
-1
buyatv at gmail dot com
1 year ago
You can not get collect sub array count when use the key on only one sub array in an array:

$a = array("a"=>"appple", b"=>array('a'=>array(1,2,3),'b'=>array(1,2,3)));
$b = array("a"=>"appple", "b"=>array(array('a'=>array(1,2,3),'b'=>array(1,2,3)), array(1,2,3),'b'=>array(1,2,3)), array('a'=>array(1,2,3),'b'=>array(1,2,3))));

echo count($a['b']);  // 2 NOT 1, expect 1
echo count($b['b']);  // 3,   expected
up
-8
ThisIsNotImportant
2 years ago
About 2d arrays, you have many way to count elements :

<?php
$MyArray
= array ( array(1,2,3),
                  
1,
                  
'a',
                   array(
'a','b','c','d') );

// All elements
echo count($MyArray ,COUNT_RECURSIVE);  // output 11 (9 values + 2 arrays)

// First level elements
echo count($MyArray );                  // output 4 (2 values+ 2 arrays)

// Both level values, but only values
echo(array_sum(array_map('count',$MyArray ))); //output 9 (9 values)

// Only second level values
echo (count($MyArray ,COUNT_RECURSIVE)-count($MyArray )); //output 7 ((all elements) - (first elements))
?>
up
-8
php_count at cubmd dot com
2 years ago
All the previous recursive count solutions with $depth option would not avoid infinite loops in case the array contains itself more than once.
Here's a working solution:

<?php
   
/**
     * Recursively count elements in an array. Behaves exactly the same as native
     * count() function with the $depth option. Meaning it will also add +1 to the
     * total count, for the parent element, and not only counting its children.
     * @param $arr
     * @param int $depth
     * @param int $i (internal)
     * @return int
     */
   
public static function countRecursive(&$arr, $depth = 0, $i = 0) {
       
$i++;
       
/**
         * In case the depth is 0, use the native count function
         */
       
if (empty($depth)) {
            return
count($arr, COUNT_RECURSIVE);
        }
       
$count = 0;
       
/**
         * This can occur only the first time when the method is called and $arr is not an array
         */
       
if (!is_array($arr)) {
            return
count($arr);
        }

       
// if this key is present, it means you already walked this array
       
if (isset($arr['__been_here'])) {
            return
0;
        }

       
$arr['__been_here'] = true;

        foreach (
$arr as $key => &$value) {
            if (
$key !== '__been_here') {
                if (
is_array($value) && $depth > $i) {
                   
$count += self::countRecursive($value, $depth, $i);
                }

               
$count++;
            }
        }

       
// you need to unset it when done because you're working with a reference...
       
unset($arr['__been_here']);
        return
$count;
    }
?>
To Top