PHP 7.1.20 Released

mb_stripos

(PHP 5 >= 5.2.0, PHP 7)

mb_striposHarf büyüklüğüne duyarsız olarak, bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

Açıklama

int mb_stripos ( string $samanlık , string $iğne [, int $konum [, string $kodlama ]] )

Karakter sayısına dayalı olarak güvenilir bir çok baytlı strpos() işlemi yürütür. iğne'nin ilk karakterinin yeri samanlık dizgesinin ilk karakterine göre hesaplanır. İlk karakterin indisi 0'dır. mb_strpos() işlevinden farklı olarak, mb_stripos() harf büyüklüğüne duyarsızdır.

Değiştirgeler

samanlık

İlk iğne'nin aranacağı dizge.

needle

samanlık içinde ilki aranacak dizge.

konum

samanlık içinde aramanın başlatılacağı konum.

kodlama

kodlama değiştirgesinde karakter kodlaması belirtilir. Belirtilmediği takdirde dahili karakter kodlaması kullanılır.

Dönen Değerler

İlk iğne'nin samanlık içinde bulunduğu yerin indisi ile döner. Eğer samanlık içinde iğne yoksa FALSE döndürür.

Ayrıca Bakınız

  • stripos() - Harf büyüklüğüne duyarsız olarak bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • strpos() - Bir alt dizgenin ilkinin konumunu bulur
  • mb_strpos() - Bir dizgenin içinde başka bir dizgeye ilk rastlanılan noktanın indisini döndürür

add a note add a note

User Contributed Notes 1 note

up
-12
gtso2009-lbc at NOSPAM dot yahoo dot fr
4 years ago
If you are using a php version < 5.2.0 AND do not really need case insensitive performing, use mb_strpos instead.
mb_strpos is implemented for PHP 4 >= 4.0.6 and PHP 5
To Top