PHP 7.1.24 Released

xml_set_unparsed_entity_decl_handler

(PHP 4, PHP 5, PHP 7)

xml_set_unparsed_entity_decl_handlerÇözümlenmeyen öğe bildirimi eylemcisini belirler

Açıklama

bool xml_set_unparsed_entity_decl_handler ( resource $çözümleyici , callback $eylemci )

çözümleyici ile belirtilen XML çözümleyici için çözümlenmeyen öğe bildirimi (NDATA) eylemcisini belirler.

XML çözümleyici, aşağıdaki gibi bir NDATA bildirimli bir harici öğe bildirimi saptarsa ismi eylemci değiştirgesinde belirtilen işlev çağrılır:

<!ENTITY isim {genel_id | sistem_id}

        NDATA gösterim_adı

Harici öğe olarak bildirilen gösterim tanımı için » XML 1.0 belirtiminin ilgili bölümüne bakınız.

Değiştirgeler

çözümleyici

xml_parser_create() ve xml_parser_create_ns() işlevleri tarafından döndürülen bir XML özkaynağı.

eylemci

xml_parse() işlevi çözümleyici için çağrıldığında mevcut olması gereken işlevin ismini içeren dizge.

İsmi eylemci ile belirtilen işlevin altı değiştirge kabul etmesi gerekir:

eylemci ( resource $çözümleyici , string $öğe_adı , string $taban , string $sistem_id , string $genel_id , string $gösterim_adı )
çözümleyici
İlk değiştirge, eylemci işlevi çağıran XML çözümleyicinin tanıtıcısıdır.
öğe_adı
Tanımlanmaya hazırlanılan öğenin ismi.
taban
Harici öğenin sistem betimleyicisini (sistem_id) çözümlemek için kullanılacak dizge. Şimdilik bu değiştirge daima boş bir dizgedir.
sistem_id
Harici öğenin sistem betimleyicisi.
genel_id
Harici öğenin genel betimleyicisi. Belirtilmediği takdirde boş bir dizgedir. Betimleyici içindeki boşluklar XML belirtiminde belirtildiği gibi normalleştirilir.
gösterim_adı
Bu öğenin gösterim ismi (xml_set_notation_decl_handler() işlevine bakınız).

eylemci değiştirgesinde işlev olarak boş bir dizge veya FALSE belirtilirse ilgili eylemci iptal edilir.

Bilginize: Bir işlev ismi yerine, bir nesneye gönderim ve bir yöntem ismi içeren bir dizi de kullanılabilir.

Dönen Değerler

Başarı durumunda TRUE, başarısızlık durumunda FALSE döner.

add a note add a note

User Contributed Notes

There are no user contributed notes for this page.
To Top